Vzor návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti súdom – ex offo výmaz

Sú prípady, kedy o zrušení spoločnosti rozhoduje súd. Pritom samotný podnikateľ nemusí o ničom vedieť, až kým nedostane uznesenie súdu o začatí konania. Tento spôsob sa volá ex offo, čiže výmaz spoločnosti z obchodného registra. Výraz ex offo znamená „z úradnej moci“. Aké sú dôvody zrušenia spoločnosti a ako vyzerá vzor návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti súdom?

Zrušenie spoločnosti a jej výmaz z obchodného registra vykonáva súd, a to aj bez akéhokoľvek návrhu ďalšej osoby v prípadoch, ktoré ustanovuje Obchodný zákonník.

Ex offo, výmaz spoločnosti z obchodného registra

Samotný proces ex offo, výmaz spoločnosti z obchodného registra môže byť zdĺhavý a náročný a v niektorých prípadoch sa môže ťahať až niekoľko rokov. Pri takomto konaní spoločnosť nesmie disponovať majetkom, inak súd vyhlási jej likvidáciu.

Na to, aby došlo k ex offo výmazu, sa súd riadi dôvodmi, ktoré upravuje Obchodný zákonník.

Zrušenie spoločnosti súdom

K zrušeniu spoločnosti súdom dochádza v dôsledku dôvodov a okolností, ktoré stanovuje Obchodný zákonník. Medzi tieto dôvody patrí napríklad okolnosť, že v danom kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie danej spoločnosti alebo spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie.

Dôvodom je aj to, že spoločnosť si nesplnila svoju povinnosť a to uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za aspoň dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe.

Dôvodov zrušenia spoločnosti súdom je viacero a je možné sa s nimi oboznámiť v Obchodnom zákonníku. Pre zrušenie alebo výmaz ex offo postačuje iba jeden z možných dôvodov podľa Obchodného zákonníka a súd v takom prípade môže začať konať.

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie, inými slovami dobrovoľné zrušenie obchodnej spoločnosti, je možné iba vtedy, ak spoločnosť nedisponuje žiadnym majetkom alebo majetok spoločnosti prechádza na právneho nástupcu.

To, či daná spoločnosť má, alebo nemá majetok, je predmetom podrobného skúmania na základe posledného podaného daňového priznania.

Aby došlo k zrušeniu s.r.o. bez likvidácie, spoločnosť takisto nesmie mať žiadne dlhy. To isté platí aj vtedy, ak sa spoločnosť dostala do konkurzu a ten bol zrušený, zamietnutý alebo zastavený práve kvôli nedostatku imania.

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie je jedným z možných spôsobov ukončenia podnikania v tejto právnej forme. V porovnaní s likvidáciou je oveľa jednoduchší a rýchlejší, avšak vyžaduje dodržanie určitých podmienok a postupov.

Pri tomto type zrušenia musí spoločnosť predovšetkým splniť svoje záväzky voči veriteľom a zabezpečiť, aby jej majetok bol použitý na vyrovnanie všetkých dlhov a nákladov spojených s jej zánikom. Po úspešnom zrušení sa vykonáva zápis o zániku spoločnosti do Obchodného registra a právomoci jej členov automaticky prechádzajú na ostanúcich spoločníkov.

Je dôležité postupovať podľa platných právnych noriem a dodržať relevantné kroky.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie alebo s jej likvidáciou predchádza zániku spoločnosti, to znamená jej vymazaním z Obchodného registra. V prípade ak súd zistí, že spoločnosť nemá žiaden majetok, publikuje oznámenie o vedení konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie v Obchodnom vestníku.

Po uplynutí troch mesiacov od tejto publikácie vydá uznesenie o zrušení spoločnosti bez likvidácie, a tým pádom dochádza k vymazaniu spoločnosti z registra.

NÁVRH NA ZRUŠENIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI SÚDOM

[§ 68 ods. 6 obch. zák.]

(viac info, poplatky a postup: likvidácia, odkúpenie s.r.o, zrušenie s.r.o)

Mestský súd v [   ] [   ] PSČ [   ] [   ]

Navrhovateľ: [   ], [   ]

Odporkyňa: [   ], sro, [   ], [   ], PSČ [   ]

o zrušení spoločnosti [   ], s.r.o. podľa § 68 ods. 6 obch. zák.

I.

Spoločenskou zmluvou zo dňa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . založili spoločníci pán [   ], bytom [   ], pán [   ], bytom [   ], [   ] a pani [   ], bytom [   ], [   ], [spoločnosť], s.r.o

Mestský súd v Bratislave uznesením z. . . . . . . . . . . . . . . č. j.. . . . . . . . . . . . rozhodol o povolení zápisu spoločnosti do obchodného registra.

Dôkaz: Spoločenská zmluva zo dňa. . . . . . . . . . . . . . .

