Majetok podniku – obstaranie, zaradenie do užívania

Majetok podniku predstavujú súbor všetkých hmotných a nehmotných aktív, ktoré podnik vlastní a používa na prevádzku svojej činnosti. Jeho správa a efektívne využívanie majetku sú nevyhnutné pre úspech a konkurencieschopnosť podniku. Ako sa člení majetok podniku? Ako na obstaranie dlhodobého majetku? Čo je zaradenie majetku do užívania?

Efektívne riadenie majetku podniku umožňuje podniku minimalizovať straty, znížiť náklady, optimalizovať využívanie zdrojov a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Okrem toho je správne riadenie aktív nevyhnutné na plánovanie rozvoja podniku, realizáciu strategických investícií a zabezpečenie finančnej stability.

Definícia – majetok podniku

Definícia majetku podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve hovorí, že majetok: „sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa príslušných paragrafov zákona o účtovníctve; vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch.“

Základné členenie majetku podniku

Majetok podniku má rôzne členenia. Základným členením z hľadiska charakteru je to hmotný majetok, nehmotný majetok a finančný majetok. Z časového hľadiska sa rozlišuje krátkodobý a dlhodobý majetok podniku. Existujú aj iné členenia podľa iných kritérií, avšak toto sú najzákladnejšie členenia majetku podniku.

1. Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok podniku, ako členenie z časového hľadiska, má svoje členenia z hľadiska charakteru. Môže ísť teda o dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok podniku.

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok je fyzický majetok, ktorý je vlastníctvom podniku a slúži mu počas dlhšieho časového horizontu. Sem patria budovy, pozemky, stroje, zariadenia, vozidlá a ďalšie fyzické aktíva, ktoré sú potrebné na výrobu tovarov a poskytovanie služieb.

Tieto aktíva majú dlhodobý charakter a očakáva sa, že budú využívané v podnikateľskej činnosti počas viacerých rokov. Dlhodobý hmotný majetok je dôležitý pre podnik, pretože mu poskytuje stabilné a trvalé prostriedky na efektívnu prevádzku, zvyšuje jeho produktivitu a umožňuje dosahovať dlhodobý zisk.

Pri dlhšom pôsobení spoločnosti je jej povinnosťou spísať výkaz ziskov a strát, čo je dokument, ktorý zobrazuje príjmy, náklady a zisky alebo straty spoločnosti za určité obdobie. Je to dokument, ktorý je súčasťou Registra účtovných závierok.

Odpis dlhodobého hmotného majetku je bežnou účtovnou praxou, ktorá zohľadňuje opotrebenie a stratu hodnoty týchto aktív.

Odpis majetku je systematickým rozložením nákladov na dlhodobý majetok do viacerých účtovných období, čím sa zohľadňuje ich postupný úbytok hodnoty v priebehu času. Týmto spôsobom sa zabezpečuje finančná spravodlivosť a presná hodnotenie majetku podniku v účtovných záznamoch.

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok je súbor nehmotných aktív, ktoré patria podniku a majú dlhodobý charakter. Sem patria patentové práva, autorské práva, ochranné známky, licencie, know-how a ďalšie nehmotné hodnoty, ktoré poskytujú podniku konkurenčnú výhodu alebo prispievajú k jeho dlhodobému rozvoju.

Tieto aktíva nie sú fyzického charakteru, ale predstavujú práva, intelektuálne vlastníctvo, softvérové licencie a iné imateriálne hodnoty.

Dlhodobý nehmotný majetok je zaznamenaný v účtovnej knihe podniku a jeho hodnota je často odpisovaná počas jeho životnosti, aby sa zohľadnila strata hodnoty a obnovili sa náklady na ich získanie.

Dlhodobý nehmotný majetok je dôležitý pre podnik, pretože mu poskytuje unikátne a dlhodobé aktíva, ktoré ho odlišujú od konkurencie a prispievajú k jeho trvalému úspechu.

