Barterová zmluva

BARTEROVÁ ZMLUVA

Kompenzačná kúpna zmluva A

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Tel/Fax :

Sídlo :

Zástupca :

Bankové spojenie :

Tel/Fax :

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v rámci barterového obchodu a za podmienok ďalej stanovených v tomto kontrakte označenom písmenom A, predávajúci dodá kupujúcemu tovar, uvedený v predmete tohto kontraktu a kupujúci dodá predávajúcemu kompenzačný tovar za rovnakých dodacích a cenových podmienok, ktoré budú obsiahnuté v samostatnom kompenzačnom kontrakte, označenom písmenom B, ktorý tvorí s kontraktom A integrálnu súčasť barterovej operácie.

Článok I.

Predmet kontraktu

 1. Predmetom tohto kontraktu je dodávka tovaru :

(uviesť názov, číselné označenie, podrobný popis základného prevedenia – Príloha č. …, príslušenstvo podľa zoznamu – Príloha č. …, mimoriadnu výbavu – Príloha č. …, jednotku množstva, množstvo, akosť, obal, zančenie /signo/)

1.1. Predávajúci sa zaväzuje :

– dodať tovar podľa tohto kontraktu,

– dohodnúť dopravu tovaru do miesta určenia,

– oznámiť kupujúcemu, že tovar bol odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia,

– tovar zabaliť a paletovať podľa podmienok dohodnutých s kupujúcim v prílohách tohto kontraktu, inak podľa obvyklých zvyklostí.

1.2. Kupujúci sa zaväzuje :

– prevziať tovar na dohodnutom mieste určenia,

– zaplatiť kúpnu cenu dodávkou kompenzačného tovaru.

Článok II.

Kúpna cena

 1. Cena tovaru je dojednaná v mene : …
 2. Jednotková cena : …
 3. Cena celkom : …
 4. Prirážky : …
 5. Zrážky : …
 6. Kúpna cena spolu : …
 7. Cenou sa pre účely tejto zmluvy rozumie cena v … za dodacej podmienky

INCOTERMS 1990 (napr. cena v DEM vrátane obalu a balenia, vrátane dopravného do skladu kupujúceho a poistenia prepravy, za dodacej podmienky DDU-bez cla a colných poplatkov, bez daní, netto pre predávajúceho).

 1. Cena tovaru bude kompenzovaná dodávkou kompenzačného tovaru podľa kontraktu B, code : …

Článok III.

Miesto plnenia

Miestom plnenia dodávok tovaru je miesto odovzdania tovaru k dispozícii kupujúcemu, alebo ním určenej osobe v mieste určenia.

Článok IV.

Prepravné dispozície

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne alebo faxom, najmenej 10 dní pred termínom realizácie expedície (plnenia) dielčich dodávok podľa tohto kontraktu, prepravné dispozície s miestom určenia.

Článok V.

Dodacia podmienka a lehota

1.Dodávka tovaru sa uskutoční za dodacej podmienky : (napr.DDU – s dodaním clo neplatené …).

 1. Predávajúci dodá kupujúcemu celkový dohodnutý objem kontrahovaného tovaru v dielčich dodávkach podľa harmonogramu plnenia dodávok tovaru dojednanom v Prílohe č. … tohto kontraktu.
 2. Dodacia lehota je zachovaná, ak bol tovar najneskôr posledný deň dohodnutého termínu plnenia dielčej dodávky daný k dispozícii kupujúcemu alebo ním určenej osobe v mieste určenia.
 3. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu oneskorenia odovzdania prepravných dispozícií podľa podmienok tohto kontraktu. V prípade neodovzdania prepravných dispozícií kupujúcim je dodacia lehota zachovaná, ak bol tovar najneskôr posledný deň pripravený na odoslanie do miesta určenia a kupujúci bezodkladne o tejto skutočnosti podal predávajúcemu písomnú správu.
 4. V prípade, ak bude kupujúci požadovať zmeny prepravných dispozícií, je povinný dohodnúť túto zmenu s predávajúcim, vrátane primeraného predĺženia dodacej lehoty.

