Leasingová zmluva

LEASINGOVÁ ZMLUVA

( zmluva o finančnom prenájme )

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

a

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je finančný prenájom (leasing) hnuteľnej veci (ďalej len predmet prenájmu „PL“) podľa nasledujúceho určenia a podmienok.

Článok II.

Predmet leasingu

1. Druh, typové označenie a výrobné číslo :

2. Technická špecifikácia :

3. Príslušenstvo :

4. Stav PL :

5. Stav príslušenstva :

6. Záruka :

Článok III.

Dodávateľ predmetu leasingu

Dodávateľom (výrobcom) PL je : …

Článok IV.

Čas trvania leasingu

1. Dátum začiatku prenájmu :

2. Dátum ukončenia prenájmu :

Článok V.

Platobné podmienky leasingu

1. Obstarávacia cena :

2. Splátky prenájmu: ( mesačné )

3. Akontácia : … % € : …

4. Úverový koeficient splátok v % : …

5. Počet splátok :

6. Výška prvej splátky :

7. Splatnosť prvej splátky :

8. Výška ďalších splátok :

9. Splatnosť ďalších splátok :

10. Zostatková cena pri ukončení prenájmu :

11. Poistenie PL po dobu trvania leasingu dojednáva a platí nájomca.

Článok VI.

Dodacie podmienky

1. Miesto odovzdania (dodania) PL :

2. Prepravu do miesta odovzdania zabezpečí :

3. Poistenie prepravy PL zabezpečí :

4. Miesto umiestnenia PL :

Článok VII.

Osobitné ustanovenia

 1. Nájomca je oprávnewný na kúpu PL po ukončení tejto zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o uplatnení tohto práva prenajímateľovi bez zbytočného dskladu po zániku tejto zmluvy. Doručením tohto oznámenia vzniká ohľadne PL kúpna zmluvy v ktorej nájomca má postavenie kupujúceho a prenajímateľ postavenie predávajúceho.
 2. PL je získaný do vlastníctva prenajímateľa podľa záväznej požiadavky a špecifikácie nájomcu ( hlavne vlastností, technických náležitostí, dodacích podmienok i výberu dodávateľa ) kúpnou zmluvou uzatváranou s dodávateľom.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie predmetu leasingu

 1. Za odovzdanie PL sa považuje jeho odovzdanie nájomcovi prenajímateľom alebo dodávateľom a prevzatie PL do prenájmu nájomcom.

( Pozn. : v závislosti na dohodnutej dodacej podmienke sa môže za odovzdanie PL tiež považovať :

– odovzdanie PL prvému verejnému dopravcovi k preprave do miesta plnenia určeného nájomcom podľa určených dopravných dispozícií, alebo

– uvedenie PL do prevádzky v mieste určenom nájomcom.)

 1. O odovzdaní a prevzatí PL spíše nájomca s prenajímateľom, alebo dodávateľom, prípadne dopravcom, doklad o prevzatí dodávky ( protokol príp.podpísaný dodací list ).
 2. Nájomca vyplní protokol o uvedení PL do prevádzky a odošle ho prenajímateľovi najneskôr do …dní od uvedenia PL do prevádzky.
 3. Pre odovzdanie PL je nájomca povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky technické a právne predpoklady pre montáž, prevzatie a prevádzku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že PL bude odovzdaný nájomcovi priamo dodávateľom bez účasti prenajímateľa. Prenajímateľ poskytne pre tento prípad nájomcovi písomnú plnú moc, ako aj informácie a podklady potrebné pre prevzatie PL. Nájomca je povinný prebrať PL riadne a včas a postupovať pri prevzatí s náležitou odbornou starostlivosťou.
 5. Ak sa vyskytnú pri preberaní PL závady, postupuje nájomca nasledovne :

a) ak ide o zjavné neodstrániteľné vady, nie je oprávnený PL prevziať a je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní, informovať prenajímateľa,

b) ak ide o vady zjavné, ale odstrániteľné, je povinný trvať na ich okamžitom odstránení a PL prevziať až po odstránení vád.

 1. Nájomca sa zaväzuje na základe písomného splnomocnenia prenajímateľa zabezpečiť preclenie PL.
 2. Prenajímateľ nie je v omeškaní s plnením dodávky, pokiaľ toto omeškanie nezavinil, predovšetkým pokiaľ dôvody omeškania spočívajú na strane dodávateľa. V takýchto prípadoch nezodpovedá prenajímateľ nájomcovi za prípadnú vzniknutú škodu.
 3. Prenajímateľ je oprávnený odmietnuť dodávku PL, ak na základe preukázateľných okolností, vzniknutých po uzavretí tejto zmluvy na strane nájomcu alebo týkajúcich sa PL, vzniknú oprávnené pochybnosti o možnostiach včasného a úplného plnenia povinností nájomcu.