Tieto nehmotné hodnoty môžu zahŕňať duševný vlastníctvo, výskum a vývoj, obchodné značky a iné intelektuálne aktíva, ktoré sú cenným imaním podniku a môžu mať vplyv na jeho ziskovosť a trhovú pozíciu. Správne riadenie a ochrana dlhodobého nehmotného majetku sú kľúčové pre udržanie konkurenčnej výhody a dlhodobého úspechu podniku.

Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok podniku zahrňuje súbor dlhodobých finančných aktív, ktoré sú držané s cieľom zhodnocovať kapitál a dosahovať dlhodobý príjem. Tento majetok zahŕňa investície do akcií, dlhopisov, podielových listov a iných finančných nástrojov, ktoré majú dlhšiu investičnú horizontálnu a sú držané počas viacerých rokov.

Dlhodobý finančný majetok poskytuje podniku možnosť dosiahnuť kapitálový rast, generovať pasívny príjem z dividend, úrokov alebo rastu ceny aktív.

Tieto investície môžu byť súčasťou stratégie diverzifikácie portfólia a pomáhajú podniku optimalizovať zhodnocovanie svojich finančných prostriedkov. Dlhodobý charakter týchto aktív umožňuje podniku sledovať dlhodobý vývoj a získavať výhody z rastu trhových podmienok.

Je dôležité mať na pamäti, že dlhodobý finančný majetok prináša so sebou riziká. Hodnota týchto aktív môže byť ovplyvnená fluktuáciami trhu, ekonomickými podmienkami a inými faktormi.

Podnik musí mať adekvátnu stratégiu riadenia rizika, monitorovať vývoj trhu a investícií a prispôsobovať svoje portfólio podľa potrieb a cieľov. Správne riadenie dlhodobého finančného majetku je kľúčové pre dosiahnutie udržateľného rastu a finančnej stability podniku.

2. Krátkodobý majetok

Krátkodobý majetok podniku predstavuje aktíva, ktoré slúžia podniku na dosahovanie jeho krátkodobých cieľov a sú využívané v priebehu jedného účtovného obdobia, zvyčajne nie dlhšieho ako jeden rok. Tieto aktíva majú tendenciu rýchlo meniť svoju podobu a hodnotu, a ich účelom je podporovať priebežnú prevádzku a obchodné aktivity podniku.

Krátkodobý majetok zahŕňa napríklad hotovosť, bankové vklady, krátkodobé pohľadávky od zákazníkov, zásoby tovaru a surovín, a ďalšie bežné aktíva, ktoré sú potrebné na denno-dennú činnosť podniku. Tieto aktíva majú výrazný vplyv na likviditu a schopnosť podniku splniť svoje krátkodobé záväzky a vykonávať operácie plynule.

Správa krátkodobého majetku je dôležitá pre úspešné fungovanie podniku, pretože zabezpečuje, že podnik disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, materiálmi a zásobami na uspokojenie potrieb zákazníkov a riadne riadenie svojej prevádzky.

Efektívne riadenie krátkodobého majetku zahŕňa plánovanie zásob, sledovanie likvidity, správu pohľadávok a vytváranie dostatočných finančných rezerv na krytie nečakaných výdavkov či krátkodobých záväzkov.

Obstaranie dlhodobého majetku

Obstaranie dlhodobého majetku podniku sa vzťahuje na proces získavania a nákupu aktív, ktoré budú slúžiť podniku dlhodobo na dosahovanie jeho podnikateľských cieľov. Tento proces zahŕňa identifikáciu potreby po dlhodobom majetku, hľadanie a výber vhodných aktív, vyjednávanie obchodných podmienok a realizáciu samotného nákupu.

