Na čo je dobrá exekúcia?

Keby vo svete všetko fungovalo tak ako má a ľudia boli čestní, dochvíľni, solventní a zodpovední, zákony a úpravu exekúcií či súdnych konaní by sme pravdepodobne nepotrebovali.

Bohužiaľ, opak je pravdou a hlavne v posledných rokoch sa často stáva, že vaša pohľadávka nebola splatená ani napriek dlhej lehote splatnosti. V takomto prípade by ste sa mali obrátiť na právnika.

Tomu je už jasné, aké kroky musí podniknúť aby zabezpečil splatenie vášho dlhu. Najskôr sa určite pokúsi o mimosúdne vyrovnanie, teda o dohodu s povinným, prípadne určí spôsob zaplatenia dlhu.

Ak sa to však nevyrieši týmto spôsobom, bude potrebné súdne konanie. V rámci neho môže súd vydať napríklad platobný rozkaz, ktorý zakladá dlžníkovi povinnosť vyplatiť dlhovanú sumu spolu s trovami konania do 15 dní.

Ak uplynie táto lehota a zároveň v jej rámci nebol zaplatený dlh, prípadne podaný odpor proti tomuto platobnému rozkazu, stáva sa vykonateľným a na jeho základe je možné podať návrh na vykonanie exekúcie. Je dôeležité však povedať, že človek by sa mal v prvom rade pokúsiť predísť exekúcii a zbaviť sa dlhov.

Tá môže byť uskutočnená rôznymi spôsobmi, napríklad zrážkami zo mzdy, nariadením predaja hnuteľných, nehnuteľných vecí alebo celého podniku, no tiež odobratím, zničením alebo rozdelením spoločnej veci.

Ďalší postup je upravený zákonom. Ako oprávnený si môžete vybrať, ktorému exekútorovi podáte návrh na vykonanie exekúcie. Vyberajte si obozretne a najskôr sa informujte, ktorí exekútori sú efektívni a je pravdepodobné, že vašu pohľadávku vymôžu čo možno najskôr.