Odvolanie plnej moci

odvolanie-plnej-moci

Odvolanie plnej moci je dokument, ktorý ukončuje vzťah medzi dvoma stranami, ktorý bol vopred ustanovený zmluvou o plnej moci. Tento dokument je všeobecne používaný na ukončenie prenášania právomoci na jednu zo strán. Odvolanie plnej moci musí byť podpísané stranou, ktorá dala plnú moc a malo by byť podpísané aj druhou stranou, ktorá prijala plnú moc.

Odvolaním plnej moci sa všetky právomoci vracajú na stranu splnomocniteľa. Musí byť tiež doručené druhej strane, aby bolo oficiálne platné.

Odvolanie plnej moci – vzor

Je výhodou mať k dispozícii vzor odvolania plnej moci, v prípade, ak si to okolnosti vyžadujú. Tento vzor slúži ako pomôcka, na základe ktorej sa už iba vyplnia potrebné údaje.

Odvolanie plnej moci a jeho vzor je na tejto stránke prístupný kedykoľvek to splnomocniteľ potrebuje, bez zbytočne zložitého hľadania na internete.

ODVOLANIE PLNEJ MOCI

(§ 33b Občianskeho zákonníka)

meno [        ]

bytom [        ]

obec [        ]

Vec: Odvolanie plnomocenstva

Ja, podpísaný [        ], trvale bytom [        ], [        ], r. č.: [        ], ako splnomocniteľ, týmto odvolávam plnomocenstvo z [        ], ktorú som Vás [        ], bytom [        ], [        ], r. č.: [        ], splnomocnil ako splnomocnenca pre zastupovanie vo všetkých veciach týkajúcich sa využitia, prenájmu a správy domu č. [        ] v [        ] v [        ].

V [        ] dňa [        ]

………………………. Podpis

splnomocniteľ

r. č.: [        ]

bytom [        ]

obec [        ]

Odvolaním plnej moci splnomocnenie zaniká. Kým nie je odvolanie splnomocnencovi známe, má jeho právne rokovanie tie isté účinky, ako by splnomocnenie ešte trvalo.

To neplatí pre toho, kto o odvolaní splnomocnenia vedel, alebo mal alebo mohol vedieť.

Splnomocniteľ sa nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Možno takéto právo obmedziť tým, že si strany dojednajú dôvody pre odvolanie splnomocnenia.

V prípade, že boli stanovené dôvody pre odvolanie splnomocnenia, nemôže splnomocniteľ odvolať splnomocnenie z iného dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výnimkou sú zvlášť závažné dôvody zo strany splnomocniteľa.

Odvolanie plnomocenstva činí splnomocniteľ, tj. ten, kto plnú moc udeľuje. Výpoveď plnej moci je prejavom vôle splnomocnenca, tj. toho, kto plnú moc prijíma.

Čo musí obsahovať vzor odvolania plnej moci?

Vzor odvolania plnej moci by mal obsahovať nasledovné informácie:

  1. meno a adresa splnomocniteľa
  2. meno a adresa splnomocnenca
  3. predmet splnomocnenia – na aký úkon splnomocniteľ splnomocnil splnomocnenca
  4. dátum odvolania
  5. potvrdenie, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sa odvolávajú
  6. podpis splnomocniteľa, a ak je to potrebné, aj splnomocnenca

Vzor odvolania plnej moci je nástrojom pre ľudí, ktorí chcú oficiálne odvolať plnú moc danú inej osobe. Plná moc je dočasné zastupovanie v jednej alebo viacerých situáciách, čo znamená, že poverená osoba môže robiť všetky úkony, ktoré by mohol robiť splnomocniteľ.

Vypovedanie plnej moci splnomocnencom

Výpoveď plnej moci je dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje, že splnomocnenec už nie je oprávnený zastupovať záujmy zmluvnej strany. Právna zmluva môže byť vypovedaná bez udania príčiny, ak zákon nevyžaduje odôvodnenie. Výpoveď plnej moci je jednostranne vyhlásená výpoveď, ktorá je poskytovaná tým, ktorý bol pôvodne splnomocnencom.

Táto výpoveď môže byť vyhlásená kedykoľvek počas trvania právnej zmluvy. Splnomocnenec môže vypovedať plnú moc na základe osobnej voľby alebo ak je to vyžadované zákonom. Vypovedanie plnej moci je zvyčajne zahrnuté do právneho dokumentu, ktorý je vyhlásený splnomocnencom.

Zvyčajne obsahuje meno splnomocnenca, dátum, kedy plná moc začala a kedy bola vypovedaná, ako aj príslušné potvrdenie.

Dohoda o ukončení plnomocenstva

Dohoda o ukončení plnomocenstva je v právnej oblasti dohoda, ktorou sa jedna strana zaväzuje ukončiť svoje právomoci v súvislosti s druhou stranou. Táto dohoda je obvykle uzatváraná medzi dvoma fyzickými osobami alebo medzi fyzickou osobou a právnickou osobou.

Zmluva umožňuje obom stranám vyjadriť svoje vzájomné záväzky v súvislosti s ukončením zmluvy o splnomocnení. Dohoda o ukončení plnomocenstva by mala vždy obsahovať dôležité informácie, ako napríklad dátum ukončenia plnomocenstva, mená oboch strán a ich právne adresy, ako aj podmienky, ktoré by mali byť dodržané po ukončení plnomocenstva.

