Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti 2024

dohoda-o-vykonani-prace

Popri štandardnom pracovnom pomere je možné privyrábať si aj prácou na dohodu. Čo znamená práca na dohodu? Aké sú podmienky práce na dohodu? Na čo všetko treba myslieť pri uzatváraní dohody o vykonaní práce a nepravidelnom príjme? Kto všetko musí platiť odvody a kto je od nich oslobodený?

Najčastejšie sa pracovný vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvára prostredníctvom pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ si však môže uzatvoriť s fyzickými osobami tiež dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za účelom naplnenia pracovných úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb.

Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce uzatvára zamestnávateľ s fyzickou osobou staršou ako šestnásť rokov. Ide o dohodu, ktorej výkon práce je vymedzený určitým výsledkom, napríklad počtom hodín. Dohoda môže vzniknúť aj s fyzickou osobou, ktorá už má so zamestnávateľom uzavretý pracovný pomer.

Zmluva o dielo je veľmi podobná dohode o vykonaní práce. Rozdiel je v tom, že nie je limitovaná počtom hodín a zhotoviteľ musí mať založenú živnosť. Odvody zmluvy o dielo sú povinnosťou každého zhotoviteľa.

Podobne ako podmienky dohody o vyslaní na výkon práce, aj podmienky uzatvorenia dohody o vykonaní práce sú ukotvené v Zákonníku práce. Tieto podmienky sú:

 • uzavretá dohoda o vykonaní práce (pracovnej úlohy) nepresahuje 350 odpracovaných hodín v kalendárnom roku
 • dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť najviac na dvanásť mesiacov
 • len písomne uzavretá dohoda o vykonaní práce je podľa zákona platná
 • pracovnú úlohu musí zamestnanec vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť

POZOR! Od pracovnej dohody môže odstúpiť zamestnanec, ak mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je tomto prípade povinný uhradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. Zamestanec si tak môže požiadať o odchodné alebo odstupné.

Čo musí obsahovať dohoda o vykonaní práce?

Písomná forma dohody o vykonaní práce musí podľa zákona obsahovať:

 • pracovnú úlohu
 • dohodnutú odmenu za vykonanie pracovnej úlohy
 • dobu, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať
 • rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva z vymedzenia pracovnej úlohy

TIP: Pri náhodnom úmrtí zamestnanca pred splnením pracovnej úlohy s nadobudnutými alebo čiastočnými pracovnými výsledkami, ktoré sa dajú využívať v prospech zamestnávateľa, vzniká právo na odmenu a bude súčasťou dedičského konania.

Zmluva o vykonaní práce – formulár (vzor) k dohode o vykonaní práce 2024

Dohoda o pracovnej činnosti

Tento typ dohody je možné uzatvoriť, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Získa ju človek, ktorý sa riadne pripraví na otázky na pohovore.

TIP: Uzatvorením dohody medzi fyzickou osobou a zamestnávateľom vzniká pracovný vzťah.

V nasledujúcich bodoch sú hlavné podmienky uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti s počtom hodín týždenne podľa § 228 a) Zákonníka práce medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou:

 • vykonávať pracovnú činnosť je možné do desať hodín týždenne
 • dohodu o pracovnej činnosti je možné uzatvoriť iba na dobu určitú – spravidla je to len na dvanásť mesiacov
 • len písomne uzavretá dohoda o pracovnej činnosti je platná, zároveň v dvoch výtlačkoch, z čoho jeden výtlačok je zamestnávateľ povinný odovzdať zamestnancovi
 • odmenu za vykonanú prácu je možné vyplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola práca vykonaná
 • spôsob ukončenia dohody o pracovnej činnosti môže byť uvedený v písomnej dohode

POZOR! Dohoda o pracovnej činnosti je ohraničená počtom hodín (desať hodín za týždeň).

Čo všetko musí obsahovať dohoda o pracovnej činnosti?

Písomná forma dohody o pracovnej činnosti musí podľa zákona obsahovať:

 • uvedenú dohodnutú prácu
 • dohodnutú odmenu za vykonanú prácu
 • rozsah pracovného času
 • dohodnutú dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára

POZOR! V prípade, že písomná dohoda neobsahuje spôsob ukončenia dohody o pracovnej činnosti, je možné túto činnosť skončiť vzájomnou dohodou k danému dňu alebo výpoveďou zamestnanca bez udania dôvodu s pätnásťdennou výpovednou lehotou odo dňa doručenia zamestnávateľovi.

Práca na dohodu a odvody

Pri vykonávaní prác na dohodu sa odvody odvádzajú podľa toho, či ide o pravidelný, alebo nepravidelný príjem. Pravidelný príjem je mzda alebo odmena, ktorá je splatná za obdobie jedného kalendárneho mesiaca v pravidelných intervaloch.

