Dohoda o hmotnej zodpovednosti

DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Sídlo :

Zástupca :

a

Pracovník:

Bydlisko:

Rodné číslo :                                                                      Číslo OP :

Článok I.

  1. Podľa pracovnej zmluvy zo dňa …bol pracovník prijatý do funkcie …

Vzhľadom na to, že s touto funkciou je spojená aj hmotná zodpovednosť za :

( napr. pokladničná hotovosť, ceniny , tovar )

ktoré prevzal na základe inventúrneho zápisu zo dňa … a ktoré prevezme kedykoľvek počas trvania tejto dohody.

  1. Pracovník sa zaväzuje všetky hodnoty riadne vyúčtovať a dbať, aby na zverených hodnotách nevznikli škody.Pri hospodárení je povinný riadiť sa platnými právnymi predpismi a pokynmi zamestnávateľa.
  2. Pracovník preberá hmotnú zodpovednosť za schodok, ktorý sa zistí počas jeho hospodárenia, pokiaľ nepreukáže, že tento schodok nezavinil.

Článok II.

  1. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť pracovníkovi podmienky, ktoré mu umožnia riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z tejto dohody.
  2. Pracovník je povinný bezodkladne písomne upozorniť zamestnávateľa na nedostatky, ktoré ohrozujú riadne hospodárenie alebo plnenie jeho povinností.

Článok III.

Táto dohoda zaniká skončením pracovného pomeru, alebo prevedením na inú prácu, alebo odstúpením pracovníka od tejto dohody v zmysle § 177 ZP.

Článok IV.

Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží pracovník a jedno zamestnávateľ.

V… dňa …

Zamestnávateľ :                                                                Pracovník :

Doložka o spoločnej hmotnej zodpovednosti:

Pracovník sa zaväzuje, že v prípade, ak bude pracovať na spoločnom pracovisku s ďaľšími pracovníkmi, ktorí majú uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti, bude za schodok na zverených hodnotách zodpovedať spoločne s nimi.

V… dňa …

Zamestnávateľ :                                                                Pracovník :