Vzor návrhu na rozvod manželstva

navrh-na-rozvod

Rozvod je pre každý pár nesmierne ťažké rozhodnutie a často je zdrojom trápenia a zmätku. Návrh na rozvod manželstva je oficiálny dokument, ktorý sa podáva na súd s cieľom formálne iniciovať rozvod. Ako takáto žiadosť vyzerá?

Žiadosť o rozvod formálne oznamuje súdu rozhodnutie ukončiť manželstvo. Zvyčajne ju podáva jeden z manželov a uvádza v nej dôvody rozvodu a požadovaný výsledok. K žiadosti je potrebné priložiť dokumentáciu a dôkazy, ktoré potvrdzujú uvedené tvrdenia.

Dôvody na rozvod manželstva

Rozvod je náročný a emocionálny proces, ktorý každoročne postihne milióny ľudí. Hoci neexistuje jediný dôvod na rozvod manželstva, existujú spoločné faktory, ktoré môžu prispieť k rozpadu vzťahu.

 1. Nedostatok komunikácie: Jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa páry rozvádzajú, je nedostatok účinných komunikačných zručností. Mnohé páry si nedokážu nájsť čas na to, aby sa navzájom vypočuli, vyjadrili svoje pocity a prediskutovali problémy, ktoré sa v manželstve vyskytnú. Bez správnej komunikácie sa páry môžu od seba stále viac vzďaľovať, čo vedie k pocitom nevôle a nakoniec k rozvodu.
 2. Finančný stres: Peniaze sú jedným z najčastejších zdrojov stresu vo vzťahoch. Ak jeden z partnerov nadmerne utráca alebo ak majú páry protichodné názory na to, ako spravovať svoje financie, môže to viesť k nezhodám, hádkam a nakoniec k rozvodu.
 3. Nevera: Keď je jeden z partnerov neverný druhému, môže to spôsobiť veľkú bolesť a nedôveru. To môže viesť k rozpadu vzťahu a prípadnému rozpadu manželstva.
 4. Rastúce odlúčenie: Časom sa páry môžu od seba vzdialiť v dôsledku zmeny záujmov, priorít a životného štýlu. Ak si páry nevyhradia čas na pestovanie svojho vzťahu, môže to viesť k pocitu odlúčenia a nakoniec k rozvodu.
 5. Nedostatok intimity: Intimita je dôležitou súčasťou každého manželstva, a keď si páry nenájdu čas alebo sa necítia dobre, keď sa navzájom spájajú, môže to viesť k pocitu osamelosti a nešťastia.
 6. Zneužívanie: Fyzické, psychické alebo emocionálne zneužívanie môže poškodiť každý vzťah. Ak páry nevyhľadajú pomoc pri riešení tohto problému, môže to viesť k rozpadu manželstva.

Hoci neexistuje jediný dôvod na rozvod, toto sú niektoré z najčastejších faktorov, ktoré k nemu prispievajú. S pomocou poradenstva a terapie je možné, aby páry riešili všetky problémy, ktoré sa v manželstve vyskytnú, a pracovali na obnove svojho vzťahu.

Anulovanie manželstva

Anulovanie je právny proces, ktorým sa manželstvo ukončuje a vyhlasuje za neplatné. Je to vážne rozhodnutie, ktoré by sa nemalo brať na ľahkú váhu a malo by sa zvážiť až vtedy, keď všetky ostatné alternatívy zlyhali. Na Slovensku je anulovanie manželstva zložitý proces, ktorý si vyžaduje pomoc právnika a udeľuje sa len za určitých okolností.

Prvým krokom v procese anulovania manželstva je podanie návrhu na súd. Tento návrh musí obsahovať dôvody anulovania manželstva a všetky dôkazy, ktoré ho podporujú. Súd potom návrh preskúma a rozhodne, či je anulovanie manželstva opodstatnené.

Zrušenie manželstva sa zvyčajne udeľuje len vtedy, ak manželstvo nikdy nebolo právoplatné, ak jeden z manželov bol v čase uzavretia manželstva neplnoletý, ak bol jeden z manželov k uzavretiu manželstva donútený alebo ak jeden z manželov bol v čase uzavretia manželstva už ženatý.

