Vzor dohody o vykonaní práce

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

(§ 236 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

a

[ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ],

bytom [ ], [ ]

uzatvárajú túto

dohodu o vykonaní práce:

Zamestnanec sa zaväzuje, že za čas od [ ] do [ ] vykoná presťahovanie skladu z miestnosti nachádzajúce sa v [ ], [ ] do miestnosti v dome č. [ ] v tej istej ulici.

Prácu vykoná osobne, vykonanú prácu prevezme zamestnávateľ.

Za riadne vykonanú prácu zodpovedajúcu dohodnutým podmienkam vyplatí zamestnávateľ odmenu zamestnancovi vo výške [ ], – EUR.

Na základe tejto dohody oboznámil zamestnávateľ zamestnanca s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k vykonávanej práci a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný vytvoriť pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebný materiál a náradie a osobné ochranné pomôcky, ďalej poskytnúť dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné podmienky, ako boli dohodnuté.

Zamestnanec je povinný vykonať dohodnutú prácu osobne, svedomito podľa svojich síl a schopností a dodržiavať podmienky dohodnuté v tejto dohode v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na jej výkon, najmä s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce.

Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V [ ] dňa [ ]

…………………. podpis
[] [] a.s.

Kým dohoda o pracovnej činnosti musí byť vždy uzatvorená písomne​​, inak je neplatná, dohoda o vykonaní práce sa uzatvára buď písomne ​​alebo ústne.