Vzor zmluvy o výživnom medzi rozvedenými manželmi

ZMLUVA O VÝŽIVNOM MEDZI ROZVEDENÝMI MANŽELMI

(§ 94 ods. 2 zák. o rod.)

Zmluva

o výživnom medzi rozvedenými manželmi,
uzavretá dňa [   ]

Dňa [   ] nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu v [   ] spisová značka [   ], ktorým bolo rozvedené manželstvo [   ] a [   ].

[   ] Sa zaväzuje zaplatiť [   ] na výživné rozvedenej manželky jednorazovú celkovú finančnú čiastku v hodnote [   ] EUR (slovom [   ] Eur) s tým, že zaniká jej právo na výživné po rozvode.

Potvrdzuje prijatie finančnej čiastky [   ] EUR s tým, že jej nárok na výživné rozvedenej manželky je vyrovnaný.

Podpis ………………                                                                                   Podpis ………………

Ustanovenie § 94 ods. 2 zákona o rodine umožňuje zložiť jednorazovú sumu na vyrovnanie v budúcnosti splatného výživného rozvedeného manžela.

Takáto zmluva musí mať formu písomnú, inak sa považuje podľa zákona za neplatnú. Ak je uzatváraná v súvislosti s rozvodom podľa § 24a zákona o rodine (tzv. Dohodnutý rozvod), musia byť podpisy úradne overené.

Poskytnutím dohodnutej sumy na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi rozvedenými manželmi zaniká právo rozvedeného manžela na výživné.