Vzor zmluvy o tichom spoločenstve

ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE

(podľa § 673 a nasl. obch. z.)

I.

Zmluvné strany

Podnikateľ: [ ] s.r.o., [ ], [ ]

bankové spojenie

a

Tichý spoločník: [ ], [ ], [ ]

II.

Predmet zmluvy

Tichý spoločník sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť podnikateľovi, za podmienok ďalej uvedených, vklad špecifikovaný v článku III. zmluvy a podieľať sa tak v celom rozsahu jeho podnikania na výrobe a predaji bezdrôtových spojovacích zariadení.

Podnikateľ sa zaväzuje vyplácať tichému spoločníkovi podiel na zisku z uvedených činností.

III.

Vklad tichého spoločníka

1. Tichý spoločník odovzdáva podnikateľovi k jeho podnikania:

a) elektronické meracie prístroje, nástroje a elektronické súčiastky uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Cenu poskytnutých vecí zmluvné strany zhodne určujú na [ ], – EUR.

Táto suma vyjadruje súčet hodnôt jednotlivých poskytnutých vecí, spoločne ocenených v prílohe č. 1.

b) peňažnú čiastku vo výške [], – EUR.

2. K výrobnej a predajnej aktivite prenecháva tichý spoločník podnikateľovi na užívanie ďalej uvedenej nehnuteľnosti alebo ich časti, ktoré sú v jeho vlastníctve:

a) výrobná hala s kanceláriami č. p. [ ] na pozemku č. k. [ ], garáže na pozemku č. k. [ ], pozemok č. k. [ ] – príjazdová cesta, pozemok č. k. [ ] – parkovisko a pozemok č. k. [ ] – ostatná plocha v katastrálnom území [ ],

b) predajňu o výmere [ ] m2 a sklady o výmere [ ] m2 na prízemí domu č. p. [ ] na stavebnej parcele č. k. [ ] v k. ú. [ ].

3. Hnuteľné veci uvedené v bode 1a) dnešným dňom tichý spoločník odovzdáva a podnikateľ ju preberá. Týmto dňom tiež prechádzajú do jeho vlastníctva.

4. Peňažný vklad bude splatený tichým spoločníkom na bežný účet podnikateľa do [ ] dní od dátumu podpisu tejto zmluvy. Pripísaním na uvedený účet prechádza peňažný vklad do vlastníctva podnikateľa.

5. Nehnuteľné veci a priestory v nich preberá podnikateľ k užívaniu dňom podpisu tejto zmluvy, a to bez ohľadu na prípadné stavebné závady. Tichý spoločník sa zaväzuje dať súhlas podnikateľovi k potrebným stavebným úpravám nevyhnutným pre elektrotechnickú výrobu a sprevádzkovanie predajne.

Na vklad tichého spoločníka zmluvné strany zhodne započítavajú poskytnutej užívanie čiastkou [ ] EUR, a to jednorázovo.

6. Tichý spoločník nie je povinný zvyšovať svoj ​​vklad nad uvedenú výšku – tj. [ ], – EUR. Nie je ani povinný dopĺňať tento vklad zmenšený prípadnou stratou z podnikania.

IV.

Podiel tichého spoločníka na zisku a strate

1. Čisté obchodné imanie podnikateľa zmluvné strany zhodne určujú na [ ], – EUR.

Na základe pomeru tohto spoluvlastníctva na výšku vkladu tichého spoločníka a s prihliadnutím k vlastnému výkonu podnikateľskej činnosti podnikateľa, určujú zmluvné strany podiel tichého spoločníka na čistom zisku po odpočítaní povinného prídelu do rezervného fondu a strate vo výške [ ]%.

2. Pre výpočet skutočnej výšky podielu na zisku alebo strate je rozhodujúci vedľa dohodnutej percentuálnej sadzby ročná účtovná závierka, ktorú je podnikateľ povinný zostaviť po uplynutí každého obchodného roka, ktorým sa rozumie kalendárny rok.

V prípade potreby môže byť iné určenie obchodného roka vykonané stranami iba písomným dodatkom k tejto zmluve.

3. Nárok na podiel na zisku vzniká tichému spoločníkovi do [ ] dní od schválenia účtovnej závierky podnikateľa. Termín predpokladaného schválenia oznámi podnikateľ tichému spoločníkovi s predstihom [ ] dní. Dátum schválenia oznámi potom najneskôr do [] dní.

4. Vo vyššie uvedenej lehote je podnikateľ povinný previesť podiel na zisku na účet tichého spoločníka č.. . . . . . . . vedený v [ ] banky a.s.

V.

Doba trvania zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká:

a) výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej strane najneskôr [ ] mesiacov pred koncom každého obchodného roka,

b) ak dosiahne v priebehu obchodného roka predpokladaný podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho zmluvného vkladu,

c) ukončením podnikania, pre ktoré bol vklad poskytnutý (článok. II), vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie tohto konkurzu pre nedostatok majetku, vyhlásením konkurzu na majetok tichého spoločníka.

