ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :

1.Záložný dlžník :

Sídlo / Bydlisko :

IČO /Rodné číslo :

Bank.spojenie  :

2.Záložný veriteľ:

Sídlo :

zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

1.Záložný dlžník je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti :

( špecifikovať )

2.Záložný dlžník preukazuje svoje vlastníctvo k nehnuteľnosti týmito dokladmi : …

Článok II.

Záložný veriteľ uzavrel so záložným dlžníkom dňa …úverovú zmluvu č. … , ktorou mu poskytol úver vo výške …Sk (slovom …).

Článok III.

1.Záložný dlžník dáva touto zmluvou, na zabezpečenie pohľadávky opísanej v Čl.II tejto zmluvy, do zálohu nehnuteľnosť, označené v Čl.I.tejto zmluvy a  zriaďuje tým pre záložného veriteľa záložné právo.

2.Záložný veriteľ prehlasuje, že záložné právo príjma.

Článok IV.

Cena nehnuteľnosti, označenej v Čl.I. tejto zmluvy je stanovená znaleckým posudkom znalca …. , zo dňa …, a je …Sk.

Článok V.

Práva a povinnosti záložného dlžníka

1.Záložný dlžník sa zaväzuje po dobu trvania záväzku z tejto záložnej zmluvy nepreviesť založenú nehnuteľnosť bez súhlasu záložného veriteľa na tretiu osobu.

2.Záložný dlžník je povinný zdržať sa všetkého, čím by sa stav nehnuteľnosti  danej do zálohu mohol zhoršiť na ujmu záložného veriteľa.

3.Pokiaľ sa zníži hodnota nehnuteľnosti, ktorá bola daná do zálohu tak, že  zaistenie pohľadávky sa stane nedostatočné,  záložný veriteľ má právo žiadať od záložného dlžníka, aby do jedného mesiaca od doručenia takejto žiadosti , zabezpečenie pohľadávky primerane doplnil.

4.Záložný dlžník je povinný dať založenú nehnuteľnosť poistiť a  to po celý čas trvania dlhu podľa Čl.II tejto zmluvy.

5.Záložný dlžník dáva podpisom tejto zmluvy súhlas k tomu, aby v prípade, že svoj dlh nesplní riadne a včas, uspokojil záložný veriteľ svoju pohľadávku zo zálohu.

Článok VI.

Práva a povinnosti záložného veriteľa

1.Záložný veriteľ nie je oprávnený nehnuteľnosť danú do zálohu užívať, alebo s ňou inak nakladať, s výnimkou prípadov, uvedených v tejto zmluve.

2.V prípade, že zaistená pohľadávka nebude riadne a včas splnená, je záložný veriteĺ oprávnený :

a) založenú nehnuteľnosť predať vo verejnej dražbe, a to po predchádzajúcom včasnom a písomnom upozornení záložného dlžníka. Predajná cena nesmie byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom, alebo

b) založenú nehnuteľnosť predať iným vhodným spôsobom, avšak vždy len po predchádzajúcom včasnom a písomnom upozornení záložného dlžníka, alebo

c) súdne sa domáhať uspokojenia svojej pohľadávky zo zálohu.

Článok VII.

1.Zmluvné strany berú na vedomie, že záložné právo vznikne až dňom právoplatnosti povolenia vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností. Návrh na povolenie vkladu podľa tejto zmluvy podá záložný dlžník.

2.Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach rovnakej  právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.

4.Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy, potvrdili ju obidve zmluvné strany svojimi podpismi.

V… dňa …

Záložný dlžník:                                                  Záložný veriteľ :