Leasingová zmluva – odstúpenie leasingu

Zaobstarať si auto na leasing je dnes už bežnou záležitosťou. Podmienky pre získanie leasingu sú pomerne mierne a nevyžadujú veľa administratívy. Zvyčajne stačí spísať leasingovú zmluvu, dohodnúť splátky a po splatení je možné auto od leasingovej spoločnosti odkúpiť.

Ako prepísať auto po splatení leasingu? Ako vyzerá leasingová zmluva? Čo robiť, ak sa nedarí leasing splácať, a či sa dá odstúpiť inej osobe, aj to prezradí tento článok.

Leasingová zmluva

Leasing je druh úveru, pri ktorom si nájomca požičia peniaze na určitú vec a tie potom spláca v pravidelných splátkach. Leasingu sa inak hovorí aj finančný prenájom. Záujemca totiž danú vec, na ktorú si od leasingovej spoločnosti požičal peniaze, bude vlastniť, až keď pôžičku splatí. Dovtedy je vlastníkom leasingová spoločnosť. Najčastejšie si ľudia takto kupujú autá.

Výhodou leasingu je, že má miernejšie podmienky pre jeho získanie. Záujemca nepotrebuje ručiteľa a zvyčajne nemusí dokladať ani výšku príjmu.

Pre leasingovú spoločnosť poskytnúť vec na leasing tiež nepredstavuje vysoké riziko, v prípade, že nájomca nebude schopný platiť splátky, veriteľ sa ľahšie dostane k predmetu leasingu, keďže je po celú dobu splácania v jeho vlastníctve.

Operatívny a finančný leasing

Pri kúpe auta sa najčastejšie používa finančný leasing. Nájomca si od leasingovej spoločnosti danú vec prenajme a po zaplatení poslednej splátky má právo si predmet leasingu odkúpiť za vopred stanovenú, zvyčajne symbolickú sumu. Údržbu a poistenie si však nájomca zabezpečuje na vlastné náklady.

Operatívny leasing je najmä pre tých, ktorí majú záujem o užívanie danej veci, ale neplánujú si ju neskôr kúpiť. Uzatvára sa na krátku dobu prenájmu. Po ukončení riadnej doby prenájmu zostáva predmet leasingu vo vlastníctve prenajímateľa.

Operatívny leasing využívajú najmä firmy na zaobstaranie strojov či nehnuteľností alebo podnikatelia, keď potrebujú autá či počítače. Výhodou je, že majú zaistený servis a poistenie zo strany leasingovej spoločnosti.

Nevýhodou sú však vyššie splátky, pretože sa do nich premietajú náklady spojené s prevádzkou a užívaním predmetu leasingu.

Ďalšou, hoci menej obvyklou formou leasingu je tzv. spätný leasing. Výhodný je pre tých, ktorí sa potrebujú rýchlo dostať k hotovosti. Jeho podstatou je predaj majetku, napríklad auta alebo nejakého zariadenia, leasingovej spoločnosti.

Vlastníkom tohto majetku sa tak stáva leasingová spoločnosť a z pôvodného vlastníka sa stáva nájomca. Pôvodný majiteľ predajom tohto majetku získa hotovosť od leasingovej spoločnosti.

Vozidlo však chce ďalej používať, a tak si ho od leasingovej spoločnosti prenajíma, platí dohodnuté splátky a po ukončení leasingu sa opäť stáva majiteľom auta.

Odstúpenie leasingu

Pri leasingu uzatvára leasingová spoločnosť s nájomcom zmluvu a nájomca platí za predmet nájmu pravidelné, spravidla mesačné, splátky. Po ich splatení si potom môže predmet nájmu odkúpiť za stanovenú sumu.

Stáva sa však, že sa človeku skomplikuje finančná situácia a nie je schopný dohodnuté leasingové splátky platiť. A tak sa potrebuje veci, napríklad auta, zaťaženého leasingovou zmluvou zbaviť. To môže spraviť odstúpením leasingu novému záujemcovi, ktorý bude leasing ďalej splácať.