3. Pred ukončením účasti podľa bodu 2 písm. b) tohto článku je podnikateľ povinný predložiť tichému spoločníkovi písomné zdôvodnenie vzniknuté straty spolu s analýzou podnikateľských zámerov na ďalšiu dobu.

Tichý spoločník potom do [ ] dní po doručení uvedených listín oznámi podnikateľovi, či sa ďalej zúčastňuje na podnikanie doplnením svojho vkladu.

Podnikateľ sa zaväzuje návrh na doplnenie vkladu písomne ​​akceptovať a zmeniť tak článok III. tejto zmluvy. Márnym uplynutím uvedenej lehoty účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká.

4. Pred ukončením účasti podľa bodu 2 písm. c) tohto článku je podnikateľ povinný oznámiť tichému spoločníkovi prípadnú zmenu svojho predmetu podnikania a navrhnúť mu účasť na tomto zmenenom podnikaní doterajším vkladom.

Neakceptuje Ak tichý spoločník písomne ​​tento návrh do [ ] dní od jeho doručenia, účasť na podnikaní zaniká.

5. jednostranným písomným vyhlásením môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie zmluvy druhým účastníkom, najmä potom pre porušenie ustanovení článku. . . . tejto zmluvy.

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Tichý spoločník sa nepodieľa na podnikaní inak ako svojím vkladom a výkonom práv priznaných mu touto zmluvou alebo zákonom.

2. Podnikateľ si musí vopred vyžiadať súhlas tichého spoločníka k:

a) zmene svojej právnej formy,

b) zastavenie alebo obmedzenie podnikateľskej činnosti,

c) účasti na obchodoch mimo rámec predmetu podnikania, pre ktoré bol vklad poskytnutý (v prípade zmeny predmetu podnikania sa postupuje podľa čl. V bod 4 tejto zmluvy),

d) akejkoľvek účasti na podnikaní iných právnych subjektov, najmä potom v rovnakom predmete činnosti,

e) predaji alebo prenájme podniku alebo jeho časti,

f) akémukoľvek zabezpečenie záväzkov iných právnických osôb v prospech tretích osôb,

g) úprave, údržbe a oprave užívaných nehnuteľností tichého spoločníka alebo ich interiérov, ktorých náklad prevyšuje [ ], – EUR, alebo ku ktorým je potrebné stavebné povolenia,

h) uzatváranie ďalších zmlúv o tichom spoločenstve.

3. Účasť na podnikanie oprávňuje tichého spoločníka najmä k:

a) podielu na zisku podnikateľa,

b) nahliadnutie do obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania,

c) doručení rovnopisu ročnej účtovnej závierky,

d) obdržaní všetkých dokladov súvisiacich s užívaním a zmenami nehnuteľností alebo ich častí prevzatých podnikateľom na podnikanie.

4. Z účasti na podnikaní plynú pre tichého spoločníka tieto povinnosti:

a) previesť jednotlivé časti vkladu na podnikateľa v stanovených lehotách,

b) podieľať sa na strate z podnikania,

c) zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré by znemožnilo alebo ohrozilo predmet zmluvy,

d) nesprístupniť informácie tretím osobám o všetkých záležitostiach týkajúcich sa podnikateľskej činnosti podnikateľa, o ktorých vedomosť nadobudol či už v súvislosti s touto zmluvou, alebo aj mimo túto súvislosť.

5. Pri úmrtí tichého spoločníka prechádzajú jeho práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na dediča, ak sa nedohodnú títo s podnikateľom inak.

6. Práva a povinnosti vyplývajúce z podnikania voči tretím osobám vznikajú iba podnikateľovi.

VII.

Vyrovnanie

1. Po zániku zmluvy je podnikateľ povinný vykonať s tichým spoločníkom vyrovnanie, a to v nasledujúcich lehotách:

a) užívané nehnuteľnosti odovzdá späť tichému spoločníkovi do [ ] dní a ocenenie ich užívanie vyrovná podnikateľ vo výške zvýšenej alebo zníženej o jeho podiel na výsledku podnikania v tej istej lehote peňažnou sumou prevedenou na účet tichého spoločníka,

b) elektronické meracie prístroje odovzdá v rovnakej lehote, v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu,

c) vklad, rovnajúce sa hodnote poskytnutých elektronických meracích prístrojov a elektronických súčiastok, vyrovná vo výške zvýšenej alebo zníženej o jeho podiel na výsledku podnikania v tej istej lehote peňažnou sumou prevedenou na účet tichého spoločníka,

d) peňažný vklad vyrovná podnikateľ vo výške zvýšenej alebo zníženej o jeho podiel na výsledku podnikania na ten istý účet do [ ] mesiacov,

e) ďalšie prípadné pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy vysporiada podnikateľ v mesačných splátkach po [ ], – EUR, začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku zmluvy, a to vždy k poslednému dňu tohto mesiaca. Úhrada bude vykonaná odovzdaním finančnej čiastky v hotovosti v bydlisku tichého spoločníka.

