Vzor zmluvy o úvere

zmluva-o-uvere

ZMLUVA O ÚVERE

(§ 497 Obchodný zákonník)

Veriteľ

Meno a adresa firmy [   ], IČO: [   ],

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v [   ], oddiel [   ], vložka [   ],

jej mene člen predstavenstva pán [   ],

a

Dlžník

[   ], Bytom [   ], IČO: [   ], podnikateľ

evidovaný u živnostenského odboru Mestského úradu v [   ] pod č. [   ],

uzavreli dňa [   ] túto

zmluvu o úvere

a)

Veriteľ [   ] sa zaväzuje, že dlžníkovi [   ] na jeho žiadosť poskytne najneskôr do 1 mesiaca od doručenia jeho písomnej žiadosti úver v celkovej finančnej hodnote [   ] EUR (slovom [   ] Eur).

Vyplatenie finančnej čiastky zodpovedajúcej úveru bude vykonaná odovzdaním peňazí dlžníkovi v hotovosti v sídle veriteľa.

b)

Dlžník sa zaväzuje platiť veriteľovi svoj ​​záväzok odo dňa poskytnutia úveru do dňa vrátenia finančných prostriedkov (vrátane) úroky z dlžnej sumy, pričom ktorých ročná sadzba je [   ]%.

c)

Dlžník sa zaväzuje vrátiť veriteľovi požičanú finančnú čiastku k jeho rukám najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy bude o vrátenie veriteľ požiadal. Dlžník má právo vrátiť financie aj skôr.

Veriteľ nemá právo požiadať dlžníka o vrátenie požičanej sumy pred [   ].

d)

Úroky dohodnuté v bode b) tejto zmluvy sú splatné najneskôr spolu so záväzkom vrátiť požičanú finančnú čiastku, ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

e)

Pre prípad omeškania sa dlžník zaväzuje platiť veriteľovi od prvého dňa omeškania okrem úrokov dohodnutých v bode b) ešte úroky z omeškania z dlžnej finančnej čiastky vrátane úrokov podľa bodu b), s ktorými je v omeškaní, a to v rovnakej výške ako úroky podľa bodu b ).

f)

Dlžník sa zaväzuje použiť požičané financie výlučne na nákup nákladného automobilu.

g)

Dlžník má právo uplatniť nárok na poskytnutie úveru do [   ]. Pokus aj nárok neuplatnia v tejto lehote, uvedený nárok zaniká.

h)

Pred poskytnutím úveru môže dlžník vypovedať túto zmluvu s okamžitou platnosti a veriteľ ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená dlžníkovi.

ch)

Všetci účastníci prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Zmluvu si prečítali, a s jej obsahom plne súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V [   ], dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis                                                                                    podpis

Zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.

Táto zmluva nemusí mať nutne písomnú formu, možno ju však vrelo odporučiť.

Veriteľom nemusí byť len banka, aj keď bankový úver bude v praxi najčastejšie.