Emisie dopravných prostriedkov: Vplyv na kvalitu vzduchu

emisie dopravných prostriedkov

Emisie dopravných prostriedkov a ich vplyv na zloženie vzduchu sú témy, ktoré v súčasnej dobe nesmierne rezonujú. Test WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) sa nezameriava len na emisie CO2, ale aj na ďalšie škodlivé látky, ktoré vznikajú výfukovými plynmi automobilov.

Článok sa zameriava na dôležitosť testu WLTP a jeho vplyv na emisie dopravných prostriedkov. Rovnako na množstvo lietadiel vo vzduchu a ich príspevkom k emisiám CO2.

Čo sú emisie?

Všeobecne povedané, emisie predstavujú látky, ktoré sú vypúšťané do životného prostredia, najmä do ovzdušia, vody a pôdy. Tieto emisie môžu pochádzať z rôznych zdrojov, od priemyselných procesov a výroby energie po bežné denné aktivity, ako je doprava a spotreba energie v domácnostiach.

Tým, čo robí emisie zložitým a naliehavým problémom, je ich rozmanitosť a vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Emisie môžu obsahovať rôzne chemické zlúčeniny, od oxidu uhličitého (CO2) po ťažké kovy a toxické látky.

Jedným z hlavných zdrojov emisií sú dopravné prostriedky. Zakaždým, keď človek naštartuje motor svojho auta, lietadla alebo lode, uvoľnuje do ovzdušia emisie. Emisie dopravy sú nesmierne dôležité nielen pre ekológiu, ale aj pre ľudské zdravie. Dlhodobá expozícia emisiám môže viesť k rôznym zdravotným problémom, vrátane respiračných ochorení, srdcových chorôb a iných vážnych komplikácií.

Emisie dopravných prostriedkov

Každý deň sa v mestách aj na vidieku po celom svete pohybuje čoraz viac dopravných prostriedkov, či už ide o autá, kamióny, vlaky alebo lietadlá. S týmto narastajúcim trendom sa zvyšuje aj množstvo emisií, ktoré sa vypúšťjú do vzduchu.

Emisie dopravných prostriedkov sú všetky plynné, pevné a kvapalné látky, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia, vody alebo pôdy pri prevádzke dopravných prostriedkov. Tieto emisie môžu mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Hlavné typy emisií dopravných prostriedkov

 • Plynné emisie: Sem patria plyny, ktoré sú emitované z výfukov vozidiel, ako napríklad oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíka (NOx), oxidy síry (SOx), uhľovodíky (HC) a prachové častice (PM).
 • Pevné emisie: Do tejto kategórie patria sadze, popol a kovové častice, ktoré vznikajú pri opotrebovaní bŕzd a pneumatík.
 • Kvapalné emisie: Patria sem kvapalné látky, ako sú benzínové výpary a olejové výpary.

Zdroj emisií dopravných prostriedkov

Emisie dopravných prostriedkov pochádzajú z troch hlavných zdrojov:

 1. Spaľovanie paliva: Pri spaľovaní paliva v motore dopravného prostriedku sa uvoľňujú plynné, pevné a kvapalné látky do ovzdušia.
 2. Oter a opotrebovanie: Pri pohybe dopravného prostriedku sa uvoľňujú pevné častice a olejové výpary.
 3. Opravy a údržba: Pri opravách a údržbe dopravných prostriedkov sa môžu uvoľňovať plynné, pevné a kvapalné látky.

Vplyv emisií dopravných prostriedkov na životné prostredie

Emisie dopravných prostriedkov majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Prispievajú k:

 • Znečisteniu ovzdušia: Spaľovanie fosílnych palív v dopravných prostriedkoch je jedným z hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia. Znečistenie ovzdušia môže spôsobiť respiračné problémy, srdcové choroby a rakovinu.
 • Zmenám klímy: Oxid uhličitý (CO2) je skleníkový plyn, ktorý prispieva k zmene klímy. Zmena klímy môže viesť k extrémnym poveternostným podmienkam, ako sú suchá, záplavy a hurikány.
 • Znečisteniu vody: Uhľovodíky a olejové výpary z dopravných prostriedkov sa môžu dostať do vody a spôsobiť znečistenie vody. Znečistenie vody môže ohroziť vodný život a ľudské zdravie.
 • Hluku: Dopravné prostriedky môžu spôsobovať hluk, ktorý môže byť škodlivý pre ľudské zdravie.

