Podielové spoluvlastníctvo – ako vysporiadať, vzor dohody 2024

dohoda-podielovych-spoluvlastnikov

Podielové spoluvlastníctvo je vlastnícky vzťah minimálne dvoch osôb k jednej veci. Každá z osôb, spoluvlastník, má určitý podiel na danej veci. Takisto sa podieľa na právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú zo spoluvlastníctva. Ak podiely nie sú právnym predpisom dané alebo spoluvlastníkmi dohodnuté, sú tieto podiely pre všetkých rovnaké.

Predmetom spoluvlastníckeho podielu môže byť čokoľvek. Spoluvlastnícke vzťahy môžu byť rozdelené medzi fyzické aj právnické osoby.

Podielové spoluvlastníctvo na nehnuteľnosť

Podielové spoluvlastníctvo je forma vlastníctva nehnuteľností, pri ktorej viacerí ľudia spoločne vlastnia jeden majetok. Môžu byť vlastníci všetkých, alebo len časti z nehnuteľnosti. Podielové spoluvlastníctvo na nehnuteľnosť je často využívané pri obchodovaní s nehnuteľnosťami. Vlastníci majú obvykle povinnosť spoločne platiť náklady na prevádzku, správu a údržbu nehnuteľnosti.

Tiež by mali spoločne vyriešiť otázky, ktoré sa týkajú správy a využívania nehnuteľnosti. Väčšinou má každý vlastník právo prenajímať časť nehnuteľnosti. V prípade prenájmu bytu alebo inej nehnuteľnosti sa zvyčajne vyžaduje, aby vlastníci súhlasili s prenájmom. Keďže je vlastníctvo rozdelené medzi viacerých vlastníkov, všetci majú právo na rovnaké príjmy z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti.

Prenájom a predaj nehnuteľnosti však musí byť schválený všetkými vlastníkmi. Keďže existuje mnoho rizík spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti, odporúča sa vlastníkom podielového spoluvlastníctva, aby si prečítali a porozumeli predpisom, ktoré sa týkajú vlastníctva nehnuteľností.

Spoluvlastníci by tiež mali mať jasné pravidlá o prevádzke, správe a údržbe nehnuteľnosti. Podielové spoluvlastníctvo na nehnuteľnosť je výhodné pre vlastníkov, ktorí chcú spoločne vlastniť nehnuteľnosť.

V prípade, že jeden z vlastníkov chce predať svoj podiel, je potrebné, aby sa všetci vlastníci dohodli na predaji a vyplatili za predaj všetkým vlastníkom. Všetci vlastníci majú právo byť informovaní o predaji nehnuteľnosti.

Ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo?

Prvou možnosťou, ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo, je uzavretie dohody medzi všetkými zúčastnenými stranami. Táto dohoda by mala presne definovať, aké zodpovednosti a práva majú všetci účastníci, ako aj to, či je možné predmet spoluvlastníctva predať alebo prenajať.

Ďalšou možnosťou, ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo, je vyriešenie problému v súdnom konaní. Ak sú všetky strany ochotné súhlasiť s určitým riešením, môžu sa obrátiť na súd s návrhom na vyriešenie podielového spoluvlastníctva. Ak však nie je možná dohoda, môže súd rozhodnúť pre jednu zo strán.

Poslednou možnosťou je úplné vyriešenie podielového spoluvlastníctva prostredníctvom predaja predmetu spoluvlastníctva. Ak sa všetkým zúčastneným podarí dohodnúť cenu a termíny, môže sa predmet spoluvlastníctva predať a všetky strany dostanú svoju časť z predaja.

V závislosti od konkrétnych okolností môže byť niektorá z vyššie uvedených možností, ako vysporiadať podielové spoluvlastníctvo, lepšia ako iné. Je dôležité, aby všetky strany vyriešili svoje spory v súlade s platnými právnymi predpismi a aby boli presvedčené, že všetky strany dostanú spravodlivú časť z predaja.

