ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA HNUTEĽNEJ VECI

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA HNUTEĽNEJ VECI

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1.Záujemca :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

2.Sprostredkovateľ:

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

1.Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu  na predaj…(je potrebné uviesť presnú špecifikáciu predávanej veci).

2.Kúpna zmluva musí byť uzavretá v termíne do: … za kúpnu cenu minimálne …Sk ( slovom …) . V prípade, ak nebude v tomto termíne kúpna zmluva uzavretá, táto zmluva zaniká, ibaže by sa zmluvné strany písomne dohodli na niečom inom.

Článok II.

Provízia a platobné podmienky

1.Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za sprostredkovanie  províziu vo výške … %  z realizovanej kúpnej ceny.

2.Záujemca zaplatí sprostredkovateľovi zálohu vo výške … Sk, do … dní

odo dňa podpísania tejto zmluvy .

3.V prípade, že skutočne vynaložené náklady sprostredkovateľa prevýšia poskytnutú  zálohu, sprostredkovateľ predloží vyúčtovanie doterajších i očakávaných nákladov a záujemca zaplatí ďaľšiu zálohu vo výške, zodpovedajúcej očakávaným nákladom.

4.Záujemca zaplatí sprostredkovateľovi províziu do … dní od zaplatenia kúpnej ceny  po odpočítaní poskytnutých záloh, na účet sprostredkovateľa.

5.V prípade ukončenia zmluvy je sprostredkovateľ povinný vyúčtovať nutné a účelne vynaložené náklady a nespotrebovanú časť poskytnutých záloh vrátiť záujemcovi do … dní od zániku zmluvy.

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.Záujemca sa zaväzuje poskytovať sprostredkovateľovi podľa jeho požiadaviek potrebné podklady v rozsahu a lehotách, vyžadovanými sprostredkovateľom. Záujemca zodpovedá za úplnosť a správnosť týchto podkladov.

2.Záujemca je povinný upozorniť sprostredkovateľa na všetky vady predávanej veci.

3.Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať sprostredkovanie riadne a zároveň   priebežne informovať záujemcu o stave sprostredkovanej záležitosti.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1.Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných  právnych predpisov.

2.Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a schválené obidvomi zmluvnými stranami.

3.Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

4.Táto zmluva je vyhotovená v …vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana  dostane … vyhotovenia .

V…dňa

Záujemca :                                                         Sprostredkovateľ :