Znižovanie emisií dopravných prostriedkov

Ako je možné znižovať emisie dopravných prostriedkov? Existuje niekoľko spôsobov:

 1. Zlepšenie účinnosti vozidiel: Novšie vozidlá sú zvyčajne účinnejšie ako staršie vozidlá a produkujú menej emisií.
 2. Prechod na alternatívne palivá: Alternatívne palivá, ako je elektrická energia, biopalivo a vodík, produkujú menej emisií ako fosílne palivá.
 3. Hromadná doprava: Hromadná doprava môže pomôcť znížiť počet vozidiel na cestách a tým aj emisií.
 4. Chôdza, bicyklovanie: Chôdza, bicyklovanie sú spôsoby dopravy, ktoré nevyžadujú žiadne emisie.

Znižovanie emisií dopravných prostriedkov je dôležitým krokom k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Čo je test WLTP

WLTP predstavuje globálny štandard pre testovanie emisií vozidiel, ktorý nahradil predchádzajúci testovací postup známy ako NEDC (New European Driving Cycle). Tento nový test bol navrhnutý s cieľom poskytnúť presnejšie a aktuálnejšie informácie o emisiách z osobných automobilov a ďalších ľahkých vozidiel.

WLTP je založený na globálnych dohodách a spolupráci medzi krajinami a automobilkami, ktorý má za cieľ zlepšiť transparentnosť a spoľahlivosť výsledkov emisných testov.

Klúčové rysy testu WLTP zahŕňajú:

 • Realistickejšie podmienky: WLTP sa snaží simulovať reálne jazdné podmienky viac než jeho predchodca NEDC. To znamená, že testy zahŕňajú rôzne typy jazdných situácií, ako sú mestské, mimomestské a diaľničné trasy, vrátane rôznych rýchlostí, zastávok a zrýchlení.
 • Rozšírený rozsah meraní: WLTP vyhodnocuje širší rozsah parametrov, vrátane emisií CO2 a ďalších škodlivých látok, ako napríklad oxidov dusíka a častíc.
 • Flexibilita: Testovacie cykly v rámci WLTP sú upraviteľné podľa konkrétnych požiadaviek trhu a typu vozidla.
 • Moderné technológie: Pri WLTP sa používajú moderné meracie technológie a zariadenia, ktoré sú presnejšie a spoľahlivejšie.

Dôvody pre prechod na test WLTP boli viaceré. Jedným z hlavných cieľov bolo zabezpečiť, aby spotrebitelia dostávali skutočne relevantné a spoľahlivé informácie o emisiách a spotrebe paliva vozidiel. NEDC, považovaný za zastaraný, už nedokázal presne odzrkadliť reálne podmienky jazdy, čo viedlo k nadhodnocovaniu hodnôt emisií a spotreby paliva.

WLTP prispieva k zvýšeniu transparentnosti emisných hodnôt automobilov a umožňuje spotrebiteľom lepšie porovnávať jednotlivé vozidlá. Tým sa tiež podnecuje automobilový priemysel k vývoju a výrobe ekologickejších vozidiel, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

wltp
Test WLTP je dôležitým krokom k zlepšeniu transparentnosti a porovnateľnosti údajov o emisiách a spotrebe paliva pre ľahké vozidlá.

Zloženie vzduchu

Vzduch, hoci sa môže zdať ako jednoduchý a jednotný, má zložitú štruktúru, ktorá zahŕňa niekoľko rôznych plynov. Tu je pohľad na hlavné zložky vzduchu:

