KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy a cena

 1. Predmetom tejto zmluvy je predaj nasledovného tovaru :

Druh     Jednotka     Množstvo     Cena za jedn.     Cena spolu     Dodacia lehota

Kúpna cena celkom :

 1. Cena je pevná a nie je v nej zahrnutá DPH, ktorá je učtovaná samostatne.
 2. Predávajúci dodá tovar so zárukou na akosť v trvaní … mesiacov.
 3. Platobné podmienky :

– záloha v hotovosti vo výške … Sk, pri podpise tejto zmluvy,

– doplatok kúpnej ceny vo výške na základe faktúry so splatnosťou … dní od doručenia

 1. Osobný odber tovaru kupujúcim v mieste sídla prodávajúceho : …

(Alternatíva )

Odoslanie tovaru odovzdaním dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

Prepravné dispozície :…

 1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto ďalšie prílohy :

Článok II.

Všeobecné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje riadne splniť túto zmluvu v dojednanom rozsahu predmetu plnenia a v dojednanej dodacej lehote (dobe plnenia). Dodržanie doby plnenia závisí od riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho. V tejto dobe je kupujúci povinný dodávku tovaru prijať.
 2. Dojednáva sa, že predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar podľa tejto zmluvy jeho odovzdaním kupujúcemu. Súčasťou odovzdania tovaru kupujúcemu je dodací list. Odovzdaním tovaru kupujúcemu sa rozumie odovzdanie tovaru kupujúcemu v mieste plnenia, ktorým je sídlo predávajúceho.

Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie tovaru v lehote najmenej … dní pred plánovaným dňom odovzdania tovaru v rámci dojednanej dodacej lehoty. Pokiaľ sa kupujúci na odovzdanie nedostaví z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho, je tento deň považovaný za deň plnenia. Týmto dňom tiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare a predávajúci je oprávnený tovar uskladniť na náklady kupujúceho. O tejto skutočnosti bezpodmienečne vyrozumie kupujúceho a oznámi mu skladovacie náklady.

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené v zmluve inak.
 2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 3. Vady tovaru je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu v lehote a postupom podľa Obchodného zakonníka,vrátane uplatnenia nárokov z vád.
 4. Drobné, nepodstatné vady nemajú za následok odklad povinnosti uhradiť kúpnu cenu.
 5. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v dĺžke dojednanej záručnej doby, ktorá záčína bežať dňom splnenia záväzku z tejto zmluvy a po túto dobu garantuje obvyklú funkčnosť tovaru.
 6. Dojednáva sa úrok z omeškania s plnením peňažitých záväzkov z tejto zmluvy vo výške 0,5% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania do 30 dní omeškania so zvýšením na 1% z dĺžnej čiastky nad 3O dní omeškania.
 7. V prípade, že kupujúci odmietne, čo len čiastočne bezdôvodne prevziať tovar, alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť jeho povinnosti z tejto zmluvy, uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške … % z kúpnej ceny tovaru. Okrem tejto zmluvnej pokuty je možné naviac samostatne uplatniť náhradu škody.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

 1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.
 3. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží … vyhotovenia.
 4. Platnosť a účinnosť nadobúda táto zmluva dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

V … dňa …

……………………………                                                             …………………………….

Kupujúci                                                                             Predávajúci

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve je zmluva, ktorá ukladá účastníkom zmluvnú povinnosť uzavrieť v stanovenej lehote riadnu kúpnu zmluvu. Riadi sa ustanovením § 50a Občianskeho zákonníka a musí byť vyhotovená v písomnej forme, inak je neplatná.

Obe strany sa zaväzujú dodržiavať podmienky uvedené v tejto zmluve a zaväzujú sa podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie úspešného dokončenia tejto transakcie. Všetky zúčastnené strany sa zaväzujú, že budú v dobrej viere spolupracovať pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a usilovať sa o úspešný výsledok.