Vzor pracovného pomeru zamestnancom v skúšobnej dobe

ZRUŠENIE PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOM V SKÚŠOBNEJ DOBE

(§ 58 Zákonník práce)

Meno a adresa firmy [ ]

Vec:

Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa [ ] pracujem vo firme [ ] na pracovnej pozícii robotník-sklár. V pracovnej zmluve som dojednal skúšobnú dobu v trvaní troch mesiacov.

Oznamujem Vám, že podľa ustanovenia § 58 ZP Zrušujú pracovný pomer v skúšobnej dobe, a to ku dňu [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis …………

Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe upravuje § 58 Zákonníka práce.

V skúšobnej dobe môže tak zamestnanec, tak aj zamestnávateľ skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Zrušiť (rozviazať) pracovný pomer má byť písomnou formou a oznámenie o tom má byť doručené druhej strane spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.