Diverzifikácia portfólia – význam, ako rozložiť riziko

Pri investovaní nemôže nikto zaručiť a garantovať výnos. Nikto nemá vešteckú guľu a drvivá väčšina ľudí nesleduje finančné trhy na dennej či hodinovej báze. Z toho dôvodu sa obyčajným investorom, ktorí chcú pokojne spávať, odporúča diverzifikácia porfólia. Čo je to porfólio? Čo je to diverzifikácia porfólia?

Existuje mnoho možností, kam investovať peniaze. Niektoré finančné aktíva sú menej volatilné, iné viac. Z toho dôvodu je odporúča investovať s rozumom do širšej triedy aktív a nesústrediť sa iba na jednu akciu, jeden sektor alebo jednu kryptomenu.

Diverzifikácia portfólia nie je cesta k tomu stať sa milionárom, no ide o rozumné rozloženie rizika a zabezpečenie sa voči nepriaznivým scenárom. Ide skôr o cestu ako sa stať súčasťou komunity ľudí, ktorí sú finančne nezávislí. Súčasťou dobre diverzifikovaného portfólia môžu byť napr. akcie Berkshire Hathaway.

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je to porftólio

Investičné portfólio je súbor finančných aktív, ktoré má investor nakúpené. Tieto aktíva môžu zahŕňať akcie, dlhopisy, podielové fondy, fondy obchodované na burze (ETF), dividendové akumulačné ETF, Smart Beta ETF, nehnuteľnosti, komodity a iné investičné nástroje.

Účelom investičného portfólia je pomôcť dosiahnuť konkrétne finančné ciele, ako je zhodnotenie kapitálu, generovanie príjmu alebo diverzifikácia rizika.

Investori zvyčajne vytvárajú portfólio alokovaním svojho kapitálu do rôznych tried aktív a investičných nástrojov na základe svojej tolerancie voči riziku, časového horizontu a investičných cieľov. Zloženie investičného portfólia sa môže líšiť v závislosti od preferencií a stratégií investora.

Monitorovanie a riadenie investičného portfólia je veľmi dôležité na zabezpečenie jeho súladu s cieľmi investora. To zahŕňa pravidelné preskúmanie výkonnosti investícií, prípadné úpravy a zmenu rovnováhy portfólia s cieľom zachovať požadované rozdelenie aktív.

Je dôležité si uvedomiť, že investovanie zahŕňa riziko a hodnota investícií môže kolísať, preto nie vždy môže ísť o rýchlu cestu, ako sa stať milionárom. Odporúča sa pred prijatím investičných rozhodnutí vyhľadať profesionálne finančné poradenstvo a vykonať dôkladný prieskum.

Čo je to diverzifikácia portfólia

Diverzifikácia portfólia je základným princípom riadenia investícií a hedgovania, ktorý zahŕňa rozloženie investícií medzi rôzne triedy aktív, sektory a geografické regióny. Cieľom diverzifikácie je znížiť celkové riziko portfólia tým, že sa minimalizuje potenciálny vplyv akejkoľvek jednotlivej investície alebo trhovej udalosti na celé portfólio.

Jednou z hlavných výhod diverzifikácie portfólia je zníženie rizika. Investovaním do rôznych aktív, ako sú akcie, klasické a zelené dlhopisy, nehnuteľnosti, private equity investície a komodity, môžu investori potenciálne znížiť svoju expozíciu voči volatilite každej jednotlivej investície. Pri niektorých investíciách, ako napríklad spomenuté Private equity, je potrebné hlbšie poznanie finančného aktíva.

Rôzne triedy aktív a sektory môžu reagovať odlišne na rôzne ekonomické alebo trhové podmienky. Dobre diverzifikované portfólio preto môže pomôcť zmierniť vplyv nepriaznivých udalostí na celkovú výkonnosť portfólia.

Diverzifikácia môže tiež poskytnúť príležitosti na zvýšenie výnosov. Zahrnutím aktív s rôznym profilom rizika a výnosu môžu investori využiť potenciálny rast rôznych segmentov trhu. Zatiaľ čo niektoré investície môžu zaznamenať výkyvy alebo nedostatočnú výkonnosť, iné môžu dosahovať lepšie výsledky, čo môže kompenzovať prípadné straty a prispieť k celkovému rastu portfólia.