Článok VI.

Platobné podmienky

Kupujúci zaplatí kúpnu cenu dodávkou kompenzačného tovaru podľa podmienok tohto kontraktu,a to formou dodávky kompenzačného tovaru dojednanej v kompenzačnom kontrakte B.

Článok VII.

Cenové a menové doložky

Zmluvné strany dojednávajú nasledovné recipročné doložky s tým, že cenové alebo menové odchýlky budú kompenzované dodávkou tovaru, a ak to nebude možné alebo obchodne účelné, potom v peňažnej forme v dojednanej mene.

V prípade, ak sa v čase od podpísania tejto zmluvy do začiatku výroby alebo plnenia dodávok tovaru zvýšia alebo znížia ceny materiálov, energií, prípadne ceny služieb, z ktorých sa pri kalkulácii ceny tovaru vychádzalo, bude kúpna cena dojednaných dodávok tovaru upravená v takom pomere, v akom sa zvýšia, alebo znížia ceny materiálov, energií,prípadne ceny služieb na regionálnom trhu v …, pokiaľ jednotlivé zvýšenia alebo zníženia menovaných nákladov, alebo ich súhrn, presiahne viac než … % cien pôvodných nákladov.

V prípade, ak sa zmení pomer kontraktačnej, resp. účtovacej meny, tj. … (DEM) k (€), založený na úradnom strednom devízovom kurze tejto meny k (€), ktorý je v čase podpísania tejto zmluvy ( napr. 1 DEM = 3€ ), bude cena doteraz nedodaného tovaru prepočítaná v pomere zmeny, ktorá nastala, tak, aby celková hodnota dodávok vyjadrená v Sk zostala bezo zmeny.

Článok VIII.

Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do času, keď kupujúci zaplatí celú jeho cenu formou dodávky kompenzačného tovaru.

Článok IX.

Prechod nebezpečenstva, doprava a poistenie

 1. Nebezpečenstvo straty, alebo poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase : ( podľa doložky INCOTERMS, ktorá bude v zmluve použitá ).
 2. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba, že by ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho.
 3. Prepravu tovaru z miesta plnenia do dohodnutého miesta určenia dohodne predávajúci ( napr. nákladným automobilom …) podľa obvyklých zvyklostí.
 4. Prepravné a poistné platí ( predávajúci alebo kupujúci – podľa dojednanej dodacej doložky INCOTERMS ).

Článok X.

Akosť

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a prevedení podľa tejto zmluvy, musí ho zabaliť alebo zabezpečiť dojednaným spôsobom pre prepravu a musí kupujúcemu odovzdať doklady, ktoré sú potrebné k prevzatiu a k užívaniu tovaru, ako i ďalšie doklady, stanovené touto zmluvou.
 2. Za predpokladu, že kupujúci splnil svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ručí predávajúci pri normálnom používaní tovaru za ( napr. jeho konštrukciu, materiál a za výrobno technické prevedenie ) po čas … mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 1. Tovar bude dodaný v akosti zodpovedajúcej referenčnému vzoru, ktorý bude signovaný obidvomi zmluvnými stranami a bude uložený u predávajúceho, ktorý zodpovedá za jeho riadnu úschovu a za to, že vzor nepodľahne poškodeniu alebo úplnej skaze. Pre prípad, že by došlo k poškodeniu alebo úplnej skaze vzoru, je predávajúci povinný pozastaviť dodávky tovaru až do tej doby, kým bude s kupujúcim odsúhlasený a signovaný nový referenčný vzor. Pre tento prípad sa kupujúci zaväzuje poskytnúť bezodkladne potrebnú spoluprácu.
 2. Nároky kupujúceho pri dodávke vadného tovaru zanikajú, ak nie sú kupujúcim predložené predávajúcemu písomne v nasledovných lehotách :

a) u vád zjavných – do 15 dní od prevzatia tovaru kupujúcim,

b) u závad skrytých – bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby.