Nepravidelný príjem pri dohode o vykonaní práce sa vypláca napríklad jednorázovo, teda nie každý mesiac. Môže ísť o príjem z dohody uzavretej za kratšie obdobie, napríklad v rozsahu dvoch týždňov. Nepravidelný príjem môže byť aj taký, ktorý sa vypláca po ukončení vykonania pracovnej úlohy.

Zamestnanci, ktorí pracujú na dohodu s pravidelným príjmom platia odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne rovnako ako zamestnanci s riadne uzatvorenou pracovnou zmluvou.

Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť zamestnanca pracujúceho na dohodu do zdravotnej poisťovne avšak iba na tie dni, ktoré pre neho dohodár odpracuje.

Pri práci na dohodu s pravidelným príjmom platí odvody zamestnávateľ aj zamestnanec v nasledujúcom pomere:

 • na zdravotné poistenie odvádza zamestnanec 4 % a zamestnávateľ 10 %
 • na sociálne poistenie odvádza zamestnanec 9,40 % a zamestnávateľ 25,20 %

Pri uzavretej dohode o vykonaní práce s nepravidelným príjmom platí odvody zamestnávateľ aj zamestnanec v nasledujúcom pomere:

 • na zdravotné poistenie odvádza zamestnanec 4 % a zamestnávateľ 10 %
 • na sociálne poistenie odvádza zamestnanec 7 % a zamestnávateľ 22,80 %

Je potrebné spomenúť, že tieto odvody sú platné iba pre zamestnancov pracujúcich na dohodu, ktorí nie sú študenti ani dôchodcovia. Mzda, ktorú zarobí študent na dohodu o brigádnickej práci študentov, nepodlieha zdravotným odvodom. Neplatí ich ani zamestnanec ani zamestnávateľ, nakoľko študent je poistencom štátu. To platí pri zdravotných odvodoch.

Pri práci na dohodu a odvodoch do sociálneho poistenia si študent môže uplatniť tzv. odvodovú úľavu pri mesačnej výške najviac 200 € a môže si ju uplatniť len u jedného zamestnávateľa a len na jednu dohodu. Ak si študent neuplatní odvodovú úľavu, platí odvody do sociálnej poisťovne 7 % a zamestnávateľ za neho platí ďalších 22,80 %.

Podobne je to aj pri uzavretí dohody s poberateľmi dôchodku. Takisto si môžu uplatniť odvodovú úľavu. Ich príjem z dohody nepodlieha zdravotným odvodom.

Pracovná zmluva na dohodu

Pracovná zmluva na dohodu je výhodná pre obidve strany. Umožňuje pracovníkovi pracovať na dohodnutú pracovnú dobu a výšku platu. Zároveň umožňuje firmám a spoločnostiam pracovať s flexibilnými pracovníkmi bez toho, aby museli platiť vyššie pracovnoprávne náklady.

Ako je uvedené v pracovnej zmluve na dohodu, zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodnú na pracovných podmienkach. Tieto by mali zahŕňať pracovnú dobu, výšku platu, požiadavky na pracovníka, právne povinnosti a ďalšie.

Pracovná zmluva na dohodu by mala byť čo najjasnejšia a presná, aby sa zabezpečila právna ochrana pre obe strany. Táto zmluva je obzvlášť výhodná pre pracovníkov, ktorí hľadajú flexibilnú prácu. Zamestnanec môže dohodnúť pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú jeho potrebám.

Ukončenie dohody o pracovnej činnosti

Ako so všetkými dohodami, aj dohoda o pracovnej činnosti sa dá kedykoľvek ukončiť. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti by malo byť vždy písomné a mal by sa uviesť dátum, keď zamestnanec oficiálne skončí prácu. Ak sa obe zúčastnené strany dohodnú na ukončení dohody, mali by vypracovať písomnú dohodu o ukončení dohody.

Tento dokument by mal byť podpísaný oboma stranami a mal by obsahovať dátum ukončenia dohody o pracovnej činnosti a dôvod jej ukončenia.

Ak sa obe strany nedohodnú, zamestnávateľ môže ukončiť dohodu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. V takom prípade by zamestnávateľ mal zamestnancovi poskytnúť písomné oznámenie o ukončení dohody a dôvod jej ukončenia.

V závislosti od príčiny skončenia práce môže alebo nemusí dostať zamestnanec nárok na náhradu. Príčiny ukončenia dohody môžu zahŕňať vinu zamestnanca, výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo dokonca uplynutie času trvania dohody.