Článok IX.

Vlastníctvo a užívanie PL

 1. Prenajímateľ zostáva po celý čas leasingu vlastníkom PL. Prenajímateľ je oprávnený požadovať, aby na PL bolo umiestnené po čas leasingu označenie o jeho vlastníckom práve a určiť spôsob tohto označenia. Po skončení doby leasingu prechádza PL do vlastníctva nájomcu momentom zaplatenia zostatkovej ceny PL.
 2. Nájomca je povinný zabrániť vzniku práv tretích osôb k PL. Bude bezodkladne informovať prenajímateľa, pokiaľ tretie osoby uplatnia práva na PL.
 3. Nájomca je povinný používať PL spôsobom a v rozsahu danými charakterom PL, technickými podmienkami, návodom na obsluhu a príslušnými normami a predpismi platnými pre prevádzku PL. Je povinný udržiavať na vlastné náklady PL v technicky nezávadnom stave.
 4. Nájomca je povinný starať sa o PL tak, aby na ňom nevznikla škoda. Je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa o vzniknutých závadácch a škodách na PL, a strpieť obmedzenie užívania v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie záručných opráv PL.
 5. Nájomca je povinný na vlastné náklady odstrániť škody na PL, vzniknuté počas trvania tejto zmluvy, pokiaľ tieto nie sú kryté poskytovanou zárukou alebo poistnou zmluvou a informovať o tom prenajímateľa.
 6. Bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca vykonávať na PL úpravy okrem bežnej údržby, opráv a nepodstatných úprav neznižujúcich hodnotu PL. O týchto opravách a úpravách je povinný prenajímateľa informovať.
 7. Vykonanie úprav PL nájomcom nie je spojené s právom požadovať od prenajímateľa náhradu vynaložených výdajov.
 8. Prenajímateľ je oprávnený požadovať v prípade zrušenia tejto zmluvy odstránenie úprav, ku ktorým nedal súhlas a uvedenie PL nájomcom do pôvodného stavu na jeho náklady.
 9. Nájomca hradí v plnej výške náklady spojené s prevádzkou PL počas trvania tejto zmluvy.
 10. Nájomca nie je ( alternatíva – je ) oprávnený dať PL ďalej do prenájmu alebo bez súhlasu prenajímateľa zapožičať tretím osobám.
 11. Nájomca je povinný hlásiť prenajímateľovi okamžite zmeny v umiestnení PL. Umiestniť PL mimo dohodnutého miesta môže nájomca len s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa.
 12. Prenajímateľ má právo kedykoľvek skontrolovať stav a umiestnenie PL. Nájomca súhlasí so vstupom zástupcu prenajímateľa do svojho objektu, v ktorom je umiestnený PL, za účelom kontroly PL.

Článok X.

Záručné a servisné podmienky

 1. Nájomca si PL zvolí sám a je s ním a jeho súčasťami oboznámený. Nájomca zodpovedá za dielčie vlastnosti a spôsobilosť PL, predovšetkým za jeho vhodnosť pre predpokladané použitie a za to, že užívanie PL je v súlade s právnymi predpismi a príslušnými technickými normami.
 2. Prenajímateľ neručí za akékoľvek škody vzniknuté z dôvodu vadnej dodávky, fungovania PL (prevádzkové riziká) a za jeho technické vady. Nájomca nemôže voči prenajímateľovi uplatňovať nárok na náhradu škody, spojenú s odstránením technických závad a prestojov PL.
 3. Nájomca uplatní všetky práva vyplývajúce zo záručných a servisných podmienok priamo u dodávateľa na základe plnej moci vystavenej mu prenajímateľom pre prevzatie PL a pre uplatnenie záruk.
 4. Nájomca zabezpečí garančné a preventívne prehliadky a opravy PL, pričom nesie ich náklady s výnimkou uznaných garančných opráv a bezplatných garančných prehliadok. Nájomca je povinný zoznámiť sa so servisnými a záručnými podmienkami dodávateľa a riadiť sa nimi.
 5. Nájomca je povinný aj v prípade, ak sa vyskytnú závady na PL platiť dohodnuté splátky nájomného.

Článok XI.