Po splatení dohodnutých leasingových splátok, vrátane poslednej splátky, prevedie leasingová spoločnosť predmet leasingu do vlastníctva novému nájomcovi.

Pokračovanie leasingu bez odstupného

Pri leasingovej zmluve nie je možné jednostranné vypovedanie zo strany nájomcu ani jej predčasné ukončenie. Ukončiť či vypovedať ju môže len leasingová spoločnosť.

V prípade, že klient nezvláda splácať dohodnuté leasingové splátky, leasingová spoločnosť teda môže predčasne ukončiť zmluvu, avšak nesplatený predmet nájmu ostáva leasingovej spoločnosti a navyše sú s tým spojené aj možné poplatky.

V prípade krátkodobých finančných problémov či krátkodobej neschopnosti splácať leasingové splátky sa môže skúsiť nájomca dohodnúť na odložení splátok či zmene splátkového kalendára. Ak však dlhodobo nemôže leasing splácať, pokračovať v leasingu môže aj bez toho, aby musel spoločnosti platiť odstupné.

Jednou z možností ako pokračovať v leasingu je, že predmet leasingu, napríklad auto, dá do tzv. podnájmu (subnájom) ďalšej osobe. Tá za prenájom auta platí tomu, kto má s leasingovou spoločnosťou zmluvu. Avšak zodpovednosť za splátky má stále pôvodný nájomca. Podmienky takejto zmeny nastavuje a schvaľuje spoločnosť, v ktorej má nájomca dohodnutý leasingový vzťah.

Ďalšou možnosťou je previesť leasingovú zmluvu na inú osobu. V tomto prípade nový nájomca preberá leasingovú zmluvu s rovnakými podmienkami, ako bola pôvodne dohodnutá, teda s pôvodne dohodnutou dĺžkou leasingu, výškou splátok, dohodnutými poplatkami či poistnými podmienkami.

Prepis auta po leasingu

Auto kúpené prostredníctvom leasingu je potrebné po splatení leasingových splátok a odkúpení vozidla prepísať na nového majiteľa. Počas leasingového splácania bolo totiž auto vo vlastníctve leasingovej spoločnosti.

Zmeniť teda treba aj doklady od auta. Kým počas leasingu bol nájomca len držiteľom auta, po jeho splatení a kúpe sa stáva vlastníkom. Túto zmenu teda treba do 30 dní oznámiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Nový majiteľ môže zmenu vykonať osobne alebo online.

Pri osobnom prepise musí leasingová spoločnosť najprv oznámiť na dopravnom inšpektoráte ukončenie vlastníctva a až potom vykoná nový majiteľ zápis vlastníctva. Zvyčajne sa to robí tak, že leasingová spoločnosť vydá novému majiteľovi splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje vykonať úkony spojené so zmenou vlastníctva vozidla.

Na základe toho nový majiteľ po skončení leasingu prepíše vozidlo na seba. K prepisu auta po skončení leasingu treba predložiť doklad totožnosti, osvedčenie o evidencii vozidla, spomínané splnomocnenie od leasingovej spoločnosti a potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia.

Vozidlo sa dá na nového majiteľa po skončení leasingu prihlásiť aj elektronicky. Nový majiteľ tak nemusí dopravný inšpektorát navštíviť osobne, k elektronickému prihláseniu vozidla však potrebuje mať aktivovaný občiansky preukaz s čipom a s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Elektronicky môže vozidlo na nového majiteľa prepísať aj leasingová spoločnosť, nový majiteľ vtedy už nemusí vykonať žiadne ďalšie úkony.

Ďalšou možnosťou je, že leasingová spoločnosť oznámi ukončenie pôvodného vlastníctva auta, nový vlastník vykoná zápis nového vlastníctva, alebo do tretice, rovnako ako pri osobnom prepise, môže leasingová spoločnosť novému vlastníkovi auta udeliť splnomocnenie.