Písomné oznámenie o vadách musí obsahovať :

– code kúpnej zmluvy,

– popis vady alebo presné určenie ako sa prejavuje,

– počet vadných kusov,

– spravidla voľbu nároku z vád tovaru.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade závadného tovaru môže kupujúci požadovať :

a) odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie právnych vád, alebo

b) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny vadného tovaru, ktorá bude kompenzovaná dodávkou kompenzačného tovaru, a pokiaľ to nebude možné alebo obchodne účelné, potom peňažnou formou kompenzácie v dohodnutej mene.

Voľbu nároku z vád tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu v oznámení o vadách.

 1. Kupujúci nemá právo uplatňovať nároky z vád tovaru a záruka zaniká, ak kupujúci bez súhlasu predávajúceho vykoná, alebo dá na dodanom tovare vykonať zmeny alebo opravy. Pokiaľ o to predávajúci požiada, nesmie kupujúci od uplatnenia reklamácie až do skončenia reklamačného konania disponovať bez súhlasu predávajúceho s reklamovaným tovarom.

Článok XI.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné nesplnenie si zmluvných povinností je vylúčená, ak sa tak stalo:

a) v dôsledku vyššej moci. Pokiaľ vyššia moc pôsobí po čas nepresahujúci 90 dní,sú zmluvné strany povinné splniť záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy. Akonáhle účinky vyššej moci pominú platí, že dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o čas pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorenie dodávok od subdodávateľov, výluky a stávky.

b) v dôsledku zásahu úradných miest krajiny predávajúceho alebo kupujúceho, ktorý znemožní zmluvnej strane splniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok XII.

Doložka o obligačnom štatúte

Pre právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, je rozhodný právny poriadok Slovenskej republiky.

Článok XIII.

Doložka o príslušnosti súdu

 1. Všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nebude spor odstránený dohodou, je na jeho rozhodnutie príslušný s konečnou platnosťou Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnnej komory v Bratislave.
 2. Strany sa zaväzujú, že splnia a vykonajú bez odkladu rozhodcovský nález.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Podpísaním tohto kontraktu strácajú platnosť všetky predchádzajúce dojednania (vrátane korešpondencie), ktoré nie sú obsiahnuté v tomto kontrakte.
 2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tomuto kontraktu musia byť písomné a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
 3. Tento kontrakt je vyhotovený v slovenskom jazyku a je podpísaný a vyhotovený v … vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých každá strana obdrží … vyhotovenia.
 4. Tento kontrakt tvorí neoddeliteľnú súčasť viacstranného výmenného, resp. barterového obchodu.
 5. Všetky listy tohto kontraktu musia byť zmluvnými stranami podpísané, pokiaľ nebude zmluva úradne zapečatená.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu sú prílohy, ktoré musia byť označené ako jeho súčasť a musia byť zmluvnými stranami podpísané aj s uvedením dátumu podpisu.
 7. Pokiaľ sa v tomto kontrakte používajú výrazy „do“, „najneskôr do“, „od“ a výrazy podobného významu, vzťahujúce sa k akejkoľvek časovej lehote, budú vykladané tak, že zahrňajú uvedený dátum. Výraz „po“ bude vyložený tak, že nezahrňa spomínaný dátum.
 8. Všetky nároky, vyplývajúce z tohto kontraktu musia byť uplatnené doporučeným listom. Za dátum uplatnenia sa považuje dátum podacej pečiatky poštového úradu. Namiesto doporučeného listu možno použiť fax.
 9. Ako úprejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zástupcovia obidvoch zmluvných strán svojimi podpismi.

V… dňa …                                                                           V… dňa …

……………………………              …………………………….

Predávajúci                                                                        Kupujúci