Poistenie predmetu leasingu

 1. Nájomca je povinný odsúhlasiť rozsah poistenia PL s prenajímateľom a hradiť priamo poistné. Je povinný odovzdať prenajímateľovi kópiu poistnej zmluvy do 14 dní od jej doručenia poisťovňou. Zmenu podmienok poistenia je povinný prejedať s prenajímateľom.

( Alternatíva – pokiaľ poistenie PL proti všetkým rizikám dohodnutým leasingovou spoločnosťou a poisťovňou počas platnosti leasingovej zmluvy zabezpečuje prenajímateľ, je poistné platené nájomcom spolu s leasingovými splátkami. Prenajímateľ oznámi nájomcovi údaje o poistení PL.)

2)Nájomca je povinný dodržiavať podmienky poistnej zmluvy, bezodkladne oznámiť každú poistnú udalosť priamo poisťovni a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady potrebné na vymáhanie poistnej čiastky. Kópiu oznámenia poistnej udalosti doručí tiež prenajímateľovi.

 1. V prípade poistnej udalosti, ktorá má za následok trvalé vyradenie PL z prevádzky, je nájomca povinný, bez ohľadu na poistenie, uhradiť všetky neuhradené splátky za čas, na ktorý bola táto zmluva uzavretá.
 2. Čiastka vyplatená poisťovňou bude v plnom rozsahu vrátená nájomcovi do 30 dní po plnení poisťovne.
 3. Prípadný rozdiel medzi výškou poistného plnenia a výškou skutočných nákladov za opravu hradí nájomca.

Článok XII.

Výška a úhrada leasingových splátok

 1. Obstarávacia cena, uvedená v tejto zmluve, je cenou predpokladanou. Definitívna obstarávacia cena, ktorá slúži za základ výpočtu leasingových splátok, je súhrnom kúpnej ceny PL a všetkých nákladov nevyhnutných pre vykonanie leasingovej operácie a pre uvedenie PL do prevádzky. Za základ výpočtu je použitá cena, uvedená v zmluve medzi dodávateľom a prenajímateľom, dodávateľská faktúra, údaje colného sadzobníka, dovozná prirážka a priame obchodné náklady prenajímateľa.
 2. Splátka nájomného obsahuje aj daň z pridanej hodnoty.
 3. Zmeniť výšku splátok je oprávnený výlučne prenajímateľ, a to výhradne v týchto        prípadoch :

a) ak je skutočná obstarávacia cena PL vyššia než predpokladaná obstarávacia cena uvedená v tejto zmluve, bude rozdiel za použitia identickej metodiky premietnutý do výšky zostávajúcich splátok, poprípade vyrovnaný v záverečnej splátke,

b) ak dôjde v priebehu plnenia tejto zmluvy k zmene úrokovej sadzby (ÚS) úverujúcej banky o jedno alebo viac percent, je prenajímateľ oprávnený premietnuť rozdiel sadzieb úročenia do výšky zostávajúcich splátok. Ak hradí nájomca splátky podľa splátkového kalendára, bude preplatok či nedoplatok vzniknutý z vyššiuvedeného dôvodu vyrovnaný vyrovnávacou splátkou     doloženou zo strany prenajímateľa potrebným vyúčtovaním,

c) ak dôjde k zmene ceny PL v dôsledku zavedenia nových daní či poplatkov, týkajúcich sa PL, alebo zmeny sadzieb takýchto daní a poplatkov, alebo zmien sadzieb poistného, uplatní sa primerane postup podľa písm.b) tohoto odseku.

( pozn. : v prípade, že PL bude z dovozu, je tento odsek možné doplniť o ďalšie ustanovenie :

d) ak dôjde v priebehu trvania tejto zmluvy k zmene kurzu slovenskej koruny voči zvolenej referenčnej mene, výška splátok sa upraví koeficientom vypočítaným podľa vzorca : KURZ REFERENČNEJ MENY KU DŇU FAKTURÁCIE SPLÁTKY DELENÝ KURZOM REFERENČNEJ MENY KU DŇU UZAVRETIA ZMLUVY. )

 1. Splátky sú hradené na základe jednotlivých faktúr, ktoré prenajímateľ nájomcovi vystaví,

( alternatíva – alebo na základe dohodnutého splátkového kalendára ) bankovým prevodom z účtu nájomcu na účet prenajímateľa. Nájomca je povinný písomne oznámiť prenajímateľovi každú zmenu čísla svojho bankového účtu, prostredníctvom ktorého bude vykonávať úhradu leasingových splátok.

 1. Nájomca nie je v žiadnom prípade oprávnený bez dohody s prenajímateľom započítať, zadržať alebo znížiť leasingové splátky.

Článok XIII.