Leasingová zmluva – vzor

Leasingová zmluva je formou právnej dohody medzi leasingovou spoločnosťou a fyzickou osobou alebo firmou, ktorá si prenajíma majetok.

Môže sa týkať používania vozidla, zariadenia alebo obchodného majetku. V zmluve sú vo všeobecnosti uvedené podmienky dohody a vymedzené povinnosti oboch strán. Vyzerať môže napríklad takto:

LEASINGOVÁ ZMLUVA

(zmluva o finančnom prenájme)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Sídlo:
Zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:

a

Sídlo:
Zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je finančný prenájom (leasing) hnuteľnej veci (ďalej len predmet prenájmu „PL“) podľa nasledujúceho určenia a podmienok.

Článok II.

Predmet leasingu

1. Druh, typové označenie a výrobné číslo:
2. Technická špecifikácia:
3. Príslušenstvo:
4. Stav PL:
5. Stav príslušenstva:
6. Záruka:

Článok III.

Dodávateľ predmetu leasingu

Dodávateľom (výrobcom) PL je:

Článok IV.

Čas trvania leasingu

1. Dátum začiatku prenájmu:
2. Dátum ukončenia prenájmu:

Článok V.

Platobné podmienky leasingu

1. Obstarávacia cena:
2. Splátky prenájmu: (mesačné)
3. Akontácia:
4. Úverový koeficient splátok v %:
5. Počet splátok:
6. Výška prvej splátky:
7. Splatnosť prvej splátky:
8. Výška ďalších splátok:
9. Splatnosť ďalších splátok:
10. Zostatková cena pri ukončení prenájmu:
11. Poistenie PL po dobu trvania leasingu dojednáva a platí nájomca.

Článok VI.

Dodacie podmienky

1. Miesto odovzdania (dodania) PL:
2. Prepravu do miesta odovzdania zabezpečí:
3. Poistenie prepravy PL zabezpečí:
4. Miesto umiestnenia PL:

Článok VII.

Osobitné ustanovenia

 1. Nájomca je oprávnený na kúpu PL po ukončení tejto zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o uplatnení tohto práva prenajímateľovi bez zbytočného dokladu po zániku tejto zmluvy. Doručením tohto oznámenia vzniká ohľadne PL kúpna zmluva, v ktorej nájomca má postavenie kupujúceho a prenajímateľ postavenie predávajúceho.
 2. PL je získaný do vlastníctva prenajímateľa podľa záväznej požiadavky a špecifikácie nájomcu (hlavne vlastností, technických náležitostí, dodacích podmienok i výberu dodávateľa) kúpnou zmluvou uzatváranou s dodávateľom.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie predmetu leasingu

 • za odovzdanie PL sa považuje jeho odovzdanie nájomcovi prenajímateľom alebo dodávateľom a prevzatie PL do prenájmu nájomcom.

(Pozn.: v závislosti na dohodnutej dodacej podmienke sa môže za odovzdanie PL tiež považovať :

 • odovzdanie PL prvému verejnému dopravcovi k preprave do miesta plnenia určeného nájomcom podľa určených dopravných dispozícií, alebo
 • uvedenie PL do prevádzky v mieste určenom nájomcom.)
 1. O odovzdaní a prevzatí PL spíše nájomca s prenajímateľom, alebo dodávateľom, prípadne dopravcom, doklad o prevzatí dodávky (protokol príp.podpísaný dodací list).
 2. Nájomca vyplní protokol o uvedení PL do prevádzky a odošle ho prenajímateľovi najneskôr do … dní od uvedenia PL do prevádzky.
 3. Pre odovzdanie PL je nájomca povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky technické a právne predpoklady pre montáž, prevzatie a prevádzku.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že PL bude odovzdaný nájomcovi priamo dodávateľom bez účasti prenajímateľa. Prenajímateľ poskytne pre tento prípad nájomcovi písomnú plnú moc, ako aj informácie a podklady potrebné pre prevzatie PL. Nájomca je povinný prebrať PL riadne a včas a postupovať pri prevzatí s náležitou odbornou starostlivosťou.
 5. Ak sa vyskytnú pri preberaní PL závady, postupuje nájomca nasledovne:

a) ak ide o zjavné neodstrániteľné vady, nie je oprávnený PL prevziať a je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní, informovať prenajímateľa,

b) ak ide o vady zjavné, ale odstrániteľné, je povinný trvať na ich okamžitom odstránení a PL prevziať až po odstránení vád.

