Zmeny v s.r.o. – v obchodnom registri, zmena názvu

Zmena názvu spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je častým fenoménom, ktorý môže vzniknúť z rôznych dôvodov. Môže to byť rebranding, rozšírenie podnikania na nové trhy alebo jednoducho túžba po čerstvejšom a lákavejšom názve.

Bez ohľadu na dôvod je však kľúčové, aby táto zmena prebehla v súlade so zákonom a aby boli dodržané všetky potrebné formality.


Obsah článku


Zmena v obchodnom registri

Zmena v obchodnom registri sa nevyhnutne stáva súčasťou života firiem, družstiev a ďalších subjektov zapísaných v obchodnom registri. Dôvody na aktualizáciu môžu byť rôznorodé, od strategických rozhodnutí spoločníkov či príslušných orgánov (napr. zmena sídla, rozšírenie aktivít, vymenovanie nového konateľa, fúzia ) až po bežné životné udalosti (zmena priezviska konateľa, trvalého bydliska spoločníka).

Zákon o obchodnom registri v § 5 jasne definuje povinnosti týkajúce sa aktualizácie informácií: „Zapísaná osoba je povinná podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra najneskôr do 30 dní od dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti.“

Toto ustanovenie zdôrazňuje zodpovednosť zapísaných subjektov za udržiavanie aktuálnych a presných informácií v obchodnom registri. Dôsledné plnenie tejto povinnosti má viacero benefitov:

 • Zvýšená transparentnosť: Aktuálne informácie o subjekte uľahčujú orientáciu pre obchodných partnerov, investorov a širokú verejnosť.
 • Predchádzanie nedorozumeniam a sporom: Nepresné informácie v registri môžu viesť k nedorozumeniam, sporom a právnym komplikáciám.
 • Dodržiavanie zákonných povinností: Nesplnenie povinnosti aktualizácie informácií môže mať za následok sankcie zo strany príslušných orgánov.

Pre uľahčenie procesu aktualizácie informácií ponúkajú registrátory obchodného registra rôzne online nástroje a formuláre.

V prípade potreby je možné obrátiť sa aj na notára alebo advokáta, ktorí s celým procesom pomôžu. Zmena v obchodnom registri sa musí vykonať v čase a správne aby sa predišlo problémom a prípadne aj sankciám.

Zmena v obchodnom registri sa nevyhnutne stáva súčasťou života firiem, družstiev a ďalších subjektov zapísaných v obchodnom registri.

Najčastejšie zmeny v s.r.o.

Prevádzka s.r.o. nie je statický proces, je to dynamická cesta plná zmien a adaptácií. Medzi najčastejšie zmeny v s.r.o. patria:

 • zmena sídla spoločnosti
 • obchodného mena
 • konateľa
 • predmetov podnikania
 • spoločníka

Zmena sídla firmy môže nastať pri sťahovaní spoločnosti do iného mesta, no môže ísť aj o zmenu adresy v rámci rovnakého mesta. Niektoré firmy majú virtuálne sídlo, takže v prípade že sa presťahujú do iných priestorov nemusia robiť zmeny v s.r.o. V prípade zmeny sídla spoločnosti je nutný súhlas vlastníka novej adresy a úhrada súdneho poplatku.

Bežnou zmenou je zmena názvu s.r.o. Vybrať treba názov, ktorý nie je registrovaný inou firmou a spĺňa zákonné požiadavky. Dostupnosť názvu si treba preveriť vopred, napríklad na webe Ministerstva spravodlivosti SR.

Právomoc odvolať alebo vymenovať konateľa má valné zhromaždenie spoločníkov. Až potom je možné dať žiadosť o zápis zmeny v obchodnom registri. Nový konateľ preberá zodpovednosť za chod a riadenie spoločnosti. Zmeny v zložení konateľov sa zapisujú do registra po úhrade poplatku podobne ako iné zmeny.

Niekedy prichádza aj k tomu, že do s.r.o. pribudne nový spoločník, alebo naopak odíde. Prevod podielu na nového spoločníka je nutné ohlásiť obchodnému registru. Potrebný je súhlas všetkých spoločníkov a úhrada poplatku. Nový spoločník sa stáva spoluvlastníkom s príslušnými právami a povinnosťami.

Pomerne bežné je aj rozšírenie podnikania o nové predmety podnikania. Rozšírenie aktivít môže priniesť sľubné obchodné príležitosti, avšak všetky nové predmety podnikania sa musia zapísať do obchodného registra. Aj v tomto prípade sa tak stane po uhradení poplatku.

Uvedené zmeny predstavujú len zlomok úprav, s ktorými sa s.r.o. stretávajú. V prípade otázok netreba váhať a obrátiť sa na odborníka.

Zmena názvu s.r.o. – postup

Vymyslieť názov firmy nie je jednoduchá úloha a niekedy sa pôvodný názov jednoducho neuchytí, alebo sa pri zmene konceptu podnikania už pôvodný názov nehodí. Zmena názvu s.r.o. môže podnikaniu pomôcť, no treba dôkladne zvážiť.