Riziko koncentrácie znamená nebezpečenstvo, že značná časť portfólia je investovaná do jedného aktíva alebo niekoľkých súvisiacich aktív. Ak sa tieto investície vyvíjajú zle, celé portfólio môže utrpieť značné straty.

Diverzifikácia pomáha zmierniť toto riziko rozložením investícií do rôznych tried aktív a sektorov. Tým, že sa investori vyhnú nadmernej expozícii voči jednej investícii, môžu znížiť vplyv slabej výkonnosti alebo nepredvídaných udalostí špecifických pre konkrétne aktívum alebo sektor.

Taktiež diverzifikácia zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní dlhodobo stabilného a odolného portfólia. Investovaním do diverzifikovaného mixu aktív môžu investori vyrovnávať vzostupy a poklesy jednotlivých investícií, čo môže viesť k stabilnejším výnosom v priebehu času.

Táto stabilita môže investorom zabezpečiť pokoj a pomôcť im zostať investorom počas turbulentných trhových období, namiesto toho, aby robili unáhlené rozhodnutia na základe krátkodobých výkyvov na trhu.

Je dôležité poznamenať, že diverzifikácia nezaručuje zisky ani nechráni pred stratami a stále je nevyhnutné vykonať dôkladný prieskum a zvážiť individuálne investičné ciele a toleranciu voči riziku.

Základným pravidlom diverzifikácie je nedávať všetky vajíčka do jedného košíka. Ide o to, aby v porfóliu nebolo iba jedno finančné aktívum, ale jeho kombinácia a rozloženie.

Diverzifikácia rizika – do čoho investovať

Na dosiahnutie kvalitného a diverzifikovaného porfólia je vhodné investovať do viacerých finančných aktív. Môže ísť o akcie, dlhopisy, Amundi fondy, ETF fondy, REIT ale aj kryptomeny ako je Bitcoin a Litecoin, či zlato.

1. Akcie

Zahrnutie akcií do investičného portfólia je bežný a účinný spôsob, ako dosiahnuť diverzifikáciu portfólia.

Akcie v minulosti ponúkali potenciál vyšších dlhodobých výnosov v porovnaní s inými triedami aktív, ako sú napríklad dlhopisy. Zahrnutím akcií do diverzifikovaného portfólia môžu investori profitovať z rastového potenciálu jednotlivých spoločností a celkového akciového trhu.

Hoci akcie môžu byť krátkodobo volatilné, z dlhodobého hľadiska preukázali schopnosť dosahovať vysoké výnosy a prekonávať infláciu. Pridanie akcií do investičného portfólia môže zvýšiť potenciál zhodnotenia kapitálu a poskytnúť príležitosti na dlhodobé zhromažďovanie majetku.

Akcie poskytujú expozíciu voči rôznym sektorom a regiónom hospodárstva. Rôzne odvetvia a geografické regióny môžu mať za rôznych ekonomických podmienok odlišnú výkonnosť. Zahrnutím akcií z rôznych odvetví, ako sú technológie, zdravotníctvo, financie a spotrebný tovar, môžu investori rozložiť svoje riziko a potenciálne profitovať z rastu viacerých odvetví.

Okrem toho investovanie do akcií spoločností pôsobiacich v rôznych regiónoch alebo krajinách môže pomôcť diverzifikovať portfólio z geografického hľadiska, čím sa zníži vplyv akýchkoľvek lokálnych hospodárskych alebo politických udalostí na celkovú výkonnosť portfólia.

2. Dlhopisy

Pridanie dlhopisov do investičného portfólia môže prispieť k diverzifikácii portfólia viacerými spôsobmi. Dlhopisy sa považujú za investície s pevným výnosom, ktoré investorom poskytujú pravidelné výplaty úrokov.

Zahrnutím dlhopisov do portfólia môžu investori profitovať zo stabilného toku príjmov, čo môže byť obzvlášť dôležité pre jednotlivcov, ktorí hľadajú pravidelný tok hotovosti, alebo pre tých, ktorí sú v dôchodku alebo pred ním.

Taktiež vo všeobecnosti ponúkajú stabilnejšie výnosy v porovnaní s akciami, keďže ich hodnota je ovplyvňovaná predovšetkým pohybom úrokových sadzieb a kreditnou kvalitou emitenta. Táto stabilita môže pomôcť kompenzovať volatilitu, ktorá sa často spája s akciami a inými vysoko rizikovými investíciami, a prispieť tak k vyváženejšiemu a odolnejšiemu portfóliu.