Keď súd rozhodne, že anulovanie manželstva je opodstatnené, navrhovateľ musí od súdu získať rozhodnutie. Toto rozhodnutie bude obsahovať dátum vyhlásenia manželstva za neplatné a dátum, od ktorého sa manželstvo už nepovažuje za platné. Navrhovateľ musí tiež predložiť dôkaz o vyhlásení manželstva za neplatné na matričný úrad.

Je dôležité poznamenať, že anulovanie manželstva nepriznáva žiadnej zo strán žiadne finančné ani majetkové práva a nebude mať vplyv na deti, ktoré sa mohli z manželstva narodiť. Okrem toho anulovanie manželstva nevymaže manželstvo z verejných záznamov a manželstvo bude stále uvedené v občianskom registri.

Ako požiadať o rozvod manželstva

Žiadosť o rozvod formálne oznamuje súdu rozhodnutie ukončiť manželstvo a je to spôsob, ako požiadať o rozvod. Návrh na rozvod (vzor žiadosti o rozvod je uvedený nižšie) zvyčajne obsahuje dátum uzavretia manželstva, dátum rozluky, dôvody rozvodu a mená a adresy oboch strán. Bude obsahovať aj zoznam všetkých detí zapojených do manželstva a ich vek.

Po podaní návrhu na rozvod manželstva na súd vydá súd predvolanie druhej strane. V predvolaní sa bude vyžadovať, aby na žiadosť o rozvod odpovedala v určitej lehote. Ak tak neurobí, môže byť v omeškaní a rozvod môže pokračovať bez jej prispenia.

Keď súd dostane odpoveď od druhej strany, môže byť naplánované pojednávanie, na ktorom sa prerokujú podmienky rozvodu. Súd môže vydať dočasné rozhodnutie o rozdelení majetku, starostlivosti o deti a iných záležitostiach až do výsledku rozvodu. Okrem toho môže súd nariadiť aj mediáciu, aby pomohol páru vyriešiť všetky zostávajúce spory.

Rozvodový proces môže byť emocionálne a finančne vyčerpávajúci a je dôležité vyhľadať právnu radu o tom, ako požiadať o rozvod manželstva. Advokát môže pomôcť pochopiť všetky práva a zabezpečiť, aby boli záujmy žiadateľa čo najlepšie zastúpené. V neposlednom rade treba brať do úvahy aj práva dieťaťa, ktoré je často stredobodom rozvodu.

Okrem toho môže advokát poskytnúť cenné rady a pomoc pri orientácii v súdnom systéme a pri jednaní s druhou stranou. Pomoc skúseného advokáta je na nezaplatenie.

Návrh na rozvod – vzor žiadosti o rozvod

V podaní návrhu na rozvod môže manželom pomôcť dole uvedený vzor žiadosti o rozvod, vzor návrhu na rozvod bezdetného manželstva alebo vzor návrhu na rozvod pri dohodnutom rozvode.

(§ 24 zák. O rod.)

Adresa Okresného súdu [   ]

Žalobca:

[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

Žalovaná:

[   ], r.č. [   ], bydlisko [   ]

žiadosť

o rozvod manželstva

I.

Ja [   ] som dňa [   ] uzavrel manželstvo s odporkyňou pred [   ] v [   ]. Obaja sme občanmi Slovenskej republiky, u oboch ide o prvé manželstvo. Deti sa z nášho manželstva nenarodili. Naše posledné spoločné bydlisko je na adrese [   ].

Svedectvo:

– sobášny list

– občianske preukazy oboch účastníkov

– výsluch účastníkov

II.

Sobáš sme uzavreli po 2-ročnej známosti. Mali sme sa radi a dobre sme si rozumeli. Pretože sme nemali inú možnosť bývania, umožnila nám matka odporkyne obývať jednu izbu v jej byte. Zo začiatku bolo manželstvo spokojné.