Obstaranie dlhodobého majetku podniku môže byť spojené s rôznymi aktivitami vrátane:

 1. Plánovanie a identifikácia potreby: Podnik analyzuje svoje podnikateľské ciele a potreby a identifikuje oblasti, kde je potrebné získať dlhodobý majetok na podporu svojej činnosti. Môže sa jednať o potrebu investovať do nových strojov, technológií, budov alebo iných aktív, ktoré umožnia rozšírenie prevádzky alebo zlepšenie výkonnosti.
 2. Výber a nákup aktív: Podnik vykonáva proces výberu a zháňania vhodných aktív na trhu. To môže zahŕňať vyhodnocovanie rôznych dodávateľov, porovnávanie cien, kvality a technických parametrov, rokovania o obchodných podmienkach a nakoniec uzavretie zmluvy o nákupe. Podnik tiež berie do úvahy aspekty financovania dlhodobého majetku, ako sú dostupné možnosti úverov, leasingu alebo vlastných finančných prostriedkov.

Podniky využívajú rôzne spôsoby, ako si obstarávajú majetok a to:

 1. dodávateľským spôsobom
 2. obstarávanie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou
 3. obstarávanie dlhodobého majetku bezplatným prevodom – darovaním
 4. obstarávanie preradením z osobného užívania do podnikania
 5. obstarávanie na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný lízing

Najčastejším a najbežnejším spôsobom obstarania majetku je kúpou, teda dodávateľským spôsobom. Majetok možno obstarať jednorazovo alebo postupne.

Obstarávanie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou môže byť pre podnik výhodne v prípade, ak si hmotý či nehmotný dlhodobý majetok obstaráva vo vlastnej réžií, teda ak si stavebná firma postaví budovu.

Zaradenie dlhodobého majetku do používania, ktorý bol obstaraný vlastnou činnosťou sa nazýva aktivovanie dlhodobého majetku.

Pri obstaraní dlhodobého majetku darovaním, teda bezplatným prevodom, nevznikajú podniku bežné náklady na obstarávanie. Avšak náklady môžu vzniknúť pri zaradením majetku do pužívania, napríklad pri inštalácií darovaného majetku alebo z dane.

V prípade obstarania majetku preradením z osobného používania do podnikania sa tento spôsob využíva v prípade individuálneho podnikateľa. Ak má podnikateľ svoj osobný majetok, napríklad auto, môže ho preradiť do používania na účely podnikania.

Obstarávanie na základe zmluvy o kúpe najatej veci, teda finančný lízing, je spôsob obstarania majetku formou postupných splátok. V lízingovej zmluve sa môžu dohodnúť (prenajímateľ a nájomca), že po splatení splátok a skončení prenájmu bude majetok vo vlastníctve nájomcu.

Opotrebenie majetku

Opotrebenie majetku (amortizácia) podniku je proces, kedy fyzické aktíva stratia svoju hodnotu a kvalitu v dôsledku opotrebenia a používania. Tento proces sa prejavuje postupným znížením hodnoty aktív v účtovnej knihe podniku, aby sa zohľadnila ich strata hodnoty v priebehu času, napríklad amortizácia auta.

Opotrebenie majetku je dôležité z účtovného hľadiska, pretože umožňuje podniku správne zachytiť a vyjadriť stratu hodnoty aktív v časovom období, kedy sú tieto aktíva využívané na podnikateľské účely. Opotrebenie je náklad, ktorý sa zaznamenáva v účtovníctve a znižuje hodnotu majetku podniku v bilančnom zostatku.

Existuje niekoľko metód na výpočet opotrebenia majetku, pričom najbežnejšou je lineárna metóda. Pri lineárnej metóde je náklad na opotrebenie rovnomerne rozložený na každé účtovné obdobie počas životnosti aktíva.

Iné metódy, ako napríklad zrýchlené opotrebenie, používajú rôzne koeficienty alebo percentá, aby zohľadnili skutočnosť, že niektoré aktíva strácajú hodnotu rýchlejšie ako iné.