Dlhopisy sa vo všeobecnosti považujú za menej volatilné ako akcie a v diverzifikovanom portfóliu môžu zabezpečiť určitý stupeň ochrany kapitálu. Aj keď dlhopisy môžu stále zaznamenávať výkyvy hodnoty, v porovnaní s akciami zvyčajne vykazujú nižšiu úroveň rizika.

Zahrnutie dlhopisov do portfólia môže pomôcť zmierniť celkové riziko portfólia tým, že zníži vplyv poklesov na akciovom trhu. V časoch neistoty na trhu alebo hospodárskej nestability bývajú ceny dlhopisov menej ovplyvnené a môžu pôsobiť ako vankúš na ochranu pred prípadnými stratami v iných triedach aktív.

3. ETF fondy

Zahrnutie ETF (Exchange-Traded Funds) do investičného portfólia môže priniesť niekoľko výhod z hľadiska diverzifikácie portfólia. ETF sú navrhnuté tak, aby sledovali konkrétny index alebo kôš aktív, čím investorom poskytujú expozíciu voči diverzifikovanému rozsahu cenných papierov v rámci určitého segmentu trhu.

Investovaním do ETF môžu investori získať prístup k viacerým akciám, dlhopisom alebo iným triedam aktív v rámci jedného investičného nástroja. Táto široká trhová expozícia pomáha diverzifikovať portfólio, rozložiť investície do rôznych odvetví, sektorov alebo geografických regiónov.

ETF môžu poskytovať expozíciu na domácich aj medzinárodných trhoch, čo investorom umožňuje podieľať sa na globálnom hospodárskom raste a potenciálne znížiť vplyv špecifických trhových alebo regionálnych rizík na celkové portfólio.

Tieto fondy sú známe svojou nákladovou efektívnosťou v porovnaní s tradičnými podielovými fondmi. Zvyčajne majú nižšie nákladové pomery vďaka svojmu pasívnemu investovaniu, ktorého cieľom je kopírovať výkonnosť podkladového indexu a nespoliehať sa na aktívne riadenie.

Táto nákladová efektívnosť môže byť výhodná najmä pri dlhodobom investovaní, pričom investori sa snažia minimalizovať výdavky a maximalizovať výnosy. Okrem toho sa s ETF obchoduje na burzách počas celého obchodného dňa, čo ponúka likviditu a možnosť nákupu alebo predaja akcií za trhové ceny.

4. REIT – Nehnuteľnosti

Aj investovanie do nehnuteľností je vhodné na zabezpečenie devirzifikácie portfólia. Nie je potrebné kupovať celú nehnuteľnosť, stačí si kúpiť jej podiel cez REIT, teda realitné investičné fondy.

REITs poskytujú investorom príležitosť získať expozíciu na trhu s nehnuteľnosťami bez potreby priameho vlastníctva nehnuteľnosti. REIT sú spoločnosti, ktoré vlastnia, prevádzkujú alebo financujú nehnuteľnosti generujúce príjem, ako sú obytné budovy, kancelárske priestory, maloobchodné centrá alebo priemyselné zariadenia.

Investovaním do REIT môžu investori diverzifikovať svoje portfólio pridaním triedy aktív, ktorá sa správa inak ako tradičné akcie a dlhopisy. Investície do nehnuteľností majú často nízku koreláciu s inými triedami aktív, ako sú akcie a dlhopisy, čo znamená, že môžu potenciálne poskytnúť výhody diverzifikácie a znížiť celkové riziko portfólia.

Okrem toho príjmy generované z REIT, zvyčajne vo forme príjmov z prenájmu, môžu ponúknuť stabilný tok peňažných prostriedkov, čo dodáva portfóliu stabilitu.

REITs sú zo zákona povinné rozdeliť významnú časť svojich zdaniteľných príjmov akcionárom vo forme dividend. V dôsledku toho REIT často poskytujú atraktívne dividendové výnosy v porovnaní s inými investíciami generujúcimi príjem, ako sú dlhopisy alebo sporiace účty.

Táto príjmová zložka môže byť obzvlášť atraktívna pre investorov, ktorí hľadajú pravidelný tok hotovosti. Okrem toho môžu REIT okrem dividend ponúkať aj potenciál zhodnotenia kapitálu, keďže hodnota nehnuteľností a príjmy z prenájmu sa časom zvyšujú.

