Vzor návrhu na rozvod bezdetného manželstva

NÁVRH NA ROZVOD BEZDETNÉHO MANŽELSTVA

(§ 24 a § 25 zák. O rod.)

Adresa Okresného súdu [   ]

Žalobca:

[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

Žalovaná:

[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

návrh na rozvod manželstva

I.

Naše manželstvo bolo uzavreté dňa [   ] pred Mestským úradom v [   ]. Obaja sme občania Slovenskej republiky. U žalobcu ide o manželstvo prvé, u žalovaného o manželstve druhé, predchádzajúce bolo rozvedené. Z manželstva sa narodil dňa [   ] neplnoletý Juraj. Posledné spoločné bydlisko [   ].

Svedectvo: – sobášny list

– výsluch účastníkov

II.

Sa žalovaným sme sa spoznali na spoločnom pracovisku. Náš priateľský vzťah sa počas doby zmenil v dôvernú známosť, ktorá trvala asi pol roka, než sme uzavreli manželstvo. Presťahovala som sa k odporcovi do jeho bytu.

Spočiatku bolo naše spolužitie spokojné, avšak po narodení syna sa správanie žalovaného zmenilo. Začal chodiť z práce neskoro domov alebo večer odchádzal za športom alebo s kamarátmi a na mňa a na nášho syna nemal čas.

V domácnosti mi nechcel pomôcť, starostlivosť o syna spočívala výhradne na mne. Začalo dochádzať k stále častejším hádkam.

K tomu sa pridružili aj finančné nezhody, najmä v čase, keď som bola na neplatenej materskej dovolenke. To všetko viedlo k strate citového vzťahu medzi nami. V máji [   ] som opätovne nastúpila do práce a odvtedy mi odporca prestal dávať peniaze na domácnosť. Intímne sa nestýkajú od [   ].

Svedectvo:
– výsluch účastníkov

III.

Konanie o úprave pomerov maloletého Jiřího je vedené na Okresnom súde v [   ] pod spisovou značkou [   ].

  IV.

Naše manželstvo je hlboko a trvalo rozvrátené, stalo sa len formálnym zväzkom a nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Tento stav neprináša nič ani nášmu synovi.

  V.

Preto navrhujem vydaní nasledujúceho

rozsudku:

Manželstvo žalobkyňa [   ] rodenej [   ] a žalovaného [   ], uzatvorenej dňa [   ] pred Mestským úradom v [   ], sa rozvádza.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………

Miestne príslušný na konanie o rozvod je okresný (obvodný) súd, v ktorého obvode mali manželia v Slovenskej republike posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov.

Inak je príslušný súd, v ktorého obvode má žalovaný bydlisko, a ak nie je takýto súd, súd podľa bydliska žalobcu [   § 88 písm. a) o. s. r.].

Súdny poplatok z návrhu na začatie konania o rozvod činí [   ] EUR.

Od účinnosti novely zákona o rodině, provedené zák. č. 91/1998 Sb., není s řízením o rozvod spojeno řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu, jak tomu bylo dosud.

Podle § 25 citovaného zákona manželství nelze rozvést, pokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, vydané podle § 176 o. s. ř.

O náhradě nákladů řízení o rozvod rozhoduje soud z úřední povinnosti podle § 144 o. s. ř.