 1. Nájomca sa zaväzuje na základe písomného splnomocnenia prenajímateľa zabezpečiť preclenie PL.
 2. Prenajímateľ nie je v omeškaní s plnením dodávky, pokiaľ toto omeškanie nezavinil, predovšetkým pokiaľ dôvody omeškania spočívajú na strane dodávateľa. V takýchto prípadoch nezodpovedá prenajímateľ nájomcovi za prípadnú vzniknutú škodu.
 3. Prenajímateľ je oprávnený odmietnuť dodávku PL, ak na základe preukázateľných okolností, vzniknutých po uzavretí tejto zmluvy na strane nájomcu alebo týkajúcich sa PL, vzniknú oprávnené pochybnosti o možnostiach včasného a úplného plnenia povinností nájomcu.

Článok IX.

Vlastníctvo a užívanie PL

 1. Prenajímateľ zostáva po celý čas leasingu vlastníkom PL. Prenajímateľ je oprávnený požadovať, aby na PL bolo umiestnené po čas leasingu označenie o jeho vlastníckom práve a určiť spôsob tohto označenia. Po skončení doby leasingu prechádza PL do vlastníctva nájomcu momentom zaplatenia zostatkovej ceny PL.
 2. Nájomca je povinný zabrániť vzniku práv tretích osôb k PL. Bude bezodkladne informovať prenajímateľa, pokiaľ tretie osoby uplatnia práva na PL.
 3. Nájomca je povinný používať PL spôsobom a v rozsahu danými charakterom PL, technickými podmienkami, návodom na obsluhu a príslušnými normami a predpismi platnými pre prevádzku PL. Je povinný udržiavať na vlastné náklady PL v technicky nezávadnom stave.
 4. Nájomca je povinný starať sa o PL tak, aby na ňom nevznikla škoda. Je povinný bezodkladne informovať prenajímateľa o vzniknutých závadach a škodách na PL, a strpieť obmedzenie užívania v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie záručných opráv PL.
 5. Nájomca je povinný na vlastné náklady odstrániť škody na PL, vzniknuté počas trvania tejto zmluvy, pokiaľ tieto nie sú kryté poskytovanou zárukou alebo poistnou zmluvou a informovať o tom prenajímateľa.
 6. Bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa nesmie nájomca vykonávať na PL úpravy okrem bežnej údržby, opráv a nepodstatných úprav neznižujúcich hodnotu PL. O týchto opravách a úpravách je povinný prenajímateľa informovať.
 7. Vykonanie úprav PL nájomcom nie je spojené s právom požadovať od prenajímateľa náhradu vynaložených výdajov.
 8. Prenajímateľ je oprávnený požadovať v prípade zrušenia tejto zmluvy odstránenie úprav, ku ktorým nedal súhlas a uvedenie PL nájomcom do pôvodného stavu na jeho náklady.
 9. Nájomca hradí v plnej výške náklady spojené s prevádzkou PL počas trvania tejto zmluvy.
 10. Nájomca nie je (alternatíva – je) oprávnený dať PL ďalej do prenájmu alebo bez súhlasu prenajímateľa zapožičať tretím osobám.
 11. Nájomca je povinný hlásiť prenajímateľovi okamžite zmeny v umiestnení PL. Umiestniť PL mimo dohodnutého miesta môže nájomca len s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa.
 12. Prenajímateľ má právo kedykoľvek skontrolovať stav a umiestnenie PL. Nájomca súhlasí so vstupom zástupcu prenajímateľa do svojho objektu, v ktorom je umiestnený PL, za účelom kontroly PL.

