Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

zmluva-o-uzavreti-buducej-kupnej-zmluvy

Pri uzatváraní zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sa obe strany zaväzujú uzavrieť záväznú kúpnu zmluvu, ktorá je vynútiteľná oboma stranami podľa platného práva. Je to právne záväzný dokument a mal by byť starostlivo vypracovaný, aby sa zabezpečila primeraná ochrana všetkých strán.

Obe strany sa zaväzujú dodržiavať podmienky uvedené v tejto zmluve a zaväzujú sa podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie úspešného dokončenia tejto transakcie. Všetky zúčastnené strany sa zaväzujú, že budú v dobrej viere spolupracovať pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a usilovať sa o úspešný výsledok.

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve je zmluva, ktorá ukladá účastníkom zmluvnú povinnosť uzavrieť v stanovenej lehote riadnu kúpnu zmluvu. Riadi sa ustanovením § 50a Občianskeho zákonníka a musí byť vyhotovená v písomnej forme, inak je neplatná.

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy je dohoda medzi dvoma stranami, ktorá stanovuje podmienky budúceho predaja. V zmluve sa uvádza tovar alebo služby, ktoré sa majú predať, cena, dátum dodania, platobné podmienky a všetky záruky a vyhlásenia predávajúceho.

Pri uzatváraní zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je potrebné zvážiť niekoľko kľúčových bodov.

 • Po prvé, je dôležité určiť tovar alebo služby, ktoré sa majú predať, cenu a dátum dodania. Tieto prvky by mali byť v zmluve jasne uvedené.
 • Okrem toho je nevyhnutné stanoviť platobné podmienky a všetky záruky alebo vyhlásenia predávajúceho.
 • Po vypracovaní zmluvy by si obe strany mali preštudovať podmienky a uistiť sa, že s nimi súhlasia. Je dôležité zabezpečiť, aby bola zmluva spravodlivá a nestranná pre obe strany.
 • Ak sa strany nemôžu dohodnúť na určitých podmienkach, mali by vyhľadať právnu pomoc, aby sa zabezpečila právna záväznosť zmluvy.
 • Po odsúhlasení a podpísaní zmluvy je dôležité zabezpečiť, aby obe strany dodržiavali jej podmienky. To zahŕňa zabezpečenie splnenia všetkých platobných požiadaviek a včasného dodania tovaru alebo služieb.
 • Okrem toho by sa mali dodržiavať všetky záruky alebo vyhlásenia predávajúceho. Ak niektorá zo strán nedodrží podmienky zmluvy, druhá strana môže mať nárok na náhradu škody alebo iné opravné prostriedky.

Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je dôležitý proces. Je nevyhnutné jasne vymedziť podmienky predaja, aby sa zabezpečila primeraná ochrana všetkých strán. Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby obe strany dodržiavali podmienky zmluvy.

Kúpno-predajná zmluva na auto – vzor

Kúpno-predajná zmluva sa môže týkať rôznych tovarov a služieb, napríklad auta (vzor nižšie), nehnuteľnosti (domu, bytu) či pozemku. Pri dôkladnom zvážení a príprave môže byť zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy úspešnou a výhodnou dohodou pre obe strany.

Tu je uvedený vzor kúpno-predajnej zmluvy na auto:

(§ 50a obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli

[ ], nar.: [ ], bytom [ ], [ ],

a [ ], nar. [ ], bytom [ ], [ ],

túto

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve:

I.

[ ] Je výlučným vlastníkom osobného automobilu Opel Corsa ŠPZ [ ] rok výroby [ ].

II.

Účastníci tejto zmluvy sa zaväzujú uzavrieť do [ ] kúpnu zmluvu, podľa ktorej predá [ ] uvedený osobný automobil [ ] za kúpnu cenu [ ], – EUR (slovom: [ ] EUR).

III.

Automobil bude odovzdaný kupujúcemu a kúpna cena zaplatená predávajúcemu pri podpise kúpnej zmluvy v bydlisku predávajúceho na adrese zhora.

IV.

Účastníci zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

Detaily zmluvy

Zmluva musí byť uzatvorená písomne​​, inak je podľa § 40 ods. 1 Obč. zák. neplatná. Záväzok uzavrieť zmluvu môže prevziať tiež len jedna zmluvná strana, spravidla predávajúci.

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou a obchodným zákonníkom. V prípade, že sa tak nestane, môže kupujúci podať žalobu na plnenie záväzku z kúpnej zmluvy.

