Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

zmluva-o-uzavreti-buducej-kupnej-zmluvy

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY

(§ 50a obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli

[ ], nar .: [ ], bytom [ ], [ ],

a [ ], nar. [ ], bytom [ ], [ ],

túto

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve:

I.

[ ] Je výlučným vlastníkom osobného automobilu Opel Corsa ŠPZ [ ] rok výroby [ ].

II.

Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú uzavrieť do [ ] kúpnu zmluvu, podľa ktorej predá [ ] uvedený osobný automobil [ ] za kúpnu cenu [ ], – EUR (slovom: [ ] Eur).

III.

Automobil bude odovzdaný kupujúcemu a kúpna cena zaplatená predávajúcemu pri podpise kúpnej zmluvy v bydlisku predávajúceho na adrese zhora.

IV.

Účastníci zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                  [ ]

Zmluva musí byť uzatvorená písomne​​, inak je podľa § 40 ods. 1 obč. zák. neplatná.

Záväzok uzavrieť zmluvu môže prevziať tiež len jedna zmluvná strana, spravidla predávajúci.

Ďalej viď vzor žaloby na splnenie povinnosti uzavrieť zmluvu.

Zmluva budúca podľa NOZ ďalej stiera rozdiel OZ a ObZ týkajúce sa postupu zmluvných strán nasledujúceho po uzatvorení zmluvy budúcej k uzavretiu zmluvy vlastné, ako aj nárokov vyplývajúcich z porušenia kontraktačnej povinnosti, ku ktorej sa účastník (účastníci) zaviazal (zaviazali).

Zo súčasnej úpravy v OZ vyplýva, že strany si majú dojednať dobu, do ktorej má byť zmluva vlastná uzavretá. Až v prípade, keď povinná zmluvná strana nesplní svoj ​​záväzok z budúcej zmluvy uzavrieť zmluvu vlastné, je oprávnená strana domáhať sa na súde nahradenie vyhlásenia vôle súdnym rozhodnutím.

Oproti tomu ObZ ustanovuje, že oprávnená strana musí do dohodnutej lehoty najprv zaviazanú stranu vyzvať k uzatvoreniu vlastnej zmluvy a až potom nasleduje povinnosť strany zaviazané (bez zbytočného odkladu) uzavrieť vlastnú zmluvu.

Ak oprávnená strana v danej lehote zaviazanú stranu nevyzve, zaniká zaviazanej strane povinnosť vlastnú zmluvu uzavrieť.

Táto „povinná výzva“ sa novo uplatní aj v NOZ; každá zmluva budúca teda musí obsahovať dojednania o dobe, v ktorej musí byť zaviazaná strana vyzvaná k uzavretiu zmluvy, inak záväzok povinnej strany uzavrieť zmluvu vlastné zaniká.

V tomto zmysle teda dôjde k posilneniu zásady, že „právo slúži bdelým„, keď oprávnený z budúcej zmluvy bude musieť urobiť včasnú výzvu, aby zachoval svoje nároky zo zmluvy budúce.