Vzor návrhu na začatie konania

NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O ZÁPIS VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SPOLUVLASTNÍCTVO SPOLOČNÝCH ČASTÍ DOMU PODĽA ZÁK. Č. 72/1994 ZB. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Katastrálny úrad

[ ]

Navrhovatelia: [ ], r. č .: [ ],

bytom [ ], okres [ ] [ ], r. č .: [ ],

bytom [ ], okres [ ] [ ], r. č .: [ ],

bytom [ ], [ ] [ ], r. č .: [ ],

bytom [ ], [ ]

Jedenkrát

Kolky za [ ] EUR

Prílohy: viď ďalej

I.

Vyhlásením z [ ] vymedzili [ ] a [ ], v ktorých spoločnom majetku je dom č. p. [ ] Na parcele p. č. [ ] (Ďalej len budova) a pozemok – zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len pozemok) č . [ ] o výmere [ ] m2, všetko zapísané na liste vlastníctva č. [ ] pre obec, okres a katastrálne územie [ ], v uvedenom dome jednotky podľa § 5 zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov. Jednotky, spoločné časti budovy a pozemku a spoluvlastnícke podiely sú určené v citovanom vyhlásení a jeho prílohe.

II.

Dňa [ ] uzavreli [ ] a [ ] ako prevádzajúci a [ ] a [ ] ako nadobúdatelia zmluvu o prevode prvej jednotky podľa § 6 cit. zákona. Prevádzaná jednotka (byt č. 3) a spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam budovy a pozemku súvisiace s touto jednotkou sú určené v tejto zmluve a jej prílohe č. 1.

III.

S týmto návrhom predkladáme:

1. vyhlásenie z [ ] s prílohou, so šiestimi rovnopisy

2. zmluvu z [ ] s prílohou, so šiestimi rovnopisy

IV.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujeme, aby po vykonanom konaní Katastrálny úrad v [ ] podľa § 5, 6 a 7 zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov:

1. Vykonal zápis vkladu vlastníckeho práva k jednotke č. 3 a spoluvlastníctvo k spoločným častiam budovy a pozemku podľa citovaného vyhlásenia a zmluvy pre manželov [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ], a [ ], r . č .: [ ], bytom tamtiež.

2. Podľa uvedených dokladov a § 7 zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov, zapísal doterajšími vlastníkmi [ ] a [ ] ako vlastníkmi ostatných jednotiek v dome č. p. [ ] v [ ] a spoluvlastníckych podielov s nimi súvisiacich.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                      

Za návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa platí správny poplatok [ ] EUR.

K návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa vyhlásenia vlastníka je potrebné s ohľadom na doterajšiu prax pri prevodoch nehnuteľností pripojiť:

  • Vyhlásenie v počte vyhotovení 2 plus počet jeho účastníkov.
  • Pôdorysy všetkých podlaží domu, ak nie sú ako príloha priamo súčasťou vyhlásenia, čo považujeme za vhodnejšie.
  • Originál alebo overenú kópiu listiny preukazujúcu vlastnícke právo autorov vyhlásenie k budove a pozemku . Ak má vlastník budovy k pozemku pod touto budovou iné právo ako vlastnícke, je nutné, aby v vyhlásení vlastníka bolo tiež uvedené aké právo k pozemku prejde s jednotkou v prípade prenosu. Vzhľadom k tomu, že sa potom jedná o pozemok iného vlastníka, než je vlastník budovy, je nutné, aby táto časť vyhlásenia vlastníka bola vlastníkom pozemku potvrdená. K návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva k jednotke podľa zmluvy o jej prevode je potrebné s ohľadom na doterajšiu prax pri prevodoch nehnuteľností pripojiť:
  • Zmluvu o prevode jednotky v dome v počte vyhotovení 2 plus počet účastníkov zmluvy.
  • Pôdorysy ako zhora.
  • Vyhlásenie vlastníka o vytvorenie jednotiek, prípadne iný doklad o nadobudnutí vlastníctva prevodca k prevádzanej jednotke.

V jednotlivých prípadoch aj ďalšie doklady, ako to vyplýva zo zák. č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov.

Napr. písomný súhlas príslušného orgánu ozbrojených zložiek alebo príslušného ministerstva s prevodom jednotky, ak ide o prevod bytu vo vlastníctve ozbrojených zložiek, alebo kópiu ponuky doterajšieho vlastníka jednotky nájomcami bytu alebo ateliéru k prevodu jednotky s dokladom o prevzatí ponuky nájomcom, poprípade s kópiou doručenky, prevádza ak vlastník budovy jednotku inej osobe ako nájomcovi.

Podielové spoluvlastníctvo na nehnuteľnosť sa často využíva aj pri obchodovaní s nehnuteľnosťami.