Vzor zmluvy o zmene bytu za dom

zmluva-o-zmene-bytu-za-dom

ZMLUVA O ZMENE BYTU ZA DOM

(§ 611 obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli

[ ], r. č .: [ ], slobodná, bytom [ ], [ ],

a manželia

[ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ],

a [ ], r. č .: [ ], bytom tamtiež,

túto

výmennú zmluvu:

I.

[ ] Je na základe rozhodnutia Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ] z [ ] a rozhodnutie Okresného súdu v [ ] sp. zn. [ ] z [ ] výlučný vlastníci domov č. p. [ ] na parcele p. č. [] a pozemku – zastavaná plocha a nádvorie p. č. [ ] o výmere [ ] m2, všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] pre obec [ ], katastrálne územie [ ].

II.

Manželia [ ] a [ ] majú na základe zmluvy o kúpe jednotky z [ ] (vklad práva povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [ ] č.j. [ ]) v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov:

1) byt 2 + 1 s príslušenstvom č. [ ] V budove č. p. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] Na parcele p. č. [ ] o výmere [ ] m2, zapísaný na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územie [ ];

2) spoluvlastnícky podiel v rozsahu [ ] na spoločných častiach budovy č. p. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] na stavebnej parcele p. č. [ ] O výmere [ ] m2; spoločnými časťami domu sú základy vrátane izolácií, obvodové a nosné murivo, hlavné steny, priečelie, strecha, hlavné zvislé a vodorovné konštrukcie, vchody, schodištia, okná a dvere priamo prístupné za spoločných častí, chodby, práčovňa, sušiarne, kočikárne, mangeľ, kanalizácia , rozvody plynu, elektriny, spoločné televízne antény (STA), domové elektroinštalácie, rozvody telekomunikácií i ak sú umiestnené mimo domu, pivnice, uzávery plynu;

3) spoluvlastnícky podiel v rozsahu [ ] na pozemku – zastavaná plocha a nádvorie p. č. [ ] o výmere [] m2.

Spoluvlastnícke podiely uvedené v bode 2) a 3) tohto článku sú zapísané na Katastrálnom úrade v [ ], na liste vlastníctva č. [ ], Pre katastrálne územie [ ].

III.

Touto zmluvou jej účastníci vymieňajú nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. a II. tejto zmluvy so všetkým príslušenstvom, takže nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. so všetkým príslušenstvom prijímajú do svojho spoločného majetku manželia [ ] a [ ] a byt sa spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach, ako je uvedené v čl. II. so všetkým príslušenstvom, vrátane vybavenia bytu (kuchynská linka, plynový sporák, vstavané skrine, vaňa, umývadlo, WC misa s nádržou, vodomery), prijíma do svojho výlučného vlastníctva slečna [ ].

IV.

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na tom, že nehnuteľnosti uvedené v čl. I. na strane jednej a nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. (a spoluvlastnícke podiely na nich) na strane druhej majú pre túto smenu rovnakú cenu.

Po vykonaní smeny sú teda účastníci úplne vyrovnaní a nemajú voči sebe v súvislosti s touto zmluvou nárok na doplatok ceny vymieňaných nehnuteľností.

V.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne obmedzenia.

Na [ ] prejdú zápisom vkladu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností všetky práva a povinnosti súvisiace s prevádzaným bytom, sa spoločnými časťami budovy a s vyššie označeným pozemkom, a to v rozsahu zodpovedajúcom spoluvlastníckeho podielu [ ]. [ ]

Sa zoznámila so všetkými dokumentmi, z ktorých tieto povinnosti a práva vyplývajú.

VI.

Účastníci prehlasujú, že sa riadne oboznámili so súčasným stavom nadobúdaných nehnuteľností a v tomto stave je bez ďalších pripomienok a podmienok prijímajú.

VII.

Nadobúdatelia sa stanú vlastníkmi vymieňaných nehnuteľností vkladom ich vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

VIII.

Daň z prevodu nehnuteľností sa zmluvné strany zaväzujú zaplatiť príslušnému daňovému úradu každá jednou polovicou.

IX.

Účastníci tejto zmluvy žiadajú, aby podľa nej na základe ich návrhu vykonal Katastrálny úrad v [ ] zápis vkladu vlastníckeho práva:

na liste vlastníctva č. [ ] pre obec [ ], katastrálne územie [ ] k domu č. p. [ ] na parcele p. č. [ ] a k pozemku p. č. [ ] o výmere [ ] m2, uvedeným v čl. Aj tejto zmluvy, pre manželov

[ ], r. č .: [ ]

a [ ], r. č .: [ ]

na listoch vlastníctva č. [ ] a č. [ ] pre katastrálne územie [ ] k:

1) bytu 2 + 1 s príslušenstvom č. [ ] v budove č. p. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] na parcele p. č. [ ] o výmere [] m2;

2) spoluvlastnícky podiel v rozsahu [ ] na spoločných častiach budovy č. p. [ ], [ ], [ ], [ ], [ ] Na parcele p. č. [ ] O výmere [ ] m2;

3) spoluvlastnícky podiel v rozsahu [ ] na pozemku – zastavaná plocha a nádvorie p. č. [ ] o výmere [ ] m2; ako sú uvedené v čl. II tejto zmluvy, pre [ ], r. č .: [ ]

X.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                   [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]

Vzhľadom k tomu, že ide súčasne o zmluvu o prevode nehnuteľností, musí byť zhora uvedená zmluva uzavretá písomne ​​(§ 46 ods. 1 obč. Zák.), Inak je podľa § 40 ods. 1 obč. zák. neplatná. Pri smene hnuteľných vecí zákon písomnú formu nestanovuje, možno ju však odporučiť.

Pri zmene nehnuteľností je potrebné zmluvu predložiť príslušnému katastrálnemu úradu na zápis vkladu vlastníckeho práva na nadobúdateľa s návrhom obdobne ako pri kúpnej zmluve na nehnuteľnosť.

U vzoru kúpnej zmluvy sú uvedené aj ďalšie náležitosti prevodu nehnuteľností.