Vzor zmluvy o vytvorení softvéru

ZMLUVA O VYTVORENÍ SOFTVÉRU

(zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. obch. zák.)

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ: [   ], s.r.o., [   ], [   ]

Objednávateľ: [   ] a.s., [   ], [   ]

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe nižšie uvedeného zadania vytvorí pre objednávateľa počítačový program evidencie informácií.

2. Program evidencie informácií musí spĺňať tieto požiadavky objednávateľa:

a) program bude užívaný na počítači PC s procesorom Intel Pentium 4, 1,6 Ghz, čipová sada Intel 815EA s AGP / FSB 100MHz, SDRAM 128 MB (PC133), harddisk 20GB (doteraz využité 5 GB), grafika nVidia Vanta 16 MB AGP, Audio, LAN 10/100 integrované, OS Windows 98 CZ s možnosťou rozšírenia na sieťovú prevádzku pre 8 pracovísk,

b) databáza musí umožňovať ukladanie informácií, ich prezeranie, triedenie a zálohovanie,

c) zaznamenávanie a ukladanie grafických a textových informácií bude vykonávané prístrojom zakúpeným objednávateľom podľa návrhu zhotoviteľa,

d) odozva na otázku vyhľadávanie uložené informácie nesmie byť viac ako 0,001 sekundy, ostatné otázky nie viac ako 0,00025 sekundy,

e) program musí vyhovovať obsluhe užívateľa priemerne znalého práce na počítačoch tohto typu.

3. Jednoduchá databáza prvotných informácií bude zhotoviteľovi odovzdaná do 7 dní od podpisu tejto zmluvy.

4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je inštalácia zhotoveného programu na počítač objednávateľa a zaškolenie 5 jeho pracovníkov s obsluhou programu. Zhotoviteľ tiež poskytne stručný návod na použitie programu v troch vyhotoveniach.

5. Dielo bude odovzdané vložením programu do počítača objednávateľa a prevedením jeho skúšok osvedčujúcich prevádzkyschopnosť.

Potvrdením preberacieho protokolu vzniká zhotoviteľovi právo na zaplatenie dohodnutej ceny.

III.

Čas plnenia

Dielo bude dokončené a odovzdané objednávateľovi do 5 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

IV.

Cena

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo podľa čl. II tejto zmluvy cenu [   ], – EUR, a to v dvoch splátkach.

Prvá splátka vo výške [   ], – EUR bude odovzdaná zhotoviteľovi v hotovosti do 7 dní od podpisu zmluvy súčasne s databázou prvotných informácií. Druhá potom bude odovzdaná zhotoviteľovi súčasne s podpisom preberacieho protokolu.

V.

Záverečné dojednania

Obe zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne informácie o druhom účastníkovi zmluvného vzťahu, ktoré im boli sprístupnené v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

Po dobu 4 mesiacov od odovzdania diela bude zhotoviteľ odstraňovať všetky závady programu, súvisiace s jeho plnením, a to do 24 hodín po ich nahlásení.

Objednávateľ bude odovzdaný program užívať iba pre svoju potrebu a nepodrobí ho žiadnym úpravám.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch účastníkov.

V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                              . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[   ]                                                                                              [   ]

Problematika softvérového práva je veľmi zložitá a špecifická. Pri tvorbe softvérových zmlúv by mali byť o to intenzívnejšie komunikované s IT firmou jednotlivé procesy vývoja a implementácie softvéru a tieto potom zapracované spoločne s právnymi ustanoveniami do danej zmluvy.