Dohoda o vykonávaní práce, dohoda o pracovnej činnosti 2023

dohoda-o-vykonani-prace

Popri štandardnom pracovnom pomere je možné privyrábať si aj prácou na dohodu. Čo znamená práca na dohodu? Aké sú podmienky práce na dohodu a odvodov? Na čo všetko treba myslieť pri uzatváraní dohody o vykonaní práce a nepravidelnom príjme? Kto všetko musí platiť odvody a kto je od nich oslobodený?

Najčastejšie sa pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvára prostredníctvom pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ si však môže uzatvoriť s fyzickými osobami tiež dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za účelom naplnenia pracovných úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb.

Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce uzatvára zamestnávateľ s fyzickou osobou s osobou staršou ako šestnásť rokov. Jedná sa o dohodu, ktorej výkon práce je vymedzený určitým výsledkom, napríklad počtom hodín. Dohoda môže vzniknúť aj s fyzickou osobou, ktorá už má so zamestnávateľom uzavretý pracovný pomer.

Podmienky uzatvorenia dohody o vykonaná práce sú uzákonené v § 226 Zákonníka práce medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou. A tieto podmienky sú:

 • uzavretá dohoda o vykonaní práce (pracovnej úlohy) nepresahuje 350 odpracovaných hodín v kalendárnom roku
 • dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť najviac na dvanásť mesiacov
 • len písomne uzavretá dohoda o vykonaní práce je podľa zákona platná
 • pracovnú úlohu musí zamestnanec vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť

POZOR! Od pracovnej dohody môže odstúpiť zamestnanec, ak mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ mu musí v tomto prípade povinný uhradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

Čo všetko musí obsahovať dohoda o vykonaní práce?

Písomná forma dohody o vykonaní práce musí podľa zákona obsahovať:

 • pracovnú úlohu
 • dohodnutú odmenu za vykonanie pracovnej úlohy
 • dobu, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
 • rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva z vymedzenia pracovnej úlohy

TIP: Pri náhodnom úmrtí zamestnanca pred splnením pracovnej úlohy s nadobudnutými o čiastočnými pracovnými výsledkami, ktoré sa dajú využívať v prospech zamestnávateľa, vzniká právo na odmenu a bude súčasťou dedičského konania.

Zmluva o vykonaní práceformulár (vzor) k dohode o vykonaní práce 2023

Dohoda o pracovnej činnosti

Tento typ dohody je možné uzatvoriť, ak sa jedná o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

TIP: Uzatvorením dohody medzi fyzickou osobou a zamestnávateľom vzniká pracovný vzťah.

V nasledujúcich bodoch sú hlavné podmienky uzatvorenia dohody a pracovnej činnosti s počtom hodín/týždenne podľa § 228 a) Zákonníka práce medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou:

 • vykonávať pracovnú činnosť je možné do desať hodín/týždenne
 • dohodu o pracovnej činnosti je možné uzatvoriť iba na dobu určitú – spravidla je dohodu uzatvoriť len na dvanásť mesiacov
 • len písomne uzavretá dohoda o pracovnej činnosti je platná, zároveň v dvoch výtlačkoch, z čoho jeden výtlačok je zamestnávateľ povinný odovzdať zamestnancovi
 • odmenu za vykonanú prácu je možné vyplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná
 • spôsob ukončenia dohody o pracovnej činnosti môže byť uvedený v písomnej dohode

POZOR! Dohoda o pracovnej činnosti je ohraničená počtom hodín (desať hodín za týždeň).

Čo všetko musí obsahovať dohoda o pracovnej činnosti?

Písomná forma dohody o pracovnej činnosti musí podľa zákona obsahovať:

 • uvedená dohodnutá práca
 • dohodnutá odmena za vykonanú prácu
 • rozsah pracovného času
 • dohodnutá doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

POZOR! V prípade, že písomná dohoda neobsahuje spôsob ukončenia dohody o pracovnej činnosti, je možné túto činnosť skončiť vzájomnou dohodou k danému dňu alebo výpoveďou zamestnanca bez udania dôvodu s pätnásť dennou výpovednou lehotou odo dňa doručenia zamestnávateľovi.