Pozor si však treba dávať pri ďalšom predaji nehnuteľnosti. Daň z predaja nehnuteľnosti sa vzťahuje na každého, kto predáva byt, dom či pozemok do 5 rokov od ich nadobudnutia.

5. Kryptomeny

Zahrnutie kryptomien do investičného portfólia môže priniesť potenciálne výhody z hľadiska diverzifikácie portfólia, aj keď ide o vysoko rizikovú investíciu a preto treba pred investovaním vedieť, ako fungujú kryptomeny.

Kryptomeny, ako napríklad Bitcoin, Ethereum, Cardano ADA, Polkadot, Dash, IOTA či Zcash, predstavujú jedinečnú triedu aktív, ktorá funguje mimo tradičných finančných systémov. Je možné do nich investovať priamo alebo investovať nepriamo cez kryptomenové ETF.

V dôsledku toho majú potenciál poskytovať výhody diverzifikácie tým, že ponúkajú expozíciu voči inému typu investícií s vlastnou trhovou dynamikou a potenciálnymi výnosmi.

Krypto v minulosti vykazovali nízku koreláciu s tradičnými triedami aktív, ako sú akcie a dlhopisy, čo znamená, že pohyby ich cien môžu byť nezávislé od širších trhových trendov.

Zahrnutím kryptomien do investičného portfólia môžu investori potenciálne znížiť celkové riziko svojho portfólia diverzifikáciou medzi viaceré triedy aktív a zachytením potenciálnych ziskov z rastu trhu s kryptomenami. Obchodovať s kryptomenou možno napríklad prostredníctvom slovenskej platformy Fumbi network.

Kryptomeny, napríklad spomínané Monero zaznamenali v posledných rokoch výrazný rast a volatilitu, pričom niektoré digitálne aktíva priniesli značné výnosy za relatívne krátke obdobie (napr. hodnota Polkadotu). Tento vysoký rastový potenciál prilákal investorov, ktorí hľadajú alternatívne spôsoby tvorby bohatstva.

Hoci kryptomeny so sebou prinášajú vlastné riziká vrátane volatility trhu a regulačnej neistoty, preukázali potenciál výrazného rastu. Pre záujemcov o obchdovanie s kryptomenami je tu platforma Crypton Digital, ktorá má používateľsky prívetivé rozhranie.

Investovanie do kryptomien a ich pridanie investičného portfólia môže poskytnúť expozíciu voči tomuto rozvíjajúcemu sa trhu a potenciálne profitovať z budúceho vývoja v oblasti technológie blockchain a väčšieho prijatia v hlavnom prúde.

6. Zlato

Zlato terminologicky nepatrí do investičných nástrojov, avšak napriek tomu by nemalo chýbať v portfóliiu investora. V minulosti sa zlato považovalo za bezpečné aktívum v čase volatility trhu a ekonomickej neistoty.

Keď iné tradičné investície, ako napríklad akcie alebo dlhopisy, zaznamenávajú výrazný pokles, zlato často vykazuje inverzný vzťah a má tendenciu udržať alebo dokonca zvýšiť svoju hodnotu. Pridanie zlata do investičného portfólia môže pôsobiť ako zabezpečenie, ktoré poskytuje potenciálny vankúš proti poklesom na trhu a pomáha znížiť celkové riziko portfólia.

Okrem toho sa zlato často považuje za uchovávateľa hodnoty a zabezpečenie proti inflácii. V obdobiach rastúcej inflácie sa kúpna sila tradičných mien môže znížiť, zatiaľ čo hodnota zlata má tendenciu sa udržať alebo zvýšiť.

Jedinečné vlastnosti zlata a jeho nízka korelácia s inými triedami aktív z neho robia účinný nástroj diverzifikácie. Pridaním zlata do investičného portfólia môžu investori rozložiť svoje riziko medzi rôzne druhy aktív, čím sa zníži závislosť od jednej investície alebo segmentu trhu.

Výkonnosť zlata často ovplyvňujú iné faktory ako tie, ktoré majú vplyv na akcie, dlhopisy alebo meny. Zahrnutie zlata preto môže potenciálne pomôcť stabilizovať celkové portfólio počas období trhových turbulencií.

Okrem toho má zlato dlhodobú povesť hmatateľného a vysoko likvidného aktíva. Jeho všeobecné uznanie a jednoduchosť obchodovania z neho robia cennú súčasť dobre diverzifikovaného investičného portfólia.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.