Vzor zmluvy o sprostredkovaní kúpy cenných papierov

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ KÚPY CENNÝCH PAPIEROV

(§ 33 ods. 2 zák. Č. 591/1992 Zb. O cenných papieroch, v znení neskorších predpisov)

Sprostredkovateľ

Meno a adresa firmy

IČO: [   ]

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [   ], oddiel [   ], vložka [   ],

konateľ pán [   ],

  a

Záujemca

Meno a adresa firmy

IČO: [   ]

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [   ], oddiel [   ], vložka [   ]

konateľ pán [   ]

uzavreli dnešného dňa túto

zmluvu o sprostredkovaní kúpy cenných papierov

I.

Sprostredkovateľ [   ] sa zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca najneskôr do termínu [   ] príležitosť kúpiť na burze cenných papierov [   ] kusov akcií spoločnosti [   ], IČO: [   ], so sídlom [   ], za kúpnu cenu maximálne [   ] EUR (slovom [   ] Eur) za 1 akciu.

II.

Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pre záujemcov do termínu [   ] osobu oprávnenú na nákup a predaj cenných papierov na burze (§ 14 ods. 1, 2 zákona o burze cenných papierov) s tým, že províziu tejto osobe uhradí výlučne doterajší majiteľ (majitelia) akcií ako predávajúci.

III.

Povinnosti sprostredkovateľa podľa článkov I. a II. tejto zmluvy sa budú považovať za splnené dňom, kedy sprostredkovateľ predloží záujemcovi nasledujúce:

písomný návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy o odplatnom prevode akcií, určených v bode I. za podmienok v ňom stanovených s uvedením [   ] dennej lehoty na prijatie návrhu; s dokladom o tom, že predávajúci je majiteľom v návrhu určených akcií,
písomné potvrdenie osoby uvedené v bode II., že obchod určený návrhom zmluvy vykoná na burze cenných papierov vrátane príkazu na registráciu prevodu cenných papierov.

IV.

Ak sprostredkovateľ uskutoční činnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch alebo niektorú z nich až po termíne [   ], pôjde o splnenie povinností podľa tejto zmluvy len za predpokladu výslovného písomného súhlasu záujemcu s predĺžením lehoty.

V.

Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za sprostredkovanie kúpy akcií podľa tejto zmluvy províziu vo výške [   ] EUR za každú akciu, ktorej kúpu sprostredkovateľ pre záujemcov zabezpečí, a to do [   ] dní od splnenia povinnosti sprostredkovateľom tak, ako je uvedené v bode III. V províziu je zahrnutá aj náhrada vynaložených nákladov.

VI.

Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej podpisu pre obchodný prípad určený v bode I. na dobu do splnenia všetkých povinností z nej vyplývajúcich jej účastníkmi.

VII.

Štatutárni zástupcovia účastníkov vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa skutočnej a slobodnej vôle účastníkov. Zmluvu si všetci riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [   ], dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis sprostredkovateľa                                 Podpis záujemcu

Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).

Zákon stanovuje pre túto zmluvu písomnú formu (§ 33 ods. 3). Pokiaľ zákon o cenných papieroch neustanovuje inak, riadia sa právny vzťah upravený touto zmluvou obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanoveniami § 642 a nasledujúcimi.

Posledná novela zákona o cenných papieroch vykonaná zákonom č. 501/2001 Zz