Asi po roku začalo dochádzať k nezhodám, pretože matka odporkyňa zasahovala do našich záležitostí a v jej byte sme nemali dostatok súkromia. Snažil som sa vyriešiť našu bytovú situáciu iným spôsobom, avšak odporkyňa kategoricky odmietala odsťahovať sa od svojej matky.

Hádky boli stále častejšie. Spolužitie s odporkyňou za takejto situácie sa pre mňa stalo neznesiteľným, snažil som sa doma zdržovať čo najmenej. Od apríla [   ] spoločne nehospodaríme. Ja prispievam iba na nájomné, stravujem sa sám. Intímne spolužitie skončilo v [   ].

III.

K odporkyni som stratil citový vzťah a nemám záujem na ďalšom zotrvaní v manželstve, ktoré je hlboko a trvalo rozvrátené.

IV.

Preto navrhujem vydanie nasledujúceho

rozsudku:

Manželstvo žalobcu [   ] a žalovanej [   ] rodenej [   ], uzatvorenej dňa [   ] pred [   ] v [   ], sa rozvádza.

V [   ], dňa [   ]

Podpis ………………

Súdne rozvodové konanie

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak je manželstvo tak hlboko a trvalo rozvrátené, že nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd berie pritom do úvahy príčiny rozvratu manželstva.

Miestne príslušný je okresný (obvodný) súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov. Ak nie je takýto súd, potom všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa [§ 88 písm. a) o. s. r.].

Súdny poplatok z návrhu na začatie konania o rozvod činí [   ] EUR. Predpokladom rozvodu podľa § 24 je, že manželstvo je tak hlboko a trvalo rozvrátené, že nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

O náhrade trov konania rozhoduje súd z úradnej povinnosti podľa § 144 Osp.

Rozvodové papiere

Rozvodové papiere sú právne dokumenty, ktoré sú potrebné na právne ukončenie manželstva. Proces získania týchto dokumentov sa môže v jednotlivých štátoch líšiť, ale vo všeobecnosti je rovnaký.

 • Prvým krokom podanie žiadosti o rozvod. Tento dokument zvyčajne podáva jeden z manželov a musí obsahovať meno a adresu druhého manžela. Žiadosť bude obsahovať aj zoznam skutočností a tvrdení, ktoré sa použijú na podporu žiadosti o rozvod. Po podaní návrhu súd zvyčajne vydá predvolanie, v ktorom druhého z manželov informuje o podaní návrhu a nadchádzajúcom konaní.
 • Ďalším krokom je, aby obaja manželia vyplnili požadované formuláre na rozvod manželstva. Tieto formuláre budú obsahovať informácie o rozdelení majetku, starostlivosti o deti a ich výživnom, výživnom medzi manželmi (vzor) a ďalších záležitostiach. Obaja manželia zvyčajne podpíšu formuláre pod prísahou ako spôsob overenia, že informácie sú presné a úplné.
 • Po vyplnení a podpísaní všetkých formulárov ich súd preskúma a vydá konečné rozhodnutie o rozvode. Tento dokument bude obsahovať rozhodnutie súdu o všetkých záležitostiach týkajúcich sa rozvodu a bude oficiálnym záznamom o konaní.

V niektorých prípadoch môže súd pred vydaním konečného rozhodnutia o rozvode požadovať, aby sa obaja manželia zúčastnili na pojednávaní. Na tomto pojednávaní sa môžu prediskutovať všetky otázky, ktoré sa nevyriešili vo formulároch, alebo poskytnúť dodatočné informácie, ktoré môžu byť súdu nápomocné pri rozhodovaní.

Súčasťou rozvodových papierov môžu byť aj ďalšie dokumenty, ako napríklad rodičovský plán alebo dohoda o vyrovnaní. Tieto dokumenty nie sú povinné, ale môžu byť užitočné na zabezpečenie toho, aby sa rozvod vyriešil spôsobom, ktorý je najlepší pre celú rodinu.

Po podpísaní a podaní konečného rozhodnutia o rozvode je manželstvo oficiálne zrušené. Súd poskytne obom manželom kópie dekrétu a bude to oficiálny záznam o zániku manželstva.