2. Lehoty pre vysporiadanie sú stanovené v prospech podnikateľa, plnenie môže preto tichému spoločníkovi poskytnúť kedykoľvek pred príslušným termínom, avšak po výzve s navrhnutým termínom plnenia, akceptované tichým spoločníkom.

3. Neuhradené časti pohľadávky podliehajú zo sankčného úroku podľa § 369 obch. zákonníka.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Podnikateľ prehlasuje, že v čase uzavretia zmluvy nemá zmluvný vzťah s iným tichým spoločníkom a ani žiadnej tretej osobe nemá záväzky prevyšujúce [ ], – EUR.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť sa v prípade technických alebo finančných rozporov plynúcich z tejto zmluvy hodnotiacemu verdiktu tretej osoby (spravidla znalca), ktorú si určí po vzájomnej dohode. Náklady činnosti tejto osoby ponesie a uhradí každá zo zmluvných strán jednou polovicou.

3. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu.

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch účastníkov zmluvy (zmluvnými stranami).

V [ ] dňa [ ]

Podnikateľ:                                                                                         Tichý spoločník:

Zmluvou o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti čistého zisku po odpočítaní povinného prídelu do rezervného fondu, ak je podnikateľ povinný tento fond vytvárať, vyplývajúce z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.

V zmluve o tichom spoločenstve musí byť dohodnutý rozsah účasti tichého spoločníka na zisku a strate rovnaký. Zmluva vyžaduje písomnú formu.

Predmetom vkladu môže byť určitá peňažná suma, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní.

T tichý spoločník je povinný predmet vkladu odovzdať podnikateľovi alebo mu umožniť jeho využitie pri podnikaní v dohodnutej dobe, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy.

Neustanovuje Ak sa zmluvou inak, stáva sa podnikateľ prevzatím veci, s výnimkou nehnuteľných vecí, jej vlastníkom. Ak je predmetom vkladu nehnuteľná vec, je podnikateľ oprávnený na jej užívanie po dobu trvania zmluvy.

Ak je predmetom vkladu právo a zmluva neurčuje niečo iné, je podnikateľ oprávnený po dobu trvania zmluvy na jeho výkon.

Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa zúčastňuje, a je oprávnený požadovať rovnopis účtovnej závierky.

Pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania je rozhodná ročná účtovná závierka.

Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky.

Ak je podnikateľom právnická osoba, plynie táto lehota od schválenia tejto závierky v súlade s jej stanovami, spoločenskou zmluvou alebo zákonom.

Pri neskoršej strate nie je spoločník povinný prijatý podiel na zisku vracať.

O podiel na strate sa znižuje vklad tichého spoločníka. O podiel na zisku v ďalších rokoch sa znížený vklad zvyšuje a nárok na podiel na zisku vzniká spoločníkovi po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

Tichý spoločník nie je povinný pri podiele na strate z podnikania svoj ​​vklad dopĺňať a na strate sa zúčastňuje len do výšky svojho vkladu.

Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba podnikateľovi.

Tichý spoločník však ručí za záväzky podnikateľa, ak:

a) jeho meno je obsiahnuté vo firme podnikateľa, alebo

b) vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ po uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.

Účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká:

a) uplynutím doby na ktorú bola uzavretá,
b) výpoveďou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú,
c) ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu,
d) ukončením podnikania, na ktoré sa zmluva vzťahuje,
e) vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa alebo zamietnutím insolvenčného návrhu na majetok podnikateľa pre nedostatok majetku,
f) vyhlásením konkurzu na majetok tichého spoločníka; ustanovenie § 148 ods. 4 sa použije primerane.

Ak zmluva neurčuje inú výpovednú lehotu, možno zmluvu vypovedať najneskôr šesť mesiacov pred koncom kalendárneho roka.

Pred uplynutím doby stanovenej pre trvania tichého spoločenstva je možné domáhať sa na súde zrušenia záväzkov z tejto zmluvy, ak sú pre to dôležité dôvody. To platí aj pre zmluvu uzavretú na dobu neurčitú.

Podnikateľ je povinný vrátiť tichému spoločníkovi vklad zvýšený alebo znížený o jeho podiel na výsledku podnikania.

Pokiaľ z ustanovení § 673 až 680 nevyplýva niečo iné, má tichý spoločník ohľadne svojho vkladu právne postavenie, aké má veriteľ ohľadne svojej pohľadávky, nie je však oprávnený požadovať vrátenie svojho vkladu pred zánikom zmluvy.