V porovnaní so zamestnávateľmi je výpoveď zo strany zamestnanca relatívne jednoduchou záležitosťou, no stále je dôležité poznať svoje práva a povinnosti pri tomto rozhodujúcom kroku.

V každom prípade je veľmi dôležité pre obidve strany, aby pochopili podmienky ukončenia dohody o pracovnej činnosti. To im umožní zabezpečiť, že všetky ich práva a povinnosti, ako aj všetky časti dohody budú dodržané.

Ukončenie dohody o vykonaní práce – vzor

Takto vyzerá vzor ukončenia dohody o vykonaní práce:

DOHODA O SKONČENÍ DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE

(§ 226 a nasl. ZP)

Zamestnávateľ: (XX Services s.r.o.)
Sídlo:                    ( )
IČO:                      ( )
DIČ:                      ( )
Zastúpený:           ( )

a

Zamestnanec:  (Diana Lukáčová)
Dátum narodenia:     ( )
Rodné číslo:               ( )
Trvalý pobyt:              ( )

uzatvárajú v zmysle § 226 Zákonníka práce túto Dohodu o skončení Dohody o vykonaní práce:

 1. Dohoda o vykonaní práce končí dňom:
 2. Dôvod skončenia: bez udania dôvodu

Bratislava, dňa

………………………………..                                                                                         …………………………………

Podpis zamestnanca                                                                                   Pečiatka a podpis zamestnávateľa

Ukončenie dohody o vykonaní práce a tento vzor je možné kedykoľvek meniť podľa potreby a okolností zamestnávateľa alebo zamestnanca.

Brigádnická práca študenta

Ďalším typom práce na dohodu, ktorú je zamestnávateľ schopný uzatvoriť s fyzickou osobou, je brigádnická práca študenta, teda dohoda o brigádnickej práci študentov. Študenti sa spravidla môžu zamestnať na všetky tri typy dohôd.

Aj keď sa študenti môžu zamestnať na všetky typy dohôd, dohoda o brigádnickej práci študenta je pre nich najlepšou možnosťou.

POZOR! Aby šlo o platné uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študenta, je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu a overiť vek zamestnanca.

Ak sa stane, že brigádnikovi nebola vykonaná práca zaplatená, má nárok na odškodné.

Odmena za prácu na dohodu v roku 2024

Fyzická osoba, ktorá uzavrela dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, má nárok na odmenu najmenej vo výške minimálnej mzdy za hodinu. Táto odmena platí len pre prvý stupeň náročnosti práce – výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Táto odmena predstavuje najmenej 3,713 €/hod.

Ak však zamestnávateľ vykonáva prácu, ktorá spadá pod druhý stupeň náročnosti práce, minimálna mzda na hodinu predstavuje najmenej 4,379 €/hod.

Zamestnanci, ktorí pracujú na dohodu, majú nárok na príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci, cez sviatky avšak aj za sťažený výkon práce.

Hrubá mzda na čistú mzdu a jej prepočet

Hrubá mzda je často považovaná za základný výpočet pre výpočet čistej mzdy. Hrubá mzda je čiastka, ktorú zamestnanec dostane od svojho zamestnávateľa bez toho, aby boli odpočítané akékoľvek odvody. Obyčajne sa počíta za mesiac, za ktorý zamestnanec pracoval, a zahŕňa mzdu, príplatky, prémie a iné príjmy.

Hrubá mzda na čistú sa prepočítava každý mesiac a zamestnanec tento prepočet môže vidieť aj na výplatnej páske, ktorú dostane od svojho zamestnávateľa vo výplatnom termíne.

Väčšina zamestnávateľov však požaduje, aby sa časť hrubého príjmu odpočítala ako odvody. Odvody môžu zahŕňať daň z príjmu, poistné, sociálne poistenie a iné. Všetky tieto odvody sa odpočítajú zo zamestnancovho hrubého príjmu a výsledná čiastka sa nazýva čistá mzda.

Čistá mzda je čiastka, ktorá ostane zamestnancovi po odpočítaní všetkých odvodov. Predstavuje čiastku, ktorú zamestnanec skutočne dostane a môže byť použitá na platenie osobných výdavkov.

Čistú mzdu je možné prepočítať z hrubého príjmu pomocou vzorca: čistá mzda = hrubá mzda – (dane + zdravotné poistenie + sociálne poistenie). Celý proces výpočtu hrubého a čistého príjmu je veľmi dôležitý pre zamestnancov i zamestnávateľov.

Prepočet hrubej mzdy na čistú mzdu sa dnes dá jednoducho uskutočniť pomocou mzdovej kalkulačky, ktorá sa dá nájsť na mnohých internetových stránkach. Po zadaní údajov táto kalkulačka čistej mzdy vypočíta čistú mzdu zamestnanca a vypíše aj všetky odvody, ktoré sa odčítavajú z hrubého platu.

