Vzor návrhu na rozvod manželstva

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA

(§ 24 zák. O rod.)

Adresa Okresného súdu [   ]

Žalobca:

[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

Žalovaná:

[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

žiadosť

o rozvod manželstva

I.

Ja [   ] som dňa [   ] uzavrel manželstvo s odporkyňou pred [   ] v [   ]. Obaja sme občanmi Slovenskej republiky, u oboch ide o prvé manželstvo .. Deti sa z nášho manželstva nenarodili. Naše posledné spoločné bydlisko je na adrese [   ].

Svedectvo: – sobášny list – občianske preukazy oboch účastníkov

– výsluch účastníkov

II.

Sobáš sme uzavreli po 2-ročnej známosti. Mali sme sa radi a dobre sme si rozumeli. Pretože sme nemali inú možnosť bývania, umožnila nám matka odporkyne obývať jednu izbu v jej byte. Zo začiatku bolo manželstvo spokojné.

Asi po roku začalo dochádzať k nezhodám, pretože matka odporkyňa zasahovala do našich záležitostí a v jej byte sme nemali dostatok súkromia. Snažil som sa vyriešiť našu bytovú situáciu iným spôsobom, avšak odporkyňa kategoricky odmietala odsťahovať sa od svojej matky.

Hádky boli stále častejšie. Spolužitie s odporkyňou za takejto situácie sa pre mňa stalo neznesiteľným, snažil som sa doma zdržovať čo najmenej. Od apríla [   ] spoločne nehospodaríme. Ja prispievam iba na nájomné, stravujem sa sám. Intímne spolužitie skončilo v [   ].

  III.

K odporkyni som stratil citový vzťah a nemám záujem na ďalšom zotrvaní v manželstve, ktoré je hlboko a trvalo rozvrátené.

  IV.

Preto navrhujem vydaní nasledujúceho

rozsudku:

Manželstvo žalobcu [   ] a žalovanej [   ] rodenej [   ], uzatvorenej dňa [   ] pred [   ] v [   ], sa rozvádza.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak je manželstvo tak hlboko a trvalo rozvrátené, že nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia; berie pritom do úvahy príčiny rozvratu manželstva.

Miestne príslušný je okresný (obvodný) súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, potom všeobecný súd odporcu a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa [§ 88 písm. a) o. s. r.].

Súdny poplatok z návrhu na začatie konania o rozvod činí [   ] EUR. Predpokladom rozvodu podľa § 24 je, že manželstvo je tak hlboko a trvalo rozvrátené, že nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

O náhrade trov konania rozhoduje súd z úradnej povinnosti podľa § 144 Osp.