 1. Dusík (N2): Dusík tvorí väčšinu zloženia vzduchu, a to približne 78,084 %. Je bez farby, chuti a zápachu. Dusík je nevyhnutný pre rastliny a živočíchy, pretože je súčasťou aminokyselín a ďalších životne dôležitých zlúčenín.
 2. Kyslík (O2): Kyslík je ďalšou významnou zložkou vzduchu, tvoriacu približne 20,946 %. Je kľúčovým plynovým pohonným činidlom pre dýchanie väčšiny organizmov na Zemi a podporuje spaľovanie potravy na získanie energie.
 3. Argón (Ar): Argón tvorí malý podiel vzduchu, približne 0,934 %. Je inertným plynom, čo znamená, že je chemicky neaktívny. Používa sa napríklad pri napĺňaní žiaroviek.
 4. Oxid uhličitý (CO2): Oxid uhličitý je plyn bez farby, chuti a zápachu, a tvorí iba malý podiel vzduchu, približne 0,04 %. Hoci ide len o malé množstvo, CO2 je dôležitým plynným skleníkovým plynom, ktorý ovplyvňuje klímu Zeme. Zvyšuje sa jeho koncentrácia v dôsledku ľudskej činnosti, ako je spaľovanie fosílnych palív.

Okrem týchto hlavných zložiek obsahuje vzduch aj ďalšie plyny, ako je vodná para (H2O), oxid dusný (NO), oxid dusičitý (NO2), ozón (O3), metán (CH4) a ozónová vrstva (O3). Každá z týchto zložiek má svoju vlastnú úlohu v atmosfére a ovplyvňuje život na Zemi. Zloženie vzduchu nie je konštantné a môže sa meniť v závislosti od miesta a času.

CO2 a jeho význam

CO2 (oxid uhličitý, je chemickou zlúčeninou, ktorá hrá dôležitú úlohu v atmosfére Zeme. Táto plynná zlúčenina pozostáva z jedného atómu uhlíka (C) a dvoch atómov kyslíka (O2), čo mu dáva chemický vzorec CO2. Tu je viac informácií o CO2:

CO2 je jedným z hlavných skleníkových plynov v Zemskej atmosfére. Skleníkové plyny zadržiavajú tepelné žiarenie z povrchu Zeme, a tým prispievajú k efektu skleníka. CO2 vytvára vrstvu, ktorá umožňuje slnečnému žiareniu preniknúť na povrch planéty a následne zadržiava časť tepla.

 • Prírodný a antropogénny pôvod: CO2 má dvojitý pôvod. Prírodný pôvod zahŕňa emisie z prírodných zdrojov, ako je sopečná činnosť a dekompozícia organického materiálu. Antropogénny pôvod sú emisie pochádzajúce z ľudskej činnosti, najmä spaľovania fosílnych palív (uhlie, ropa a zemný plyn) a odlesňovania.
 • Dôležitosť v biologických procesoch: CO2 je nevyhnutný pre fotosyntézu, biologický proces, v ktorom rastliny a fytoplanktón absorbujú CO2 z ovzdušia a transformujú ho na organické zlúčeniny pomocou slnečného svetla. To má kľúčový význam pre zásobovanie kyslíkom na Zemi a tvorbu potravín pre živočíchy.
 • Úloha v globálnej zmene klímy: CO2 je zodpovedný za globálne otepľovanie a klimatické zmeny. Nadmerné emisie CO2 z antropogénnych zdrojov zvyšujú koncentráciu tohto plynu v atmosfére, čo vedie k zvýšeniu priemernej teploty na Zemi a zmenám v klíme. To môže mať nepriaznivé dôsledky, ako sú stúpajúce hladiny mora, extrémne poveternostné podmienky a ohrozenie biodiverzity.
Účinky zvýšenej hladiny CO2Opatrenia na zníženie emisií CO2
Zvýšenie priemernej globálnej teplotyPrechod na obnoviteľné zdroje energie
Zvýšené hladiny moríZlepšenie energetickej účinnosti
Extrémnejšie poveternostné podmienkyZníženie spotreby mäsa
Zmena biodiverzityOchrana lesov
CO2
Znižovanie emisií CO2 je dôležitým krokom k ochrane životného prostredia a zmierňovaniu zmeny klímy.

Koľko lietadiel je vo vzduchu?

Vzdušný priestor je v každom okamihu husto „zalietaný“ stovkami komerčných a nákladných lietadiel, ktoré prepravujú tisícky cestujúcich a nákladov z jedného miesta na druhé. Počet lietadiel vo vzduchu výrazne závisí od geografického umiestnenia, denného času a aktuálnych okolností.