Zamestnávatelia potrebujú vedieť, koľko majú vyplatiť svojim zamestnancom v hrubom príjme, a zamestnanci potrebujú vedieť, koľko si skutočne môžu nechať. Prepočet hrubého príjmu na čistú mzdu je jednoduchý, avšak dôležitý proces.

Aký je to čistý príjem?

Čistý príjem je pojem, ktorý sa často používa pri hodnotení finančnej situácie. Čistý príjem sa vyjadruje ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami. Je to oblasť financií, ktorá sa používa na vyjadrenie toho, koľko peňazí zostane po zaplatení všetkých dlhov a výdavkov.

Dobrý čistý príjem znamená, že určitá dostatočná suma peňazí zostane aj po zaplatení všetkých výdavkov. Čistý príjem je preto veľmi dôležitý pre ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť finančnú nezávislosť. Existuje niekoľko spôsobov, ako môže človek zvýšiť svoj čistý príjem.

Prvou vecou je znížiť výdavky. To znamená začať šetriť. Je možné tiež hľadať spôsoby, ako zarobiť peniaze. To môže zahŕňať získanie vyššieho platu alebo začatie podnikania.

Prepočet čistej mzdy

Prepočet čistej mzdy je proces, ktorý spočíva v prevedení hrubého zárobku človeka na sumu po zdanení. Tento proces je dôležitý pre zamestnancov, pretože umožňuje zamestnancom zistiť, koľko peňazí skutočne dostanú, ak by dostali čistú mzdu. Proces prepočtu čistej mzdy je veľmi jednoduchý.

Zamestnanec by mal v prvom rade vedieť, akú hrubú mzdu dostáva. Potom by mal vziať do úvahy rôzne daňové sadzby a tiež aj prípadné odpočty a odvody. Prepočet čistej mzdy je dôležitý krok, ktorý by mali zamestnanci vykonať, aby získali presný obraz o tom, koľko peňazí skutočne dostanú.

Práca na 4 hodiny

Práca na 4 hodiny umožňuje ľuďom viac času na to, aby sa venovali osobným záujmom, aby sa mohli zapojiť do svojich obľúbených činností alebo aby mohli mať čas na odpočinok. Ľudia môžu pracovať 4 hodiny a potom si užívať voľný čas pre seba.

Okrem toho existujú aj ďalšie výhody tejto práce. Práca na 4 hodiny môže pomôcť ľuďom vyhnúť sa stresu. Ak pracujú len 4 hodiny denne, môžu sa lepšie sústrediť na prácu a dokončiť ju rýchlejšie. To znamená, že majú viac času na seba a môžu sa venovať svojim záujmom.

Práca na 4 hodiny môže pomôcť ľuďom získať lepšiu work-life rovnováhu.

Práca popri zamestnaní

Práca popri zamestnaní je stále viac obľúbenou možnosťou pre tých, ktorí hľadajú príležitosť získať finančné prostriedky navyše. Ide o druh zamestnania, ktorý umožňuje pracovať svoje obvyklé pracovné hodiny a navyše si nájsť prácu v čase, ktorý človeku vyhovuje. Nie je to ľahké, lenže s odhodlaním a dobrým plánovaním sa môže dostať ďalej.

Jednou z najčastejších prác, ktoré robia ľudia popri zamestnaní, je napríklad webový dizajnér, grafický dizajnér, predajca a podobne, takže ak má človek zručnosti v určitom obore, potom môže použiť svoje schopnosti na získanie príjmu. Vyhľadávanie práce popri zamestnaní však môže byť časovo náročné.

Brigáda popri práci

Brigáda popri práci je stále modernou možnosťou, ako si zarobiť ďalšie peniaze. Táto možnosť sa dá nájsť aj pre ľudí, ktorí pracujú na plný alebo čiastočný úväzok. Brigáda je skvelá príležitosť, ako zlepšiť svoju finančnú situáciu, a to bez toho, aby človek musel hľadať novú prácu.

Najčastejšie ponúkané brigády sú v oblasti služieb, ako je servírovanie jedla, čistenie, starostlivosť o deti či pomoc pri usporiadaní akcií. Najlepšie je hľadať také brigády popri práci, ktoré súvisia s oborom človeka, ktorý si chce privyrobiť.

Napríklad ak je pracovníkom v oblasti IT, môže hľadať prácu ako IT poradca alebo programátor. Pri hľadaní brigády je dôležité, aby si človek vybral niečo, čo ho baví a čo je relevantné pre jeho zručnosti.