Opotrebenie majetku podniku je dôležitý proces, ktorý pomáha podniku správne sledovať a vyjadriť stratu hodnoty aktív v priebehu ich využívania. Týmto spôsobom sa dosahuje finančná spravodlivosť a presná hodnota majetku podniku v účtovných záznamoch.

Zaradenie majetku do užívania

Zaradenie majetku podniku do užívania sa vzťahuje na proces začatia využívania a prevádzky fyzických aktív, ktoré boli získané alebo vybudované podnikom. Tento proces zahŕňa formálne zapísanie aktív do účtovníctva a začatie ich využívania na podnikateľské účely.

Pri zaradení majetku do užívania sa vykonáva niekoľko krokov, ktoré zabezpečujú, že majetok je správne identifikovaný, zaznamenaný a pripravený na využívanie:

 1. Identifikácia a evidencia: Majetok, či už ide o stroje, budovy, vozidlá alebo iné aktíva, sa identifikuje a eviduje v účtovníctve podniku. Každému aktívu sa pridelené unikátne identifikačné číslo, ktoré sa používa na jeho sledovanie a identifikáciu.
 2. Fyzické prijatie a overenie: Majetok sa fyzicky prijíma a overuje vzhľadom na jeho stav, množstvo a ďalšie relevantné parametre. Tento proces zabezpečuje, že majetok je v súlade s očakávaniami a je pripravený na nasadenie do prevádzky.
 3. Záznamy a dokumentácia: Majetok sa zaznamenáva do účtovnej evidencie a príslušné dokumenty, ako sú faktúry, preberacie protokoly a zmluvy, sú spracované a uložené. Tieto záznamy slúžia ako dôkaz o zaradení majetku do užívania a jeho následnej správe a údržbe.

Po zaradení majetku do užívania sa stáva súčasťou bežnej prevádzky podniku. Podnik ho využíva na dosahovanie svojich podnikateľských cieľov a zohľadňuje ho v svojich finančných a účtovných záznamoch.

Zaradenie majetku do užívania je kritickým krokom, ktorý umožňuje podniku správne sledovať a spravovať svoje aktíva počas ich životnosti.

Oceňovanie dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok je možné oceňovať vstupnou cenou a zostatkovou cenou. V prípade oceňovania dlhodobého majetku vstupnou cenou sa používa:

 • obstarávacia cena
 • reprodukčná obstarávacia cena
 • cena obstarania
 • vlastné náklady

Prvou cenou je obstarávacia cena, za ktorú sa dlhodobý majetok obstaral, do čoho sa počítajú náklady spojené s jeho obstaraním, teda napríklad montáž, clo, doprava a podobne. Touto cenou sa oceňuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok.

Druhou cenou je reprodukčná obstarávacia cena, čo je cena, za ktorú by sa dlhodobý majetok obstaral v čase, keď sa účtuje. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje:

 • darovaný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
 • dlhodobý majetok, ktorý sa vytvoril vlastnou činnosťou, ak reprodukčná obstarávacia cena je nižšia ako vlastné náklady
 • dlhodobý hmotný majetok bezplatne nadobudnutý na základe zmluvy o kúpe najatej veci (finančný leasing)
 • inventarizačný prebytok dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku (novozistený, doteraz v účtovníctve nezachytený.

Ďalšou cenou je obstarávacia cena, za ktorú sa dlhodobý majetok obstarat bez započítania nákladov spojených s jeho obstaraním. Cenou obstarania sa oceňujú finančné investície, napríklad cenné papiere a majetkové účasti.

Poslednou cenou sú vlastné náklady, ktoré sa vynakladajú pri vytvorení dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetkku vlastnou činnosťou. Ide o všetky priame a nepriame výrobné náklady a taktiež nepriame náklady správneho charakteru.

Druhým spôsobom je teda oceňovanie majetku zostatkovou cenou. Zostatková cena predstavuje rozdiel vstupnej ceny a súčtom oprávok, čo sú kumulované odspisy za čas používania dlhodobého majetku podniku.