Vzor zmluvy o zabezpečovacom prevode práva s uznaním dlhu

zmluva-o-zabezpecovacom-prevode-prava-s-uznanim-dlhu

ZMLUVA O ZABEZPEČOVACOM PREVODE PRÁVA S UZNANÍM DLHU

(§ 553 Občiansky zákonník)

Názov firmy:
IČO:
Adresa:
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [ ], oddiel [ ], vložka [ ], v jej mene konateľ [ ], ako dlžník a prevodca (ďalej len dlžník), na strane jednej,

a

Názov firmy:
IČO:
Adresa:
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v [ ], oddiel [ ], vložka [ ], jej mene konateľka [ ], ako veriteľ a nadobúdateľ (ďalej len veriteľ), na strane druhej,

sa dnešného dňa dohodli takto:

I.

Veriteľ má k dnešnému dňu voči dlžníkovi pohľadávky v celkovej hodnote [ ] s [ ]% ročnými úrokmi za nezaplatené dodávky tovaru od [ ] do zaplatenia.

II.

Dlžník svoje záväzky uznáva a sumu v hodnote [ ] EUR s [ ]% úroky od [ ] do zaplatenia sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi najneskôr do [ ].

III.

Dlžník je vlastníkom vecí, ktoré sú uvedené v inventúrnom zozname, je podpísaný oboma stranami a je súčasťou tejto zmluvy.

IV.

Účastníci sa dohodli na cene týchto vecí k dnešnému dňu čiastkou [ ] EUR (vrátane DPH).

Na zabezpečenie a na úhradu pohľadávok uvedených v článku I. prevádza dlžník na veriteľa podľa § 553 Občianskeho zákonníka. Svoje vlastnícke právo k veciam určených v článku III. a konkrétne potom v tom uvedenom inventúrnom zozname, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Veriteľ vlastnícke právo k prevádzaným veciam na úhradu svojich pohľadávok uvedených v článku I. prijíma.

Podpisom tejto zmluvy prechádza vlastnícke právo na veriteľa.

V.

Prevod vlastníckeho práva (článok IV.) Účastníci tejto zmluvy dohodli s rozväzovacou podmienkou (§ 36 Obč. Zák.), ktoré spočívajú v splnení zabezpečeného záväzku dlžníka.

Ak zaplatí dlžník veriteľovi svoj ​​dlh (pozri článok I.) v celkovej hodnote [ ] plus [ ] úroky z omeškania od [ ] do zaplatenia, najneskôr do [ ], zmluva o prevode vlastníckeho práva k veciam (viď článok IV.), Dňom zaplatenie stráca účinnosť a vlastnícke právo k prevádzaným veciam prechádza dňom zaplatenia späť na dlžníka.

Veriteľ nesmie do [ ] prevedené veci scudziť a zaťažiť právami tretích osôb.

VI.

Účastníci tejto zmluvy uzatvárajú zmluvu o výpožičke podľa § 659 a nasl. obč. zák., na dobu do zaplatenia pohľadávok (článok I.) najneskôr do [ ], podľa ktorej má dlžník ako vypožičiavateľ po uvedenú dobu právo bezodplatne užívať veci uvedené v článku III. a inventúrnom zozname, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Ak nestratí táto zmluva svoju účinnosť podľa článku V., je dlžník dňa [ ] povinný odovzdať vypožičané veci veriteľovi v stave, v akom boli ku dňu podpisu tejto zmluvy, so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ak sa nedohodnú účastníci inak.

VII.

Dlžník vyhlasuje a zaručuje, že prevádzanej veci prechádzajú do vlastníctva veriteľa bez akýchkoľvek dlhov, bremien a právnych obmedzení, schopné prevádzky v súlade s príslušnými predpismi.

Veriteľ prehlasuje, že si prevádzané veci starostlivo prezrel, je oboznámený s ich vonkajším stavom, a v tomto stave ich prijíma.

VIII.

Ak nestratí táto zmluva svoju účinnosť podľa článku V., odovzdá dlžník veriteľovi dňa [ ] riadny daňový doklad na predaj vecí podľa tejto zmluvy za vyššie uvedenú cenu.

IX.

Všetci účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že ju uzavreli slobodne, dôkladne si ju prečítali a s jej obsahom plne súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi svojich štatutárnych zástupcov.

V [ ], dňa [ ]

………………………………

podpis

………………………………

podpis

Splnenie záväzku sa môže zabezpečiť prevodom práva dlžníka v prospech veriteľa (zabezpečovací prevod práva).

Tento dokument – Zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí mať písomnú formu (§ 553 obč. Zák.).

Dlžník v tomto prípade na zabezpečenie svojho záväzku postupuje veriteľovi svoje vlastnícke právo. Môže ísť tiež o iné právo vecné (nielen vlastnícke), ale aj o postúpení pohľadávky, ktorú má dlžník voči tretej osobe. Pohľadávka (popr. Právo) je veriteľovi postúpená s rozväzovacou podmienkou, že zabezpečený záväzok bude splnený.

Písomná forma zmluvy je obligatórny, inak je zmluva neplatná. Úprava zaisťovacieho prevodu práva v občianskom zákonníku platia v celom rozsahu aj pre obchodné záväzkové vzťahy, lebo v obchodnom zákonníku nie je tento zisťovací prostriedok upravený.