Zhruba v každom okamihu je vo vzduchu priemerne 12 000 lietadiel. Komerčné letecké spoločnosti prevádzkujú hustú sieť letov a lietajú takmer nepretržite, aby uspokojili dopyt cestujúcich po leteckej doprave. Navyše, na nebi neustále prítomné aj množstvo nákladných lietadiel, ktoré prepravujú tovary po celom svete. Tieto nákladné lietadlá zabezpečujú dodávky rôznych tovarov vrátane elektroniky, potravín, lekárníckych produktov a ďalších dôležitých komodít.

Každý let lietadla vytvára určité množstvo emisií CO2 a iných znečisťujúcich látok, čo má vplyv na kvalitu ovzdušia. Prítomnosť toľkých lietadiel na nebi znamená, že tieto emisie sú celosvetovým problémom s významným environmentálnym vplyvom.

Preto je dôležité, aby letecký priemysel neustále pracoval na znížení emisií svojich lietadiel a na vývoji technológií, ktoré by minimalizovali negatívny environmentálny dosah leteckej dopravy. Snahy o používanie palív s nižším obsahom uhlíka, zlepšenie energetickej efektívnosti lietadiel a inovácie v leteckých technológiách majú potenciál zmierniť vplyv leteckej dopravy na emisie CO2.

Ako sa dá zistiť, koľko lietadiel je vo vzduchu?

Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť, koľko lietadiel je vo vzduchu. Jedným zo spôsobov je použiť webovú stránku alebo aplikáciu, ktorá sleduje leteckú prevádzku. Tieto webové stránky a aplikácie zobrazujú informácie o aktuálnej polohe lietadiel, ich výške a rýchlosti.

Ďalším spôsobom, ako zistiť, koľko lietadiel je vo vzduchu, je použiť radar. Radary môžu detekovať lietadlá vo vzduchu a tieto informácie môžu byť použité na vytvorenie mapy leteckej prevádzky.

koľko lietadiel je vo vzduchu
Na sledovanie letov a toho, koľko lietadiel je vo vzduchu slúžia rôzne aplikácie a portály ako napr. Flightradar24 alebo RadarBox.

Kauza emisie: NAKA a korupcia

V roku 2008 sa na Slovensku začala jedna z najvýznamnejších a najrozporuplnejších korupčných káuz – kauza emisie. Tento prípad sa spája s bývalými predstaviteľmi ministerstva životného prostredia a obchodom s emisnými kvótami oxidu uhličitého.

V samotnom centre tejto kauzy stojí obvinenie z predaja 15 miliónov ton emisných kvót oxidu uhličitého americkej spoločnosti Interblue Group za symbolickú cenu 5,05 eura za tonu. Táto cena bola dramaticky nižšia ako trhová hodnota kvót, čo viedlo k tomu, že štát utrpel nezanedbateľnú škodu, ktorá sa odhaduje na minimálne 47 miliónov eur.

Povaha tejto korupčnej kauzy je zreteľná – predstavitelia ministerstva životného prostredia, ktorí mali chrániť verejné záujmy a environmentálne ciele, sa stanú obvinenými z trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Je dôležité zdôrazniť, že výrazne podhodnotený obchod s emisnými kvótami predstavoval obrovskú krádež verejných financií.

Vyšetrovanie kauzy emisie sa spustilo v roku 2009, no roku 2014 bolo pozastavené. V roku 2019 sa jej vyšetrovanie obnovilo, čo prinieslo nový optimizmus v hľadaní spravodlivosti. V roku 2022 boli obvinené tri osoby:

 • P. H., bývalý minister životného prostredia
 • P. S., bývalý šéf sekcie environmentálnych trhov na ministerstve životného prostredia
 • N. H., bývalý zamestnanec ministerstva životného prostredia

Tieto osoby čelia obvineniam z uvedených trestných činov. Okrem toho sa objavili aj ďalšie obvinenia, týkajúce sa pokusov ovplyvniť vyšetrovanie kauzy emisie.

Kauza emisie je jednou z najvýraznejších príkladov korupcie na Slovensku, s obrovskými finančnými dopadmi na verejné financie.