BSM po rozvode

Občiansky zákonník rozdeľuje spoluvlastníctvo na podielové a bezpodielové (BSM). Na rozdiel od podielového spoluvlastníctva, v prípade BSM manželia vlastnia „celú vec“, nie len jej podiel. Bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov sa rozumie všetko, čo môže byť predmetom osobného vlastníctva a čo niektorý z manželov nadobudol počas manželstva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo partnerov sa teda týka vecí, ktoré manželia užívajú spoločne, ako aj uhrádzania nákladov za veci, ktoré spoločne užívajú, udržiavajú. Potrebné je však podotknúť, že BSM sa vzťahuje len na bežné veci. V ostatných záležitostiach je potrebný súhlas oboch manželov, inak sa právny úkon považuje za neplatný.

Bezpodielové manželstvo vzniká dňom uzatvorenia manželstva samotného, teda zložením manželského sľubu, či už na úrade alebo v kostole. Od tohto momentu nadobúdajú manželia všetok majetok (s prihliadnutím na vyššie uvedené výnimky) do BSM.

Keďže sa bezpodielové spoluvlastníctvo vzťahuje výlučne na manželov, je pochopiteľné, že zánikom manželstva, teda rozvodom, zanikne i BSM. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov teda zaniká právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode. 

Vysporiadanie majetku po rozvode

Zánikom bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) po rozvode manželov dochádza k vyporiadaniu majetku. Vychádza sa tu zo zásady, že podiely na majetku oboch manželov v BSM sú rovnaké. Každému z manželov prislúcha to, čo zo svojho  majetku vynaložil na spoločný majetok.

vyporiadaniu majetku po rozvode môže dôjsť tromi spôsobmi:

 • dohodou – manželia vydajú písomné potvrdenie o vyporiadaní
 • rozhodnutím súdu – návrh môže podať ktorýkoľvek z manželov
 • zo zákona – ak do 3 rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu

Ak do 3 rokov od zániku BSM po rozvode nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo súdnou cestou platí:

 • že pri hnuteľných veciach sa manželia vyporiadali podľa stavu ako každý z nich užíval veci z BSM pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník
 • že o ostatných hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve, a teda podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké
 • to isté primerane aj o ostatných spoločných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné

Pri vyporiadaní sa prihliada na viacero skutočností, ako napríklad to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku. Zároveň sa pri vyporiadaní BSM prihliada na deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Rozvodový právnik – cena

Rozvod je náročný proces pre každý pár, ale na Slovensku môže byť obzvlášť náročný vzhľadom na vysoké náklady na rozvodových právnikov v krajine. Odmena rozvodového advokáta na Slovensku sa môže výrazne líšiť v závislosti od zložitosti prípadu a skúseností advokáta.

Vo všeobecnosti si rozvodoví právnici na Slovensku účtujú hodinovú cenu, ktorá sa pohybuje od 50 € do 150 € za hodinu. Táto sadzba môže byť vyššia v prípade zložitejších prípadov alebo v prípade advokátov s väčšími skúsenosťami. Ďalšie náklady môžu vzniknúť aj za akékoľvek ďalšie služby, ktoré advokát poskytuje, ako je napríklad príprava dokumentov alebo účasť na súde.

Je dôležité poznamenať, že niektorí rozvodoví právnici na Slovensku ponúkajú aj balíky s pevnými cenami. Tieto balíky môžu zahŕňať všetky potrebné právne služby vrátane prípravy dokumentov a účasti na súde. Cena týchto balíkov sa líši v závislosti od zložitosti prípadu a skúseností advokáta.

Okrem odmeny advokáta sú s rozvodom na Slovensku spojené aj ďalšie náklady. Patria medzi ne správne poplatky, súdne poplatky a náklady na podanie dokumentov. Správne poplatky sa pohybujú od 50 € do 200 €, zatiaľ čo súdne poplatky môžu dosiahnuť až 400 €. Náklady na podanie dokumentov môžu byť tiež značné v závislosti od počtu požadovaných dokumentov.