Vzor kúpnej zmluvy II.

KÚPNA ZMLUVA ll.

(podľa § 409 a nasl. obchodného zákonníka)

I.

Zmluvné strany

Kupujúci: (firma = obchodné meno, adresa, IČO,

bankové spojenie, telefón) [   ]

Zastúpený: (meno, adresa, rodné číslo a pod. Osoby oprávnenej

uzavrieť túto zmluvu v mene kupujúceho) [   ]

Dôvod zastúpenia: (člen štatutárneho orgánu, prokurista, na základe plnej moci

priložené k zmluve, funkcie v podniku kupujúceho apod.) [   ]

Predávajúci: (to isté ako u kupujúceho) [   ]

II.

Predmet plnenia

1) Kvalitatívne určenie:

Presné vymedzenie charakteristík tovaru, jeho spoľahlivosti, trvanlivosti, prevedenie pod., Najmä v tom, v čom sa má tovar svojimi vlastnosťami a použiteľnosťou líšiť od podobného alebo porovnateľného tovaru; presnú identifikáciu je možné vymedziť aj v označenej prílohe, ktorá sa stane súčasťou tejto zmluvy.

Presné vymedzenie je možné stanoviť aj podľa vzorky alebo predlohy, ktoré predložil kupujúci alebo predávajúci.

2) Kvantitatívne určenie:

Presné vymedzenie množstva tovaru, a to buď ako pevné a neprekročiteľné, alebo ako približné s možnosťou dohodnutej tolerancie, alebo ako približné s tým, že presné množstvo určí predávajúci alebo kupujúci písomnou správou do stanovenej doby; v neskôr uvedenom prípade dohodnúť dôsledky pre prípad, že oprávnená strana do stanovenej doby presné množstvo neurčí.

III.

Kúpna cena

1) Cena je stanovená vo výške [   ], – EUR a je (nie je) v nej zahrnutá cena dopravy do miesta plnenia; alebo

2) Cena za jednotku dodaného tovaru je [   ], – EUR; alebo

3) Zmluvné strany dohodnú cenu najneskôr do [   ]; pokladajú však túto zmluvu za uzavretú aj bez dohody o cene; alebo

4) Cena bude na žiadosť ktorejkoľvek strany určená [   ] (meno a adresa osoby, ktorá cenu určí)​​; zmluva nadobúda účinnosť až po určení ceny; alebo

5) Strany dojednali túto cenovú doložku: [   ]

IV.

Doba plnenia

1) Predávajúci je povinný dodať dohodnutie tovaru v čase od [   ] do [   ]; pred touto dobou môže predávajúci dodať tovar len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho; alebo

2) Predávajúci bude plniť túto zmluvu postupne takto: [   ]; alebo

3) Predávajúci dodá tovar do týždňa od výzvy kupujúceho; nepožiada Ak kupujúci o dodanie tovaru do [   ], je predávajúci povinný dodať tovar do [   ]

V.

Všeobecné dodacie podmienky

1) Predávajúci je povinný tovar zabaliť takto: [   ] (spôsob balenia dohodnúť najmä v prípade, že je požadovaný osobitný obal alebo neobvyklý spôsob prepravy).

2) Dodanie tovaru:

  • tovar bude dodaný jeho pripravením k prevzatiu a jeho prevzatím kupujúcim v [   ] (presný názov a adresa miesta plnenia); alebo
  • tovar bude dodaný jeho odovzdaním na prepravu v [   ] pre kupujúceho; alebo
  • tovar bude dodaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

3) Prechod vlastníctva k tovaru:

  • kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím od predávajúceho; prevzatia bude preukázané datovaným podpisom na ktoromkoľvek sprievodnom doklade; alebo
  • kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím od dopravcu v [   ]; alebo
  • kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru jeho odovzdaním predávajúcim prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

4) Zaplatenie kúpnej ceny:

  • predávajúci je oprávnený fakturovať kúpnu cenu až po dodaní tovaru a faktúru vystaví do [   ] dní po dodaní tovaru;
  • faktúra musí obsahovať: označenie faktúry a jej číslo, firmu (= obchodné meno) a sídlo predávajúceho aj kupujúceho, uvedenie množstva dodaného tovaru a deň jeho dodania, bankové spojenie predávajúceho, cenu dodaného tovaru, fakturovanú čiastku, údaj splatnosti faktúry;
  • kupujúci je povinný zaplatiť faktúru do [   ] dní od jej odoslania / doručenie;
  • kupujúci je oprávnený faktúru do dátumu splatnosti vrátiť, ak obsahuje nesprávne cenové údaje, neobsahuje niektorú z dohodnutých náležitostí.

5) Podstatné porušenie zmluvy:

Zmluvné strany pokladajú za podstatné porušenie zmluvy nedodanie tovaru ani do [   ] dní po uplynutí dodacej lehoty, nedodanie náhradného tovaru podľa záručných podmienok do [   ] dní po vrátení chybného tovaru.

VI.

Záruka

1) Predávajúci prehlasuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti tovaru podľa záručných podmienok, ktoré sú priložené k tejto zmluve, a to po dobu [   ]; alebo

2) Predávajúci odovzdá kupujúcemu záručné podmienky najneskôr pri dodaní tovaru.

VII.

Zmluvná pokuta a úroky z omeškania

1) Ak nedodá predávajúci tovar ani do [   ] dní po uplynutí dodacej lehoty, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu [   ], – EUR; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v sume prevyšujúcej zaplatenú zmluvnú pokutu.

2) Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške [   ]% z nezaplatenej sumy.

VIII.

Ďalšie dojednania

1) Táto zmluva môže byť menená alebo doplňovaná len v písomnej forme.

2) Táto zmluva je vyhotovená v [   ] rovnopisoch.

V [   ] dňa [   ]                                                                        V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                            . . . . . . . . . . . . . . . podpis

[   ]                                                                                         [   ]

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

V zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu ustanovenú podľa §448.

Zmluva o dodaní tovaru, ktorú má ešte len vyrobiť, sa považuje za kúpnu zmluvu, ibaže strana, ktorej sa má tovar dodať, sa zaviazala odovzdať druhej strane podstatnú časť vecí, ktoré je potrebné na výrobu tovaru.

Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť záväzku strany, ktorá má tovar dodať, spočíva vo vykonaní činnosti alebo záväzok tejto strany zahŕňa montáž tovaru.