Vzor dohody podielových spoluvlastníkov užívaní spoločnej veci

DOHODA O PODIELOVÝCH SPOLUVLASTNÍKOCH O UŽÍVANÍ SPOLOČNEJ VECI

(§ 51 Obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli podieloví spoluvlastníci:

[ ], r. č.: [ ], bytom [ ], [ ], [ ], r. č.: [ ], bytom [ ], [ ],

a [ ], r. č.: [ ], bytom [ ], [ ],

túto

dohodu o užívaní spoločnej veci:

I.

[ ], [ ] a [ ] sú na základe darovacej zmluvy zo dňa [ ], registrované Štátnym notárstvom v [ ] dňa [ ] pod č. reg. [ ], Podielovými spoluvlastníci, a to každá 1/3, domu č. p. [ ] na parcele p. č. [], zastavané plochy a nádvoria p. č. [ ] o výmere [ ] m2 a záhrady p. č. [ ] o výmere [ ] m², všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územia [ ] (ďalej len spoločné nehnuteľnosti).

II.

Vyššie menovaní spoluvlastníci sa dohodli na ďalšom užívaní spoločných nehnuteľností nasledovne:

1) Spoločné nehnuteľnosti budú spravovať a užívať podľa vlastného uváženia výhradne spoluvlastníci [ ]. Ostatní spoluvlastníci s týmto výslovne súhlasia. Samy nebudú po dobu trvania tejto dohody spoločnej nehnuteľnosti užívať ani do ich používania a spravovania zasahovať.

Ostatní spoluvlastníci splnomocňujú [ ] na všetky úkony a vybavovanie všetkých záležitostí týkajúcich sa spoločných nehnuteľností.

Správa zahŕňa zabezpečovanie všetkých záležitostí týkajúcich sa nájomných bytov na prvom poschodí spoločného domu vrátane prijímania nájomného a ostatných platieb od nájomníkov a nakladania s týmito prostriedkami bez obmedzenia.

[ ] Je oprávnená bezplatne užívať nebytové priestory v prízemí spoločného domu (dva obchody so zázemím) ku svojej podnikateľskej činnosti podľa vlastného uváženia a bez akéhokoľvek obmedzenia.

2) Všetky náklady spojené so spoločnými nehnuteľnosťami (dane, poplatky, …) a ich užívaním (údržba, úhrada služieb a energií, …) bude po dobu trvania tejto dohody hradiť [ ] z prostriedkov získaných správou a užívaním spoločných nehnuteľností.

Nemá právo požadovať z akýchkoľvek dôvodov podiel na úhrade uvedených platieb od ostatných spoluvlastníkov.

III.

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že spoločné nehnuteľnosti ako hmotný majetok bude v zmysle zákona o daniach z príjmov odpisovať [ ].

IV.

[ ] Vykoná do [ ] na svoje náklady s využitím prostriedkov získaných správou a užívaním spoločného domu opravu strechy a fasády spoločného domu a práce s tým súvisiace, a to bez nároku na finančnú kompenzáciu zo strany ostatných spoluvlastníkov.

V.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu [ ] rokov odo dňa jej podpisu, bez možnosti výpovede.

[ ] Môže od dohody odstúpiť pre neplnenie zákonných a zmluvných povinností ostatnými spoluvlastníkmi alebo jednou z nich a stratí tak spôsobilosť byť podnikateľom. Ostatní spoluvlastníci môžu od tejto dohody odstúpiť pre neplnenie zákonných a zmluvných povinností [ ].

Práva a povinnosti z tejto dohody sa vzťahujú na právnych nástupcov spoluvlastníkov.

VI.

Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                 [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]

Dohoda podielových spoluvlastníkov je primárnym spôsobom riešenia ich vzájomných záležitostí.

Kúpna zmluva a podielové spoluvlastníctvo

Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá ustanovuje podmienky, ktoré sa týkajú predaja konkrétneho pozemku alebo majetku.

Podielové spoluvlastníctvo je forma vlastníctva majetku, pri ktorej sa dvom alebo viacerým osobám dostane podiel na majetku. V tomto prípade sa obvykle majetok delí medzi vlastníkov podielov v proporcii, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve.

Kúpna zmluva a podielové spoluvlastníctvo sú často používané v prípadoch, keď dvaja alebo viacerí ľudia zdieľajú vlastníctvo nehnuteľnosti. Ak sa dvaja alebo viacerí ľudia dohodnú, že budú spoluvlastniť nehnuteľnosť, musí sa uzavrieť kúpna zmluva, ktorá bude obsahovať podrobnosti o tom, ako sa majetok podelí.