Zmluva budúca podľa NOZ ďalej stiera rozdiel OZ a ObZ týkajúce sa postupu zmluvných strán nasledujúceho po uzatvorení zmluvy budúcej k uzavretiu zmluvy vlastnej, ako aj nárokov vyplývajúcich z porušenia kontraktačnej povinnosti, ku ktorej sa účastník (účastníci) zaviazal (zaviazali).

Zo súčasnej úpravy v OZ vyplýva, že strany si majú dojednať dobu, do ktorej má byť zmluva vlastná uzavretá. Až v prípade, keď povinná zmluvná strana nesplní svoj ​​záväzok z budúcej zmluvy uzavrieť zmluvu vlastnú, je oprávnená strana domáhať sa na súde nahradenie vyhlásenia vôle súdnym rozhodnutím.

Oproti tomu ObZ ustanovuje, že oprávnená strana musí do dohodnutej lehoty najprv zaviazanú stranu vyzvať k uzatvoreniu vlastnej zmluvy a až potom nasleduje povinnosť strany bez zbytočného odkladu uzavrieť vlastnú zmluvu.

Ak oprávnená strana v danej lehote zaviazanú stranu nevyzve, zaniká zaviazanej strane povinnosť vlastnú zmluvu uzavrieť.

Táto „povinná výzva“ sa novo uplatní aj v NOZ. Každá zmluva budúca teda musí obsahovať dojednania o dobe, v ktorej musí byť zaviazaná strana vyzvaná k uzavretiu zmluvy, inak záväzok povinnej strany uzavrieť zmluvu vlastné zaniká.

Kúpna zmluva na dom a pozemok – vzor

Kúpa a predaj nehnuteľnosti (domu či bytu) sú nevyhnutne spojené s uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy. Náležitosti týkajúce sa uzatvorenia kúpnej zmluvy upravuje Občiansky zákonník.

Tu je uvedený vzor kúpnej zmluvy na dom a pozemok:

Adresa predávajúceho: [ ]
Adresa kupujúceho: [ ]
uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto
kúpnu zmluvu (ďalej len „kúpna zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu ……………………., na liste vlastníctva č. ………….., okres:
……………….., obec: …………., katastrálne územie: …………, a to:
………………………………….;
………………………………….;
stavby – …………, súp. č. …………, postavenej na pozemku registra „…“ parcelné číslo ……….,
pozemku registra „….“ parcelné číslo ………. – zastavané plochy a nádvoria o výmere …………. m²
v spoluvlastníckom podiele 1/1;
(ďalej len „predmet kúpy”).

Článok II
Predmet kúpnej zmluvy

1. Kúpnou zmluvou predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu predmet
kúpy v celosti v spoluvlastníckom podiele 1/1 za kúpnu cenu (článok IV kúpnej zmluvy) a kupujúci
kupuje od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva predmet kúpy v celosti v spoluvlastníckom
podiele 1/1 za kúpnu cenu (článok IV kúpnej zmluvy).

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy prevádza so všetkými súčasťami a príslušenstvom,
právami a povinnosťami na kupujúceho a kupujúci ho takto nadobúda.

Článok III
Stav predmetu kúpy

Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia predmetu kúpy, na
ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. V prípade, ak sa toto vyhlásenie predávajúceho ukáže
ako nepravdivé, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť
bezodkladne kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, resp. jej zaplatenú časť.

Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil so stavom
predmetu kúpy, tento stav mu je dobre známy a predmet kúpy v tomto stave nadobúda.

Článok IV
Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia

Dohodnutá kúpna cena za predaj predmetu kúpy predstavuje sumu vo výške …………..,- EUR
(slovom ……………. EUR) [predtým v texte a ďalej len „kúpna cena“], ktorá bude zaplatená
predávajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy, a to
v troch splátkach nasledovným spôsobom:

 • prvú splátku vo výške …………, (… % z kúpnej ceny) pri podpise kúpnej zmluvy
 • druhú splátku vo výške …………, (… % z kúpnej ceny) …………………….
 • tretiu splátku vo výške …………, (… % z kúpnej ceny)………………

Zmluvné strany potvrdzujú, že kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust. § 589
Občianskeho zákonníka

V ……………………………, dňa …………………..
Predávajúci: Kupujúci:
………………………………. …………………………………

Kúpna zmluva na byt – vzor

Tu je uvedený vzor kúpnej zmluvy na byt:

Adresa predávajúceho: [ ]
Adresa kupujúceho: [ ]

uzatvá­rajú v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v spojení s ust. § 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) túto

zmluvu o prevode vlastníckeho práva k bytu (ďalej len „zmluva“)

