ZMLUVA O REKLAME

ZMLUVA O REKLAME

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1.            Objednávateľ:

Sídlo:

Zástupca :

Bankové spojenie :

a

2.            Obstarávateľ:

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

1.Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarávať osobne, alebo sprostredkovane po celú dobu trvania tejto zmluvy vhodnú reklamu obchodného mena  objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.

2.Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávateľa na všetkých podnikoch dostihového športu ( steeplechase, horserace ) organizovaných v Slovenskej republike, na ktorých sa zúčastní so svojou stajňou (koňom). .

3.Obstarávateľ sa zaväzuje umiestniť reklamu skladajúcu sa z loga a obchodného mena objednávateľa na svojich vozidlách pre prepravu dostihových koní. Formu a spôsob grafického prevedenia reklamy zabezpečí a na vozidlo umiestni obstarávateľ po ich predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom.

Článok II.

Odmena za reklamu a platobné podmienky

1.Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť v prospech objednávateľa zaplatí objednávateľ obstarávateľovi odmenu :

– … SK (slovom …) mesačne, po celú dobu trvania tejto zmluvy; v odmene nie sú obsiahnuté preukázateľne vynaložené náklady, spojené s plnením predmetu tejto zmluvy, ktoré budú hradené objednávateľom osobitne, na základe faktúry vystavenej obstarávateľom.

2.Odmena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu obstarávateľa, vždy najneskôr do každého … dňa príslušného mesiaca.

3.Úhrada nevyhnutných nákladov bude platená na základe faktúry vystavenej obstarávateľom, ktorá bude splatná do  … dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok III.

Trvanie zmluvy

1.Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú, do : …

2.Pred uplynutím tejto lehoty sú obidve zmluvné strany oprávnené vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou dobou bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba začína plynúť od 1. dňa mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

3.Po ukončení platnosti zmluvy je obstarávateľ povinný odstrániť reklamu objednávateľa umiestnenú v zmysle dohody na motorových vozidlách bez zbytočného odkladu s tým, že objednávateľ je povinný uhradiť náklady spojené s odstránením reklamy.

Článok IV.

Všeobecné ustanovenia

1.Obstarávateľ je povinný pri obstaraní reklamy konať s náležitou odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa.

2.Obstarávateľ je povinný chrániť dobré meno objednávateľa.

3.Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť obstarávateľovi odmenu a uhradiť nevyhnutné náklady vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1.Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.V prípade vzniku sporu z tejto zmluvy ,alebo v súvislosti s ňou ,sa zmluvné strany budú snažiť vyriešiť ho vzájomným jednaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom spor nepodarí vyriešiť, bude predložený na prejednanie a rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave.

3.Táto zmluva je vyhotovená v …. vyhotoveniach  v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve verzie majú rovnakú platnosť. Každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

V … dňa …

Objednávateľ :                                                   Obstarávateľ :