Kúpna zmluva by mala jasne stanoviť podielové spoluvlastníctvo. V zmluve by malo byť uvedené, ako sa majetok podelí medzi vlastníkov podielov. Mala by tiež uvádzať, ako bude majetok dlhodobo spravovaný, akými pravidlami bude riadený a kto bude mať právomoc pri vykonávaní rozhodnutí o majetku.

Kúpna zmluva a podielové spoluvlastníctvo sú dôležitými zmluvami, ktoré musí budúci vlastník nehnuteľnosti poznať, keď sa rozhodne zdieľať vlastníctvo nehnuteľnosti s niekým iným. Tieto zmluvy mu pomôžu zabezpečiť, že obchod bude vykonaný v súlade s najlepšími záujmami všetkých zúčastnených strán a poskytnú mu ochranu v prípade, že by sa konflikty vyvinuli medzi vlastníkmi podielov.

Predkupné právo na pozemok

Predkupné právo na pozemok je právo kupujúceho na nákup pozemku pred jeho predajom iným záujemcom. To znamená, že kupujúci má právo na prvý predaj pozemku pred jeho predajom inou osobou. Predkupné právo môže byť často uplatnené pri predaji nehnuteľností.

Predkupné právo na pozemok je právo, ktoré dáva kupujúcemu právo kúpiť pozemok pred tým, ako ho niekto iný kúpi. Právo na predkúpenie pozemku je obecne vyhradené pre štát, obce alebo iné verejné inštitúcie, ako napríklad poľnohospodárske družstvá.

Často sa vzťahuje na pozemky, ktoré sú potrebné na výstavbu diaľnic, železníc, vodných ciest alebo iných verejných stavieb. To je preto, že tie pozemky by mali byť vyhradené pre verejné účely, a preto verejné inštitúcie potrebujú mať právo predkúpenia, aby ich mohli získať.

Predkupné právo na pozemok môže byť tiež udelené niekomu, kto žije v blízkosti pozemku alebo kto v blízkosti vlastní pozemky. Táto osoba môže mať právo predkúpiť pozemok, aby mohla vlastniť susedné pozemky. V niektorých prípadoch môže byť predkupné právo na pozemok udelené aj vlastníkovi pozemku.

Tento vlastník môže mať právo predať pozemok len štátu alebo obci, ak je to v jeho záujme. Predkupné právo sa často zahŕňa do zmlúv o predaji alebo do zmlúv o výstavbe. Môže tiež byť udelené len na určitú dobu.

Je dôležité pre občanov, pretože im umožňuje zachovať svoje súkromie a umožňuje im získať právo predkúpiť pozemok, ktorý by inak mohol byť predaný verejnosti. Taktiež to môže pomôcť zabrániť tomu, aby verejné stavby ohrozili občanov alebo ich majetok.

Predkupné právo a podieloví spoluvlastníci

Predkupné právo je právo, ktoré dáva vlastníkovi pozemku, bytu alebo iného majetku právo kúpiť ho späť za rovnaké podmienky, aké majú iní záujemcovia. To znamená, že ak je pozemok, byt alebo iný majetok predávaný, vlastník má právo kúpiť ho späť pred ostatnými záujemcami.

Podieloví spoluvlastníci sú osoby, ktoré majú podiely v nehnuteľnosti. Každý z nich má právo predať svoj podiel, alebo ho predať súčasne s ostatnými spoluvlastníkmi. Každý spoluvlastník má tiež právo na predkupné právo. To znamená, že ak niekto iný predáva podiel, ktorý patrí spoluvlastníkovi, môže ho predať späť ostatným spoluvlastníkom.

Predkupné právo a podieloví spoluvlastníci sú dôležití pre zachovanie práv vlastníkov na majetok. Umožňuje im zabezpečiť, že ich majetok zostane v ich vlastníctve a že budú mať nad ním kontrolu. Zároveň im umožňuje získať za svoj majetok adekvátnu odmenu. Vlastníci by mali preto byť oboznámení s týmto právom a vedieť, ako ho uplatniť, aby sa vyhli prípadným problémom.