KÚPNA ZMLUVA (predaj poľnohospodárskeho pozemku)

KÚPNA ZMLUVA

(predaj poľnohospodárskeho pozemku)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností pre katastrálne územie … zo dňa … je predávajúci výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. … ako parc.č. …- orná pôda, vo výmere … .   Táto nehnuteľnosť je bližšie popísaná v znaleckom posudku znalca … zo dňa č. …, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy ( ďalej len „znalecký posudok“ ).

Článok II.

Predávajúci touto zmluvou predáva nehnuteľnosť uvedenú v Čl.I tejto zmluvy so všetkým príslušenstvom a súčasťami kupujúcemu, ktorý túto nehnuteľnosť v celosti kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III.

 1. Hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom sumou …€
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena nehnuteľnosti je … €
 1. Dohodnutá kúpna cena bude zaplatená predávajúcemu najneskôr do … dní od vkladu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
 2. Kúpna cena bude bude zaplatená bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho …

Článok IV.

 1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti nie sú viazané žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva, ani iné právne povinnosti alebo právne vady. Nehnuteľnosť je predávaná v stave, ktorý je podrobnejšie popísaný v znaleckom posudku.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav kupovanej nehnuteľnsti a že túto v tomto stave kupuje.

Článok V.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k vyššieuvedenej nehnuteľnosti podajú na príslušný katastrálny úrad nasledujúci deň po zaplatení prvej časti kúpnej ceny.
 2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní až do rozhodnutia katastrálneho úradu o povolení alebo zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľností.
 3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti prechádza na kupujúceho až vkladom do katastra nehnutreľností.
 4. V prípade, že zmluvné strany nepodajú návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 3 rokov od podpísania tejto zmluvy, podľa § 47 ods.2 OZ platí, že od tejto zmluvy odstúpili.
 5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí druhú časť kúpnej ceny v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

Článok VI.

 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uskutočňovaný touto zmluvou, podlieha dani z prevodu a prechodu nehnuteľností podľa § 8 až 26 zák.318/1992 Zb.. Daňovníkom dane je predávajúci. Vznik daňovej povinnosti vznikne vkladom do katastra nehnuteľností. Daňovník je povinný ohlásiť do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti túto skutočnosť príslušnému daňovému úradu a podať priznanie k dani.
 2. Výdavky spojené s vyhotovením tejto zmluvy zaplatí predávajúci.
 3. Poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva zaplatí kupujúci.
 4. V prípade, ak katastrálny úrad rozhodne o zamietnutí návrhu na vklad, sú zmluvné strany povinné podľa § 457 OZ vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

Článok VII.

 1. Zmluvné strany svojim podpisom tejto zmluvy súčasne potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
 2. Táto zmluva je vyhotovená v … rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … rovnopisov a katastrálny úrad obdrží … rovnopisov.
 3. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.

V … dňa …..

……………………………………                 ……………………………………….

Predávajúci                                             Kupujúci