Po schválení nového názvu s.r.o. nastáva čas na jeho oficiálne zapísanie do obchodného registra. Nasleduje podrobný prehľad krokov:

1. Podanie návrhu na zápis zmeny:

 • Vypracovať návrh na zápis zmeny, ktorý musí obsahovať:
  • Nový názov spoločnosti
  • Sídlo spoločnosti
  • IČO spoločnosti
  • Podpisy oprávnených osôb (konateľov)
 • K návrhu priložiť relevantné prílohy, najmä zápisnicu z valného zhromaždenia o schválení zmeny názvu.
 • Návrh na zápis zmeny podať na príslušný registrový súd v mieste sídla spoločnosti.

2. Úhrada súdneho poplatku:

 • Za zápis zmeny do obchodného registra je nutné uhradiť súdny poplatok. Výška poplatku sa riadi platným cenníkom registrových súdov.

3. Zápis zmeny a osvedčenie:

 • Po overení správnosti návrhu a zaplatení poplatku súd zmenu zapíše do obchodného registra.
 • Po zápise zmeny súd vydá osvedčenie o zmene zápisu, ktoré slúži ako doklad o oficiálnej zmene názvu spoločnosti.

4. Informovanie dotknutých strán:

 • O zmene názvu je nutné informovať všetky relevantné strany, s ktorými spoločnosť spolupracuje, ako napríklad:
  • Banky a poisťovne
  • Obchodní partneri a dodávatelia
  • Daňový úrad a Sociálna poisťovňa
  • Klienti a verejnosť (aktualizácia webovej stránky, vizitiek a iných propagačných materiálov)

5. Aktualizácia dokumentov a pečiatok:

 • Všetky firemné dokumenty, ako faktúry, zmluvy, hlavičkový papier, musia byť aktualizované o nový názov spoločnosti.
 • Je nutné zhotoviť novú pečať s novým názvom spoločnosti.

Proces zmeny názvu s.r.o. môže byť zdĺhavý a administratívne náročný. Preto sa odporúča obrátiť sa na advokáta alebo špecializovanú spoločnosť, ktorá s celým procesom pomôže a uľahčí ho.


Bežnou zmenou je zmena názvu s.r.o. Vybrať treba názov, ktorý nie je registrovaný inou firmou a spĺňa zákonné požiadavky.

Zmena v obchodnom registri – ako podať návrh na zmenu?

Zmena údajov v obchodnom registri (OR) SR je bežnou súčasťou fungovania firiem. Ak je potrebné upraviť informácie o spoločnosti, k dispozícii sú dva základné spôsoby:

1. Pohodlne online: Elektronické podanie

Portál Slovensko.sk ponúka službu „Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri“. Táto možnosť prináša viacero výhod:

 • Rýchlosť a dostupnosť: Podanie sa môže uskutočniť kedykoľvek a odkiaľkoľvek s pripojením na internet.
 • Jednoduchosť: Vyplnenie online formulára je intuitívne a prehľadné.

Netreba zabudnúť, že pre elektronické podanie je potrebné mať:

 • Kvalifikovaný alebo zaručený elektronický podpis: Zabezpečí overenie identity a platnosti podania.
 • Znalosť práce s online formulármi: Proces vyplnenia a odoslania formulára je nenáročný, no vyžaduje si základné zručnosti v práci s online prostredím.

2. Osobne na súde: Písomné podanie

Ak je preferovaný osobný kontakt, môže sa návrh na zápis zmeny údajov podať priamo na príslušnom registrovom súde podľa sídla spoločnosti. Táto možnosť má svoje plusy:

 • Priama konzultácia: V prípade nejasností sa dá obrátiť na pracovníka súdu a priamo na mieste ich vyriešiť.

Treba však zvážiť aj nasledovné:

 • Fyzická návšteva súdu: Vyžaduje si osobnú prítomnosť v úradných hodinách súdu.
 • Papierová forma: Vyplnenie a doručenie formulára v papierovej forme je zdĺhavejšie ako elektronická alternatíva.

Bez ohľadu na zvolený spôsob sa vyžaduje:

 • Vypracovanie návrhu: Stiahnuť si príslušný formulár z webovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR a vyplniť ho podľa pokynov. Nezabudnúť priložiť všetky požadované doklady.
 • Podpis a autorizácia: Elektronicky podpísať a autorizovať formulár, v prípade písomného podania ho vlastnoručne podpísať a nechať overiť notárom.
 • Podanie: Elektronicky odoslať formulár cez portál Slovensko.sk, písomne ho doručiť na príslušný registrový súd.
 • Poplatky: Uhradiť poplatok za zápis zmeny údajov do OR (výška sa líši v závislosti od typu zmeny). Poplatok je možné uhradiť elektronicky alebo v hotovosti na súde.
 • Rozhodnutie súdu: Do 15 dní súd skontroluje návrh a v prípade schválenia vykoná zápis zmeny. O výsledku bude informovať písomne.

Tipy:

 • V prípade akýchkoľvek otázok neváhať kontaktovať príslušný registrový súd.
 • Pre bezproblémové vybavenie žiadosti zvážiť využitie služieb advokáta alebo špecializovanej spoločnosti.
 • Dbať na správne a kompletné vyplnenie formulára a dodržanie všetkých formálnych náležitostí, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám.

Zmena údajov v OR SR je administratívny proces, ktorý si vyžaduje pozornosť a znalosť platných predpisov. Dodržiavaním uvedených krokov a tipov sa môže tento proces zvládnuť bezproblémovo a efektívne.