Článok X.

Záručné a servisné podmienky

 1. Nájomca si PL zvolí sám a je s ním a jeho súčasťami oboznámený. Nájomca zodpovedá za dielčie vlastnosti a spôsobilosť PL, predovšetkým za jeho vhodnosť pre predpokladané použitie a za to, že užívanie PL je v súlade s právnymi predpismi a príslušnými technickými normami.
 2. Prenajímateľ neručí za akékoľvek škody vzniknuté z dôvodu vadnej dodávky, fungovania PL (prevádzkové riziká) a za jeho technické vady. Nájomca nemôže voči prenajímateľovi uplatňovať nárok na náhradu škody, spojenú s odstránením technických závad a prestojov PL.
 3. Nájomca uplatní všetky práva vyplývajúce zo záručných a servisných podmienok priamo u dodávateľa na základe plnej moci vystavenej mu prenajímateľom pre prevzatie PL a pre uplatnenie záruk.
 4. Nájomca zabezpečí garančné a preventívne prehliadky a opravy PL, pričom nesie ich náklady s výnimkou uznaných garančných opráv a bezplatných garančných prehliadok. Nájomca je povinný zoznámiť sa so servisnými a záručnými podmienkami dodávateľa a riadiť sa nimi.
 5. Nájomca je povinný aj v prípade, ak sa vyskytnú závady na PL platiť dohodnuté splátky nájomného.

Článok XI.

Poistenie predmetu leasingu

1. Nájomca je povinný odsúhlasiť rozsah poistenia PL s prenajímateľom a hradiť priamo poistné. Je povinný odovzdať prenajímateľovi kópiu poistnej zmluvy do 14 dní od jej doručenia poisťovňou. Zmenu podmienok poistenia je povinný prejedať s prenajímateľom.

( Alternatíva – pokiaľ poistenie PL proti všetkým rizikám dohodnutým leasingovou spoločnosťou a poisťovňou počas platnosti leasingovej zmluvy zabezpečuje prenajímateľ, je poistné platené nájomcom spolu s leasingovými splátkami. Prenajímateľ oznámi nájomcovi údaje o poistení PL.)

2. Nájomca je povinný dodržiavať podmienky poistnej zmluvy, bezodkladne oznámiť každú poistnú udalosť priamo poisťovni a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady potrebné na vymáhanie poistnej čiastky. Kópiu oznámenia poistnej udalosti doručí tiež prenajímateľovi.

3. V prípade poistnej udalosti, ktorá má za následok trvalé vyradenie PL z prevádzky, je nájomca povinný, bez ohľadu na poistenie, uhradiť všetky neuhradené splátky za čas, na ktorý bola táto zmluva uzavretá.

4. Čiastka vyplatená poisťovňou bude v plnom rozsahu vrátená nájomcovi do 30 dní po plnení poisťovne.

5. Prípadný rozdiel medzi výškou poistného plnenia a výškou skutočných nákladov za opravu hradí nájomca.

Článok XII.

Výška a úhrada leasingových splátok

 1. Obstarávacia cena, uvedená v tejto zmluve, je cenou predpokladanou. Definitívna obstarávacia cena, ktorá slúži za základ výpočtu leasingových splátok, je súhrnom kúpnej ceny PL a všetkých nákladov nevyhnutných pre vykonanie leasingovej operácie a pre uvedenie PL do prevádzky. Za základ výpočtu je použitá cena, uvedená v zmluve medzi dodávateľom a prenajímateľom, dodávateľská faktúra, údaje colného sadzobníka, dovozná prirážka a priame obchodné náklady prenajímateľa.
 2. Splátka nájomného obsahuje aj daň z pridanej hodnoty.
 3. Zmeniť výšku splátok je oprávnený výlučne prenajímateľ, a to výhradne v týchto prípadoch:

