Vzor dohody podielových spoluvlastníkov užívaní spoločnej veci

DOHODA O PODIELOVÝCH SPOLUVLASTNÍKOV O UŽÍVANÍ SPOLOČNEJ VECI

(§ 51 Obč. Zák.)

Dňa [ ] uzavreli podielový spoluvlastníci:

[ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ], [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ],

a [ ], r. č .: [ ], bytom [ ], [ ],

túto

dohodu o užívaní spoločnej veci:

I.

[ ], [ ] a [ ] sú na základe darovacej zmluvy zo dňa [ ], registrované Štátnym notárstvom v [ ] dňa [ ] pod č. reg. [ ], Podielovými spoluvlastníci, a to každá 1/3, domu č. p. [ ] na parcele p. č. [], zastavané plochy a nádvoria p. č. [ ] o výmere [ ] m2 a záhrady p. č. [ ] o výmere [ ] m2, všetko zapísané na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územia [ ] (ďalej len spoločné nehnuteľnosti).

II.

Vyššie menovaný spoluvlastníci sa dohodli na ďalšom užívaní spoločných nehnuteľností nasledovne:

1) Spoločné nehnuteľnosti bude spravovať a užívať podľa vlastného uváženia výhradne spoluvlastníci [ ]. Ostatní spoluvlastníci s týmto výslovne súhlasia. Samy nebudú po dobu trvania tejto dohody spoločnej nehnuteľnosti užívať ani do ich používania a spravovania zasahovať.

Ostatní spoluvlastníci splnomocňujú [ ] na všetky úkony a vybavovaní všetkých záležitostí týkajúcich sa spoločných nehnuteľností.

Správa zahŕňa zabezpečovanie všetkých záležitostí týkajúcich sa nájomných bytov v prvom poschodí spoločného domu vrátane prijímania nájomného a ostatných platieb od nájomníkov a nakladania s týmito prostriedkami bez obmedzenia.

[ ] Je oprávnená bezplatne užívať nebytové priestory v prízemí spoločného domu (dva obchody so zázemím) ku svojej podnikateľskej činnosti podľa vlastného uváženia a bez akéhokoľvek obmedzenia.

2) Všetky náklady spojené so spoločnými nehnuteľnosťami (dane, poplatky, …) a ich užívaním (údržba, úhrada služieb a energií, …) bude po dobu trvania tejto dohody hradiť [ ] z prostriedkov získaných správou a užívaním spoločných nehnuteľností.

Nemá právo požadovať z akýchkoľvek dôvodov podiel úhrade uvedených platieb od ostatných spoluvlastníkov.

III.

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že spoločné nehnuteľnosti ako hmotný majetok bude v zmysle zákona o daniach z príjmov odpisovať [ ].

IV.

[ ] Vykoná do [ ] na svoje náklady s využitím prostriedkov získaných správou a užívaním spoločného domu opravu strechy a fasády spoločného domu a práce s tým súvisiace, a to bez nároku na finančnú kompenzáciu zo strany ostatných spoluvlastníkov.

V.

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu [ ] rokov odo dňa jej podpisu, bez možnosti výpovede.

[ ] Môže od dohody odstúpiť pre neplnenie zákonných a zmluvných povinností ostatnými spoluvlastníkmi alebo jednou z nich a stratí ak spôsobilosť byť podnikateľom. Ostatní spoluvlastníci môžu od tejto dohody odstúpiť pre neplnenie zákonných a zmluvných povinností [ ].

Práva a povinnosti z tejto dohody sa vzťahujú na právnych nástupcov spoluvlastníci.

VI.

Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                 [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]

Dohoda podielových spoluvlastníkov je primárnym spôsobom riešenia ich vzájomných záležitosťou.