Vzor dohody o pracovnej činnosti

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

(§ 237 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

a

[ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ],

bytom [ ], [ ]

uzatvárajú túto

dohodu o pracovnej činnosti:

[ ] Nastupuje do práce dňom [ ] a bude vykonávať prácu strážnika v rozsahu troch hodín denne v pracovných dňoch od 16 do 19 hodín.

Práce sa dojednáva do [ ].

Zamestnanec bude vykonávať práce osobne.

Za vykonanú prácu mu bude poskytnutá odmena v sume [ ], – EUR mesačne.

Na základe tejto dohody oboznámil zamestnávateľ svojho zamestnanca s právnymi a inými predpismi vzťahujúcimi sa k vykonávanej práci a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný vytvárať podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, ochranné pracovné prostriedky, a ďalej poskytovať dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky dohody.

Zamestnanec je povinný konať prácu svedomito, riadne podľa svojich síl a vedomostí i schopností a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na jej výkon, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce.

Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V [ ] dňa [ ]

………………. podpis
[ ] [ ] a.s.

V prípade, že zamestnancovi už nevyhovuje pracovná pozícia, o ktorú sa prvotne uchádzal a aj túto pracovnú činnosť vykonával, môže požiadať o zmenu pracovnej pozície.