Dohoda o pracovnej činnosti

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

uzavretá medzi týmito účastníkmi :

Sídlo :

Zástupca :

a

Bydlisko :

Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP :

Článok I.

 1. Druh dohodnutej pracovnej činnosti :
 2. Miesto výkonu pracovnej činnosti :
 3. Pracovná činnosť bude vykonávaná v rozsahu :

Článok II.

Táto dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na dobu od : …do: …

Článok III.

Odmena za vykonananú prácu je : ….€ (slovom …)

Splatnosť odmeny :….

Článok IV.

 1. Pracovník je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne v stanovenej pracovnej dobe a dodržiavať pracovnú disciplínu. Ďalej je povinný dohodnutú prácu vykonávať svedomite, odborne podľa svojich najlepších schopností a vedomostí, zachovávať mlčanlivosť o výrobných a organizačných skutočnostiach zamestnávateľa, a to i po ukončení platnosti tejto dohody.

( je vhodné dohodnúť sankcie za porušenie povinnosti mlčanlivosti.)

 1. Pracovník je povinný pri výkone pracovnej činnosti dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy na úseku požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia a iné predpisy vzťahujúce sa k ním vykonávanej práci.
 2. Zamestnávateľ je povinný prideľovať pracovníkovi prácu v rámci dohodnutej pracovnej činnosti, platiťmu za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a vytvárať podmienky pre plnenie pracovných úloh.
 3. Pracovník potvrdzuje, že pred uzatvorením dohody o pracovnej činnosti bol riadne oboznámený s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z tejto dohody, s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať a ďalej, že bol riadne oboznámený s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na úseku požiarnej ochrany a životného prostredia a inými predpismi, ktoré musí pri svojej práci dodržiavať.

Článok V.

 1. Práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto dohody, sa riadia zákonníkom práce a vykonávajúcimi predpismi, ako aj vnútornými organizačnými predpismi zamestnávateľa.
 2. Táto dohoda je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží pracovník a … vyhotovenia zamestnávateľ.
 3. Túto dohodu môžu zamestnávateľ a pracovník zrušiť dohodou alebo výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15 -dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúťdňom nasledujúcim po doruční druhému účastníkovi.
 4. Pracovník a zamestnávateľ podpisujú túto dohodu na dôkaz súhlasu s jej obsahom.

V … dňa …

Zamestnávateľ :                                                                Pracovník :