Medzi tieto podmienky môžu patriť napríklad povinnosť vyplniť všetky potrebné dokumenty, vrátiť akékoľvek majetky alebo finančné prostriedky vyplatené druhou stranou, ukončiť činnosť, ktorá bola pôvodne zmluvne uzatvorená, ako aj zabezpečenie, že žiaden z účastníkov nebude mať žiadne výhody alebo práva vyplývajúce z dohody.

Táto dohoda je veľmi dôležitým dokumentom. Jeho cieľom je potvrdiť, že obidve strany súhlasia s podmienkami ukončenia dohody, a stanovuje, čo sa bude diať po jej ukončení. Je to tiež príležitosť pre obidve strany, aby potvrdili, že zmluvný vzťah skončil, že všetky dohody budú dodržané a že nikto nebude mať žiadne ďalšie nároky voči druhej strane.

Čo je všeobecné splnomocnenie?

Všeobecné splnomocnenie je dokument, ktorý dáva druhému človeku právomoc zastupovať ho v súdnych, obchodných alebo iných transakciách. Umožňuje človeku, ktorému bolo dané všeobecné splnomocnenie, aby robil niektoré z úkonov splnomocniteľa.

Všeobecné splnomocnenie sa často používa v situáciách, ako je obchodovanie s nehnuteľnosťami alebo v oblasti právnych aktivít. Umožňuje vytvoriť pravidlá, ktoré môže príjemca tohto dokumentu vykonávať.

Tieto pravidlá sa môžu líšiť v závislosti od situácie, avšak zvyčajne zahŕňajú právo zastupovať splnomocniteľa v obchodných transakciách, vybavovaní vecí súvisiacich s dôchodkom alebo kupovaní nehnuteľností. Splnomocnenie je však obmedzené na to, čo je v dokumente vyhlásené, a nikto nemôže urobiť niečo, čo v splnomocnení nie je dané.

Splnomocnenie na právne úkony

Splnomocnenie na právne úkony je dokument, ktorý umožňuje určitej osobe vykonávať právne úkony v mene splnomocniteľa. Môže byť dávané na rôzne účely, vrátane zastupovania v súdnej sieni alebo konania za inú osobu.

Splnomocnenie na právne úkony môže byť dávané fyzickej alebo právnickej osobe. Musí byť tiež podpísané oboma stranami.

Existujú dva typy splnomocnení. Osobitné a všeobecné.

  • Osobitné splnomocnenie na právne úkony dovoľuje splnomocnencovi konať iba v rozsahu jedného právneho úkonu, ktorý je uvedený v splnomocnení.
  • Všeobecné splnomocnenie umožňuje splnomocnencovi konať vo viacerých právnych úkonoch, ktoré súvisia so splnomocnením.

Ak je splnomocnenie vypracované správne a používa sa v súlade s právnymi predpismi, môže to byť veľmi užitočné pre všetky zúčastnené strany.

Plná moc: Aké požiadavky treba splniť?

Ak chce splnomocniteľ vytvoriť plnú moc, musí splniť niekoľko formálnych požiadaviek. V prvom rade musí byť plná moc v písomnej forme. Musí obsahovať mená oboch strán aj presný popis, na aký úkon splnomocňuje zákonného zástupcu.

Vek splnomocnenca musí byť minimálne 18 rokov, čo sa neskôr preukazuje dokladom totožnosti. Splnomocnenec musí byť takisto spôsobilý na samostatné rozhodovanie.

Ak nie sú splnené tieto požiadavky, plná moc nemôže byť platná. Je dôležité si uvedomiť, že tento dokument je veľmi dôležitý a má veľký vplyv na práva a povinnosti oboch strán. Preto je základom, aby boli všetky požiadavky na vytvorenie plnej moci dôsledne dodržiavané.

Ako získať plnú moc?

Na získanie plnej moci je potrebné navštíviť notára. Splnomocnenie sa dá napísať a pripraviť samostatne splnomocniteľom, avšak podpis na splnomocnení by mal byť overený notárom. Aj keď to v mnohých prípadoch nie je potrebné, úradne overená plná moc sa odporúča, pretože potvrdzuje jej jednoznačnosť.

Kedy dochádza k zániku plnej moci?

K zániku plnej moci dochádza, ak došlo k odvolaniu plnomocenstva splnomocniteľom, ak to bol práve splnomocnenec, ktorý odvolal plnú moc, ak uplynul čas, na ktorý bolo splnomocnenie udelené, ak sa obe strany dohodli na ukončení splnomocnenia alebo smrťou jedného zo strán.

Splnomocnenie – vzor

Tento vzor splnomocnenia slúži ako šablóna, ktorá sa dá upravovať a dopisovať podľa potrieb splnomocniteľa.

SPLNOMOCNENIE

Podpísaný: ( )

Bytom: ( )

Rodné číslo: ( )

Číslo OP: ( )

(ďalej „splnomocniteľ“)

splnomocňujem

Meno a priezvisko: ( )

Bytom: ( )

Rodné číslo: ( )

Číslo OP: ( )

(ďalej „splnomocnenec“)

k týmto úkonom:

Na zastupovanie pri úkonoch súvisiacich s….

V ( )                                                                dňa ( )

………………………………………………..

Podpis splnomocniteľa  

Toto splnomocnenie je vlastne všeobecný vzor na úkony, ktoré stanoví splnomocniteľ splnomocnencovi.