a) ak je skutočná obstarávacia cena PL vyššia než predpokladaná obstarávacia cena uvedená v tejto zmluve, bude rozdiel za použitia identickej metodiky premietnutý do výšky zostávajúcich splátok, poprípade vyrovnaný v záverečnej splátke,

b) ak dôjde v priebehu plnenia tejto zmluvy k zmene úrokovej sadzby (ÚS) úverujúcej banky o jedno alebo viac percent, je prenajímateľ oprávnený premietnuť rozdiel sadzieb úročenia do výšky zostávajúcich splátok. Ak hradí nájomca splátky podľa splátkového kalendára, bude preplatok či nedoplatok vzniknutý z vyššie uvedeného dôvodu vyrovnaný vyrovnávacou splátkou doloženou zo strany prenajímateľa potrebným vyúčtovaním,

c) ak dôjde k zmene ceny PL v dôsledku zavedenia nových daní či poplatkov, týkajúcich sa PL, alebo zmeny sadzieb takýchto daní a poplatkov, alebo zmien sadzieb poistného, uplatní sa primerane postup podľa písm.b) tohoto odseku.

(pozn. : v prípade, že PL bude z dovozu, je tento odsek možné doplniť o ďalšie ustanovenie:

d) ak dôjde v priebehu trvania tejto zmluvy k zmene kurzu eura voči zvolenej referenčnej mene, výška splátok sa upraví koeficientom vypočítaným podľa vzorca: KURZ REFERENČNEJ MENY KU DŇU FAKTURÁCIE SPLÁTKY DELENÝ KURZOM REFERENČNEJ MENY KU DŇU UZAVRETIA ZMLUVY.)

Splátky sú hradené na základe jednotlivých faktúr, ktoré prenajímateľ nájomcovi vystaví,

(alternatíva – alebo na základe dohodnutého splátkového kalendára) bankovým prevodom z účtu nájomcu na účet prenajímateľa. Nájomca je povinný písomne oznámiť prenajímateľovi každú zmenu čísla svojho bankového účtu, prostredníctvom ktorého bude vykonávať úhradu leasingových splátok.

Nájomca nie je v žiadnom prípade oprávnený bez dohody s prenajímateľom započítať, zadržať alebo znížiť leasingové splátky.

Článok XIII.

Dôsledky porušenia povinností zmluvných strán

 1. Porušenie povinností prenajímateľa alebo nájomcu, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy zakladá právo druhej strany na zmluvnú pokutu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
  • za porušenie povinnosti platiť včas leasingové splátky v dohodnutej výške alebo uhradiť dohodnutú cenu v prípade kúpy prenajatej veci zaplatí nájomca prenajímateľovi … % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania,
  • za neposkytnutie súčinnosti zo strany nájomcu alebo prenajímateľa pri preberaní PL, za omeškanie s odovzdaním zápisov o prevzatí PL, za omeškanie s uzavretím poistnej zmluvy na PL (prípadne za porušenie ďalších povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy) zaplatí povinná strana oprávnenej čiastku … € (slovom …) za každú nesplnenú povinnosť, alebo nesplnenú v dohodnutom termíne.
 1. Porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy má okrem zmluvných pokút za následok tiež povinnosť nahradiť vzniknutú škodu, ibaže by bolo preukázané, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Nahradzuje sa skutočná škoda a ušlý zisk.
 2. Prenajímateľ nezodpovedá v žiadnom prípade za škody spôsobené na PL bez jeho zavinenia, hlavne za stratu, zničenie alebo poškodenie vzniknuté v súvislosti s činnosťou nájomcu, ani za škody spôsobené prevádzkou PL nájomcovi alebo tretím osobám.

Článok XIV.