Dôsledky porušenia povinností zmluvných strán

 1. Porušenie povinností prenajímateľa alebo nájomcu, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy zakladá právo druhej strany na zmluvnú pokutu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách :

– za porušenie povinnosti platiť včas leasingové splátky v dohodnutej výške alebo uhradiť dohodnutú cenu v prípade kúpy prenajatej veci zaplatí nájomca prenajímateľovi … % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania,

– za neposkytnutie súčinnosti zo strany nájomcu alebo prenajímateľa pri preberaní PL, za omeškanie s odovzdaním zápisov o prevzatí PL, za omeškanie s uzavretím poistnej zmluvy na PL ( prípadne za porušenie ďalších povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ) zaplatí povinná strana oprávnenej čiastku … € (slovom …) za každú nesplnenú povinnosť, alebo nesplnenú v dohodnutom termíne.

 1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy má okrem zmluvných pokút za následok tiež povinnosť nahradiť vzniknutú škodu, ibaže by bolo preukázané, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Nahradzuje sa skutočná škoda a ušlý zisk.
 2. Prenajímateľ nezodpovedá v žiadnom prípade za škody spôsobené na PL bez jeho zavinenia, hlavne za stratu, zničenie alebo poškodenie vzniknuté v súvislosti s činnosťou nájomcu, ani za škody spôsobené prevádzkou PL nájomcovi alebo tretím osobám.

Článok XIV.

Nadobudnutie vlastníctva PL nájomcom

 1. Po riadnom ukončení leasingovej zmluvy prechádza vlastníctvo PL na nájomcu odkúpením PL za zostatkovú cenu. Kúpna zmluva vzniká doručením písomného oznámenia nájomcu prenajímateľovi o tom, že uplatňuje právo na kúpu PL.
 2. V prípadoch, ak nájomca ku dňu predpokladaného ukončenia leasingu neuhradil všetky peňažné záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú podmienky kúpy PL dohodnuté v samostatnej zmluve.
 3. Nájomca ako kupujúci a nadobúdateľ vlastníckeho práva nie je oprávnený pri PL uplatňovať jeho vady s výnimkou právnych vád.

Článok XV.

Ukončenie leasingovej zmluvy

 1. Táto zmluva končí, za prepokladu splnenia zaväzkov nájomcu :

a) uplynutím dohodnutého času leasingu a prevodom vlastníctva PL na nájomcu,

b) dohodou zmluvných strán o ukončení leasingu, za predpokladu splatenia všetkých splátok pred uplynutím dohodnutého času leasingu,

c) trvalým vylúčením PL z činnosti a splatením všetkých splátok, pričom nájomca je povinný odstrániť PL podľa dispozícií prenajímateľa.

 1. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

a) nájomca podstatným spôsobom zmluvu porušuje, hlavne ak je v omeškaní s úhradou splátky po čas dlhší ako … dní, nestará sa riadne o PL, alebo ho používa v rozpore s obvyklým spôsobom užívania a technickou dokumentáciou tak, že prenajímateľovi vznikla škoda alebo mu značná škoda hrozí,

b) dodávateľ PL odstúpil od kúpnej zmluvy ešte pred dodaním PL,

c) bolo začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, týkajúce sa majetku nájomcu.

 1. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané v písomne forme a bez zbytočného odkladu od vzniku dôvodov pre odstúpenie.
 2. Odstúpenie od tejto zmluvy prenajímateľom nezbavuje nájomcu povinnosti zaplatiť prenajímateľovi všetky nesplatené splátky a nahradiť prenajímateľovi výdaje spojené s odstúpením od tejto zmluvy, zmluvnú pokutu a náhradu škody.
 3. Pri ukončení tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vykonať vzájomné vysporiadanie svojich práv a záväzkov písomnou formou.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda až účinnosťou kúpnej zmluvy zabezpečujúcej prenajímateľovi disponovať s PL. V prípade, že sa prenajímateľovi nepodarí dosiahnuť s doávateľom dohodu o plnení, nemá nájomca nárok na akúkoľvek náhradu škody či majetkové sankcie.
 2. Nadobudnutím účinnosti leasingovej zmluvy vznikne prenajímateľovi povinnosť a nájomcovi právo na odovzdanie PL, za predpokladu splnenia všetkých zmluvných podmienok. Nájomcovi zároveň vznikne, za predpokladu splnenia všetkých zmluvných podmienok povinnosť PL prevziať.
 3. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy, potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.
 5. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovení.

V … dňa …

……………………………….                                                         …………………………….

Prenajímateľ                                                                      Nájomca