Vzor generálnej plnej moci

Ja, podpísaný [         ], trvale bytom [         ], r.č .: [         ], ďalej len „splnomocniteľ“ zmocňujem týmto [         ], bytom [         ], r.č .: [         ], ďalej len „splnomocnenec“ k tomu, aby ma v plnom (generálnom) rozsahu bez akéhokoľvek obmedzenia zastupoval-a a činil-a za mňa mojím menom všetky právne úkony, okrem tých, ktoré zo zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vyžadujú osobitnú plnú moc.

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

V [          ] dňa [          ].

… …………………………

meno [          ]

r. č .: [          ]

bytom [          ]

obec [          ]

Ja, podpísaný-á [         ], uvedené splnomocnenie prijímam, a toto potvrdzujem svojím podpisom.

……………………………

meno [          ]

r.č .: [          ]

bytom [          ]

obec [          ]

Tu ide o obyčajnú (generálnu) plnú moc, ktorá oprávňuje splnomocnenca na všetky úkony okrem tých, ktorí vyžadujú osobitnú plnú moc, alebo zvláštne (špeciálne), ktorá je obmedzená len na určitý právny úkon, popr. na určitý druh právnych úkonov.

Okrem prípadov, keď zákon výslovne vyžaduje špeciálnu plnú moc k určitému právnemu úkonu, je vecou splnomocniteľa, či ku každému právnemu úkonu, ktorý má byť vykonaný v jeho zastúpení, vystaví splnomocnencom zvláštnu plnú moc, alebo či mu udelia tzv. všeobecnú plnú moc.

Ak má byť rozsah splnomocnencovho oprávnenia konať za splnomocniteľa nejakým spôsobom obmedzený, musí byť toto obmedzenie výslovne vyjadrené v plnej moci. Ak plná moc žiadne obmedzenia nevykazuje, ide o plnú moc neobmedzenú.

V každom prípade musí byť z plnej moci zrejmý rozsah oprávnení splnomocnenca.

Rozhodujúce je preto obsah plnej moci. Písomne ​​sa musí plnomocenstvo udeliť aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu.

Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne.

Ak nie je v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne. Ak je potrebné, aby sa právny úkon v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne​​.

Plnomocenstvo zanikne buď vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené, alebo ak je odvolaná splnomocniteľom, či ak je vypovedaná zástupcom, alebo ak splnomocnenec zomrie.

Plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak nevyplýva z jeho obsahu niečo iné, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

Zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom alebo splnomocniteľom, zaniká plnomocenstvo len vtedy, neprechádzajú ak jej práva a záväzky na inú osobu.

Dokiaľ odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo. Tohto ustanovenia sa však nemôže odvolávať ten, kto o odvolaní plnomocenstva vedel alebo musel vedieť.

Ak zomrie splnomocniteľ alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach.

Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu, čo zariadil splnomocniteľ alebo jeho právni nástupcovia.