Nadobudnutie vlastníctva PL nájomcom

 1. Po riadnom ukončení leasingovej zmluvy prechádza vlastníctvo PL na nájomcu odkúpením PL za zostatkovú cenu. Kúpna zmluva vzniká doručením písomného oznámenia nájomcu prenajímateľovi o tom, že uplatňuje právo na kúpu PL.
 2. V prípadoch, ak nájomca ku dňu predpokladaného ukončenia leasingu neuhradil všetky peňažné záväzky, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú podmienky kúpy PL dohodnuté v samostatnej zmluve.
 3. Nájomca ako kupujúci a nadobúdateľ vlastníckeho práva nie je oprávnený pri PL uplatňovať jeho vady s výnimkou právnych vád.

Článok XV.

Ukončenie leasingovej zmluvy

 • Táto zmluva končí, za prepokladu splnenia zaväzkov nájomcu:

a) uplynutím dohodnutého času leasingu a prevodom vlastníctva PL na nájomcu,

b) dohodou zmluvných strán o ukončení leasingu, za predpokladu splatenia všetkých splátok pred uplynutím dohodnutého času leasingu,

c) trvalým vylúčením PL z činnosti a splatením všetkých splátok, pričom nájomca je povinný odstrániť PL podľa dispozícií prenajímateľa.

 • Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

a) nájomca podstatným spôsobom zmluvu porušuje, hlavne ak je v omeškaní s úhradou splátky po čas dlhší ako … dní, nestará sa riadne o PL, alebo ho používa v rozpore s obvyklým spôsobom užívania a technickou dokumentáciou tak, že prenajímateľovi vznikla škoda alebo mu značná škoda hrozí,

b) dodávateľ PL odstúpil od kúpnej zmluvy ešte pred dodaním PL,

c) bolo začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, týkajúce sa majetku nájomcu.

 1. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané v písomne forme a bez zbytočného odkladu od vzniku dôvodov pre odstúpenie.
 2. Odstúpenie od tejto zmluvy prenajímateľom nezbavuje nájomcu povinnosti zaplatiť prenajímateľovi všetky nesplatené splátky a nahradiť prenajímateľovi výdaje spojené s odstúpením od tejto zmluvy, zmluvnú pokutu a náhradu škody.
 3. Pri ukončení tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vykonať vzájomné vysporiadanie svojich práv a záväzkov písomnou formou.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda až účinnosťou kúpnej zmluvy zabezpečujúcej prenajímateľovi disponovať s PL. V prípade, že sa prenajímateľovi nepodarí dosiahnuť s doávateľom dohodu o plnení, nemá nájomca nárok na akúkoľvek náhradu škody či majetkové sankcie.
 2. Nadobudnutím účinnosti leasingovej zmluvy vznikne prenajímateľovi povinnosť a nájomcovi právo na odovzdanie PL, za predpokladu splnenia všetkých zmluvných podmienok. Nájomcovi zároveň vznikne, za predpokladu splnenia všetkých zmluvných podmienok povinnosť PL prevziať.
 3. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy, potvrdili ju zmluvné strany svojimi podpismi.
 5. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovení.

V … dňa …

……………………………….                                                         …………………………….

Prenajímateľ                                                                      Nájomca

Pri uzatváraní leasingovej zmluvy je dôležité porozumieť podmienkam zmluvy a pozorne si ju prečítať. Zmluva má byť komplexná a mala by obsahovať informácie o prenajímanom majetku, dĺžke prenájmu, právach a povinnostiach každej strany, splátkovom kalendári a akýchkoľvek ďalších právnych aspektoch.

Najdôležitejším aspektom leasingovej zmluvy je splátkový kalendár, v ktorom sa uvádza, kedy a ako musí nájomca uhrádzať platby za majetok. Zvyčajne zahŕňa základnú mesačnú platbu a ďalšie poplatky, ako sú dane a poistenie.

Okrem splátkového kalendára by sa v leasingovej zmluve mali uviesť aj práva a povinnosti nájomcu. Patrí sem právo používať majetok, povinnosť udržiavať ho v dobrom stave a povinnosť vrátiť ho v rovnakom stave po skončení leasingu.