Vzor dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti

DOHODA O SPOLOČNEJ HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI

(§ 176 Zákonník práce)

zamestnávateľ

Meno a adresa firmy [ ]

a

ďalej uvedení zamestnanci

[ ], bytom [ ], Vedúci predajne

[ ], bytom [ ], zástupca vedúceho predajne

[ ], bytom [ ], pokladničné

[ ], bytom [ ], predavačka

uzatvárajú túto

Dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti

A)

Podľa pracovnej zmluvy podpísanej dňa [ ] pracuje [ ] na pracovnú pozíciu Vedúci predajne sklárskych výrobkov v [ ], [ ] na pracovnej pozícii Zástupkyňa vedúceho predajne, [ ] na pracovnej pozícii Pokladničnej a [ ] na pozíciu Predavačka.

B)

Všetci vyššie uvedení zamestnanci preberajú na základe tejto dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti hodnoty zverené na vyúčtovanie na základe inventúry, vykonanej dňa [ ]. Ide o sklárske výrobky, hotovosť a zásoby ďalších výrobkov.

Preberajú tiež hmotnú zodpovednosť aj za ďalšie výrobky a finančné prostriedky, ktoré budú do predajne pravidelne dodávané a za ktoré predajom utŕži peňažnej hotovosti.

C)

Všetci zamestnanci zodpovedajú za schodok, ak nepreukážu, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez ich zavinenia.

D)

Pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami musí byť vykonaná inventarizácia rovnako ako pri zániku tejto dohody, pri prevedení na inú prácu alebo na iné pracovisko alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov, pri zmene vo funkcii vedúceho predajne alebo jeho zástupcu a na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve, prípade pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.

E)

Pri určovaní výšky náhrady jednotlivých zamestnancov, ktorí zodpovedajú za schodok spoločne, sa vychádza z ich hrubých zárobkov zúčtovaných za čas od predchádzajúcej inventúry do dňa zistenia schodku.

F)

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť všetkým uvedeným zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje povinnosti. Ak zamestnanec zistí, že to tak nie je, je povinný túto skutočnosť oznámiť svojmu zamestnávateľovi.

Ďalšie podmienky zodpovednosti za prípadný schodok vyplývajú z ustanovení Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov.

G)

Táto dohoda bola spísaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jednom prevzal zamestnávateľ a všetci hmotne zodpovední zamestnanci.

V [ ], dňa [ ]

Podpis zamestnávateľa ……………………….

Podpisy zamestnancov ………………………..

Pre zodpovednosť zamestnancov za škodu je nevyhnutnou podmienkou existencia pracovnoprávneho vzťahu. Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca sa dá teda uzatvoriť iba medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Zodpovednosť za škodu sa vzťahuje na zamestnancov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy (zamestnancov v pracovnom pomere), ako aj na pracovníkov zamestnaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodárov, študentov).