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prevod:

a)         vlastníckeho práva k bytu č. ….., s celkovou podlahovou plochou …….. m2 a terasou o výmere …… m2, pozostávajúceho z obývacej izby spojenej s kuchyňou, spálne, kúpeľne, WC a predsiene (ďalej len „byt“), nachádzajúceho sa na ……. poschodí bytového domu na ……………. ulici, v ………………., súpisné číslo ………………. (ďalej len „bytový dom“), postaveného na pozemku parcelné číslo …………- zastavané plochy a nádvoria s výmerou ………. m2, parcela registra „C“,  ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu ……………………., na liste vlastníctva č. …………., okres …………….., obec ……………………….., katastrálne územie ………………….. (ďalej len „pozemok“) v spoluvlastníckom podiele 1/1,

b)         spoluvlastníckeho po­dielu na spoloč­ných čas­tiach a spoločných zaria­deniach bytového domu o veľkosti ………………….

c)         spoluvlastníckeho podielu na pozemku o veľkosti ……………..

(spolu s bytom a spoluvlastníckym po­dielom na spoloč­ných čas­tiach a spoločných zariadeniach bytového domu a pozemkom ďalej len „predmet prevodu“)

od prevádzajúceho na nadobúdateľa.                                                                        

2. Prevádzajúci týmto vyhlasuje, že byt je v jeho výlučnom vlastníctve v podiele 1/1, že je spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu o veľkosti …………….., a že je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na pozemku o veľkosti ……………. .

3. Na základe zmluvy prevádzajúci prevádza predmet prevodu zo svojho výlučného vlastníctva na nadobúdateľa, ktorý tento nadobúda do výlučného vlastníctva v podiele 1/1. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť za prevod predmetu prevodu kúpnu cenu vo výške a spôsobom uvedeným v zmluve.

Článok II.

Popis a rozloha bytu

 1. Byt sa nachádza na ….. poschodí. Ide o …………izbový byt s príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa spojená s obývacou izbou, predsieň, kúpeľňa, WC, terasa. 
 2. Súčasťou bytu sú rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety.
 3. Celková výmera podlahovej plochy bytu vrátane príslušenstva je  ……… mz toho:
 4. podlahová plocha bytu je  ……….. m2
 5. podlahová plocha terasy je ……… m2.
 6. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené jeho vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi vody a elektrickými poistkami pre byt. Priečka oddeľujúca byt od spoločných priestorov je v podielovom spoluvlastníctve vlastníka bytu a vlastníkov spoločných priestorov.

Článok III.

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu

 1. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu.
 2. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a iné časti bytového domu, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
 3. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a to bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, iné spoločné priestory.
 4. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach bytového domu a spoločných zariadeniach bytového domu je daný pomerom podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v bytovom dome.   

Článok IV.

Technický stav bytu

 1. Prevádzajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe vady a poškodenia bytu a jeho vybavenia, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, na ktoré by mal nadobúdateľa osobitne upozorniť.
 2. Nadobúdateľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy sa oboznámil so stavom predmetu prevodu z ohliadky na mieste samom. Stav predmetu prevodu mu je dobre známy a byt vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a na pozemku kupuje v stave, v akom sa nachádza.  

Článok V.

Úprava práv k pozemku

1. Bytový dom, v ktorom sa nachádza byt, je postavený na pozemku parcelné číslo ……… – zastavané plochy a nádvoria s výmerou ……… m2, parcela registra „C“, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu  …………………, na liste vlastníctva č. ……….., okres …………………, obec ……………., katastrálne územie …………….. Prevádzajúci je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu k pozemku o veľkosti …………… .

2. Nadobúdateľ nadobudne k pozemku vlastnícke právo v súlade so Zmluvou, a to v podiele o veľkosti ………………

Článok VI.

Kúpna cena

1. Dohodnutá kúpna cena za predaj predmetu prevodu predstavuje sumu vo výške …………..,- EUR (slovom ……………. EUR) [ďalej len „kúpna cena“], ktorá bude zaplatená prevádzajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlaví zmluvy, a to v troch splátkach nasledovným spôsobom:

 • prvú splátku vo výške …………, (… % z kúpnej ceny) pri podpise zmluvy
 • druhú splátku vo výške …………, (… % z kúpnej ceny) …………………….
 • tretiu splátku vo výške …………, (… % z kúpnej ceny)………………

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka.

V ……………………., dňa ……………………

Prevádzajúci:                                                 Nadobúdateľ:

……………………………….                                    …………………………………

Je dôležité, aby zmluva obsahovala všetky potrebné náležitosti. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť problémom v budúcnosti.