Uznesenie Mestského súdu v [   ] z. . . . . . . . . . č. j.. . . . . . . . . . .

II.

Valné zhromaždenie spoločnosti [   ], s.r.o, uznesením z. . . . . . . . . . . . . vyslovilo súhlas s rozdelením obchodného podielu pani [   ] a s prevodom polovice tohto podielu pánovi [   ]. Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa. . . . . . . . . previedla pani [   ] polovicu svojho obchodného podielu na pána [   ].

Tým sa vklad pani [   ] do obchodnej spoločnosti znížil na [   ] EUR, tj. pod minimálnu prípustnú hodnotu stanovenú v § 109 ods. 1 obch. zák.

Dôkaz: Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti [   ], sro zo dňa. . . . . . . . . . .

Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa. . . . . . . . . . . uzavretá medzi pani [   ] a pánom [   ]

III.

Prevodom časti obchodného podielu s následným poklesom hodnoty vkladu pani [   ] došlo k porušeniu ustanovenia § 109 ods. 1 obch. zák.

Ako spoločník uvedenej spoločnosti mám záujem na tom, aby spoločnosť svojím postupom neporušovala právne predpisy a nevyvolávala stav právnej neistoty, preto navrhujem, aby Mestský súd v Bratislave vydal toto

uznesen​​ie:

[   ], s.r.o, so sídlom v [   ], [   ], PSČ [   ] sa ruší s likvidáciou.

Likvidátorom spoločnosti je pán [   ], so sídlom [   ], [   ].

Odporkyňa je povinná nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške. . . . . . . . . . . . . . EUR.

V [   ] dňa. . . . . . . . . . . . . . . . .

……………………… Podpis

[   ]

Zrušenie spoločnosti súdom je upravené hlavne vo všeobecných ustanoveniach zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník (OBZ), konkrétne v § 68.

Rovnako tak ako obchodný zákonník rozoznáva dve fázy vzniku spoločnosti, ktorými sú založenie a vznik spoločnosti, rozoznáva tiež dve fázy ukončenia existencie spoločnosti, a to zrušenie a zánik spoločnosti.

Zrušenia spoločnosti môže byť dvojaký, bez právneho nástupcu (napr. zrušenie spoločnosti súdom) alebo s právnym nástupcom (pri premene spoločnosti).

U zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu sa v prípade existencie majetku vykoná likvidácia, alebo je spoločnosť zrušená bez likvidácie. Následným výmazom spoločnosti z obchodného registra dôjde k jej zániku, teda k ukončeniu existencie spoločnosti.

Súd o zrušení spoločnosti rozhoduje na návrh alebo bez návrhu. Návrh na zrušenie spoločnosti môže podať štátny orgán (napr. Finančný úrad) alebo osoba, ktorá osvedčí právny záujem (napr. jeden zo spoločníkov). Zrušiť spoločnosť súdom bez návrhu potom možno v prípadoch ustanovených zákonom.

Obchodný zákonník pamätá na tieto dôvody zrušenia spoločnosti bez návrhu:

  • a) valné zhromaždenie rozhodne v prípade ak nie je prevedený obchodný podiel podľa odseku 5, do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol spoločník vylúčený, o znížení základného imania o vklad vylúčeného spoločníka; inak môže súd spoločnosť aj bez návrhu zrušiť a nariadiť jej likvidáciu. (§ 113 ods. 6 OBZ)
  • b) spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý do svojich rúk spojil všetky obchodné podiely spoločnosti, nesplatí do 3 mesiacov peňažné vklady alebo v rovnakej lehote neprevedie časť obchodného podielu (§ 119 OBZ)
  • c) v prípadoch, kedy spoločnosť vlastniaca vlastné akcie nesplní povinnosti stanovené v §161c ods. 2 OBZ

Aj keby bol daný jeden z vyššie uvedených zákonných dôvodov zrušenia spoločnosti, je na zvážení súdu, či rozhodne o zrušení spoločnosti, alebo nie.

Jedinou výnimkou z tohto dispozičného práva súdu je ustanovenie § 119 OBZ, keď uvádza: „Ak spoločník poruší túto povinnosť, súd spoločnosť aj bez návrhu zruší a nariadi jej likvidáciu.“

Návrh na zrušenie spoločnosti sa podáva na všeobecnom súde navrhovateľa, nie k obchodnému registru, k tomu sa podáva až návrh na samotný výmaz spoločnosti na základe rozhodnutia súdu.

Za osoby, o ktorých právach má konať, môžeme nepochybne považovať spoločnosť, horšie je to však s posúdením či týmito osobami sú tiež spoločníci obchodných spoločností.

Odpoveď nám dalo rozhodnutie ústavného súdu SR č. ÚS 230/95 z 12. septembra 1996, ktoré možno nepochybne aplikovať aj na existujúcu zákonnú úpravu, keď hovorí, že účastníkmi konania sú bezpochyby tiež spoločníci zrušovanej spoločnosti.