Dohoda o pracovnej činnosti – formulár (vzor) k dohode o vykonaní pracovnej činnosti 2023.

Brigádnická práca študentov

Ďalším typom práce na dohodu, ktorú je zamestnávateľ schopný uzatvoriť s fyzickou osobou, je brigádnická práca študentov; teda dohoda o brigádnickej práci študentov. Študenti sa spravidla môžu zamestnať na všetky tri typy dohôd.

Aj keď sa študenti môžu zamestnať na všetky typy dohôd, dohoda o brigádnickej práci je pre nich najlepšou možnosťou.

POZOR! Aby šlo o platné uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študenta, je potrebné doložiť potvrdenie o štúdium a overiť vek zamestnanca.

Ak sa stane, že brigádnikovi nebola vykonaná práca zaplatená, má nárok na odškodné.

Odmena za prácu na dohodu v roku 2023

Fyzická osoba, ktorá uzavrela dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, má nárok na odmenu najmenej vo výške minimálnej mzdy za hodinu. Táto odmena platí len pre prvý stupeň náročnosti práce – výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Pre rok 2023 táto odmena predstavuje najmenej 3 713 €/hod.

Ak však zamestnávateľ vykonáva prácu, ktorá spadá pod druhý stupeň náročnosti práce, minimálna mzda na hodinu predstavuje najmenej 4 379€/hod.

Zamestnanci, ktorí pracujú na dohodu, majú nárok na príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci, cez sviatky, ale aj za sťažený výkon práce.

TIP: Na odmenu za prácu majú nárok aj brigádnici.

Dohoda o pracovnej činnsoti, dohoda o výkonaní práce – odvody

Zamestnávateľ aj zamestnanec za vykonanú prácu odovzdávajú štátu odvody. Výška odvodov priamo závisí od toho či je zamestnanec/zamestnávateľ v produktívnom veku alebo je na dôchodku. Zároveň sú odvody závislé od typu príjmu – pravidelný alebo nepravidelný. Študenti majú možnosť uzavrieť, vyššie spomínanú, dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorá je pre nich výhodnejšia.

Pravidelný príjem

Pravidelný príjem je dohoda s vyplácaním pravidelnej odmeny po ukončení mesiaca, v ktorom bola práca vykonávaná. Ak nie je fyzická osoba študent alebo dôchodca, odovzdá štátu na sociálne poistenie 9,4 % z príjmu a zamestnávateľ 25,2 %.

Nepravidelný príjem

Nepravidelný príjem je dohoda s vyplácaním odmeny nepravidelne; to znamená, že odmena za vykonanú prácu je zamestnancovi odovzdaná až po vykonaní jemu pridelenej práce. Odvody sú vtedy nižšie a sociálne poistenie zamestnanec odovzdá štátu vo výške 7 %, zamestnávateľ 22,8 %.

Dôchodca môže požiadať o odvodovú výnimku za podmienky, že jeho príjem nepresiahne hodnotu 200 €. Pri dosiahnutí vyššej hodnoty ako 200 €, dôchodca musí platiť odvody sociálnej poisťovni, ale len z čiastky prevyšujúcej hodnotu 200 €.

O toto zvýhodnenie musí dôchodca svojho zamestnávateľa písomne informovať.

S uzavretím práce na dohodu vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody v prípade, že ich za dohodára neplatí štát. Za výnimku sa považujú študenti, ktorí sú poistencami štátu, alebo poberatelia starobného dôchodku, predčasného dôchodku, výsluhového dôchodku či invalidného dôchodku, ale to len vtedy ak splnia podmienky.

TIP: Pri dohode o brigádnickej činnosti študentom, študent neplatí preddavky do zdravotnej poisťovne.

Ak však zamestnanec nepatrí k výnimkám, je povinný platiť odvody; pre zamestnanca sú to štyri percentá a pre zamestnávateľa je to desať percent.

POZOR! Povinnosťou zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni je nahlásenie dohodára, pod kódom 2D, len na tie dni, ktoré reálne odpracuje a za ktoré má právo na príjem zo závislej činnosti.