Kúpna zmluva s kúpnou cenou započítanú proti pohľadávke

kupna-zmluva

KÚPNA ZMLUVA S KÚPNOU CENOU ZAPOČÍTANÚ PROTI POHĽADÁVKE KUPUJÚCEHO

Tu je vzor kúpno-predajnej zmluvy na auto:

(§ 588 a nasl. Obč. Zák.)

Predávajúci: [ ], r.č .: [ ], bytom [ ],

a

kupujúci: [ ], r.č .: [ ], bytom [ ],

uzavreli dňa [ ] túto

kúpnu zmluvu:

I.

Predávajúci [ ] je jediným vlastníkom osobného automobilu značky [ ], ŠPZ [ ], rok výroby [ ], číslo karosérie [ ], číslo motora [ ].

II.

Predávajúci predáva touto zmluvou automobil uvedený v článku I. so všetkým príslušenstvom kupujúcemu.

III.

Kupujúci automobil prijíma do výhradného vlastníctva a kupuje za dohodnutú kúpnu cenu [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

IV.

Na základe zmluvy o pôžičke (uzavretá dňa [ ]), kupujúci [ ] požičal predávajúcemu [ ] finančnú čiastku v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

[ ] Mu však do dnešného dňa mu vrátil len časť s celkovej sumy, a to [ ] EUR. Naďalej zostáva doplatiť sumu [ ] EUR.

Predávajúci svoj ​​dlh voči kupujúcemu uznáva.

IV.

Na úplnú úhradu dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. sa dohodou oboch účastníkov tejto zmluvy započítava k dnešnému dňu jestvujúci zostatok pohľadávky kupujúceho voči predávajúcemu (viď článok III.) s kompletným príslušenstvom, ktorý činí finančnú čiastku [ ] EUR, a to tak, že táto pohľadávka vrátane príslušenstva zaniká.

[ ] (Predávajúci) prehlasuje, že s vyššie spomínaným spôsobom zaplatenia kúpnej ceny súhlasí. Celá kúpna cena týmto spôsobom plne uhradená.

V.

Kupujúci sa stáva vlastníkom prevádzaného automobilu dňom podpisu tejto zmluvy.

VI.

Osobný automobil (pozri článok I) prechádza do výlučného vlastníctva kupujúceho bez akýchkoľvek dlhov, bremien a právnych obmedzení.

Kupujúci prehlasuje, že sa riadne oboznámil so súčasným stavom predávaného osobného automobilu a v tomto stave ho preberá.

VII.

Obaja účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu si prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ], dňa [ ]

………………………….

podpis

………………………….

podpis

Kúpna zmluva na veci hnuteľné nevyžaduje písomnú formu, vrelo sa však odporúča.