Vzor mandátnej zmluvy

MANDÁTNA ZMLUVA

(§ 566 obch. Zák.)

[   ] a.s., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ]

v oddiele [   ], vložka [   ],

jej mene predseda predstavenstva [   ],

ako mandant,

a

[   ], s.r.o., IČO: [   ], so sídlom v [   ], [   ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [   ]

v oddiele [   ] vložka [   ]

jej mene konateľ [   ],

ako mandatár,

uzavreli dnešného dňa túto

mandátnu zmluvu

I.

Mandatár sa zaväzuje vykonať pre mandanta tieto činnosti:

1. Spracuje písomné vyjadrenie k projektovej dokumentácii na rekonštrukciu hotela v dome č. [   ] v [   ] v [   ], a to do 1 mesiaca odo dňa, keď mu mandant projektovú dokumentáciu predloží.

Mandant sa zaväzuje predložiť mandatárovi projektovú dokumentáciu do 14 dní odo dňa, keď ju sám získa.

2. Spracuje materiál obsahujúci návrh organizačného členenia a zabezpečenie prevádzky všetkých častí hotela a poskytne mandantovi s tým súvisiace konzultácie pre realizáciu tohto dokumentu.

Konzultácia bude mandatár poskytovať podľa potrieb a požiadaviek mandanta po dobu trvania tejto zmluvy. Materiál odovzdá mandatár mandantovi do [   ].

3. Vykonanie kontroly objektu pred zahájením činnosti hoteli vrátane účasti pri jeho kolaudácii. Správu o vykonanej kontrole s prípadnými návrhmi na odstránenie nedostatkov a potrebné zlepšenia odovzdá mandatár mandantovi do 14 dní od ukončenia kontroly.

Kontrola bude vykonaná len vtedy, ak o to mandant požiada, a to v čase ním určenej.

4. Konzultačnú a poradenskú činnosť v otázkach vybavenie a prevádzky hotela najmä v súvislosti s úlohami uvedenými v predchádzajúcich bodoch, vrátane priebežného dozoru v priestoroch hotela po začatí jeho činnosti.

Dozor v priestoroch hotela bude mandatár zabezpečovať podľa požiadaviek mandanta maximálne 1 mesiac pred a 1 mesiac po začatí prevádzky hotela.

II.

Mandatár sa zaväzuje vykonávať uvedenú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami mandanta. Ďalej sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré pri plnení úloh podľa tejto zmluvy zistí, a to do doby, než sa stanú všeobecne známymi.

III.

Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi pre činnosť podľa tejto zmluvy potrebné podklady a informácie, o ktoré bude požiadaný. Mandatár a osoby ním poverenej majú po dobu trvania tejto zmluvy voľný prístup do celého objektu hotela.

Po začatí prevádzky hotela je mandant povinný poskytnúť týmto osobám zadarmo personálnu stravu a ubytovanie, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tejto zmluvy.

IV.

Ak nestanoví účastníci tejto zmluvy v súvislosti s jednotlivými úlohami inak, budú ich menom zabezpečovať jej realizáciu fyzickej osoby menované v záhlaví tejto zmluvy.

V.

Účastníci tejto zmluvy dohodli, že mandatárovi patrí za uskutočnenie zhora vymedzené činnosti odplata vo výške 1/2% z ceny hotela po rekonštrukcii. Táto odplata zahŕňa aj náhradu nákladov vynaložených mandatárom.

Cena hotela po rekonštrukcii rozhodná pre výpočet odplaty zahŕňa:

1. obstarávaciu cenu všetkých nehnuteľností tvoriacich hotelový komplex, ktorý činí [   ], – EUR,

2. všetky náklady na rekonštrukciu vynaložené od začatia práce do dňa otvorenia hotela; ide o skutočne zaplatenej ceny vrátane DPH,

3. cenu kompletného vybavenia hotela hnuteľnými vecami s výnimkou zásob podľa stavu ku dňu začatia prevádzky; ide o skutočne zaplatenej ceny vrátane DPH.

Mandant sa zaväzuje predložiť mandatárovi do 14 dní odo dňa začatia prevádzky hotela vyúčtovanie všetkých nákladov na rekonštrukciu (viď zhora ad 2) a ceny vybavenie hotela (pozri zhora ad 3) s uvedením výsledných súm.

Ak sa nedohodnú účastníci inak, budú s uvedenými vyúčtovaním predložené aj doklady, z ktorých vychádzajú, poprípade bude mandatárovi umožnené do týchto dokladov nahliadnuť.

VI.

Odplatu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy sa mandant zaväzuje zaplatiť mandatárovi takto:

1. [   ], – EUR do 14 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

2. [   ], – EUR do 14 dní odo dňa, kedy mandatár odovzdá mandantovi materiál uvedený v článku. I. bod 2. tejto zmluvy.

3. Zostávajúca časť odplaty do 14 dní odo dňa predloženia vyúčtovania, ako je upravené v poslednom odseku článku. V. tejto zmluvy, najneskôr však do 6 týždňov odo dňa začatia prevádzky hotela.

Pre prípad omeškania s platením podľa tohto článku sa dojednávajú úroky z omeškania vo výške 0,01% dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VII.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu odo dňa jej podpisu do uplynutia 1. mesiaca odo dňa začatia prevádzky hotela. Povinnosť zaplatiť odplatu podľa článkov V. a VI. trvá aj po skončení tejto zmluvy až do úplného zaplatenia.

VIII.

Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať len z dôvodu neplnenia povinností, vyplývajúce zo zákona a tejto zmluvy, druhou zmluvnou stranou.

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Pri ukončení zmluvného vzťahu výpoveďou má mandatár právo na pomernú časť odplaty (stanovené podľa čl. V.) zodpovedajúce činnosti, ktorú vykonal do posledného dňa výpovednej lehoty.

Odmena bude zaplatená, ako je uvedené v čl. VI., Ak sa nedohodnú účastníci inak.

IX.

Táto zmluva vyjadruje skutočnú a slobodnú vôľu účastníkov, ktorých zástupcovia zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[   ] a.s.                                                                                                     [   ], s.r.o. [   ]                                                                                           predseda predstavenstva                                                                       konateľ

Zákon nestanovuje pre mandátnu zmluvu písomnú formu, možno ju však odporučiť.

Mandátnej zmluve sa zaväzuje mandatár, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.

Ak je zariadenie záležitosti predmetom podnikateľskej činnosti mandatára, má sa za to, že odplata bola dohodnutá.