Vzor návrhu na zbavenie spôsobilosti na právne úkony

Návrhu na zbavenie spôsobilosti na právne úkony

(podľa § 10 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

Okresnému súdu v [        ]

(presná adresa súdu)

Navrhovateľ:

[        ], R. Č .: [        ], bytom [        ], obec [        ]

Návrh na zbavenie spôsobilosti [        ], bytom tamtiež, na právne úkony.

Príloha:

– Kópia lekárskeho osvedčenia z [        ]

I.

V poslednom období sa u môjho manžela [        ] prejavovali príznaky duševnej choroby. Preto som požiadala o jeho špeciálne vyšetrenie. Podľa lekárskeho osvedčenia z dňa [        ] trpí manžel duševnou poruchou, ktorá nie je prechodného rázu. V dôsledku tejto choroby nie je vôbec schopný robiť právne úkony.

dôkaz:

– Lekárske osvedčenie z [        ]

II.

Nezostáva mne, ako navrhnúť, aby z týchto dôvodov bol manžel súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

dôkaz:

výsluch [        ], bytom [        ], obec [        ]

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

 [        ], Nar. [        ] v [        ], bytom [        ], obec [        ], sa zbavuje spôsobilosti na právne úkony.

V [        ] dňa [        ]

… ……………………. Podpis

  [        ] Navrhovateľ

Oslobodené od súdneho poplatku.

Súd môže človeka obmedziť v jeho spôsobilosti na právne úkony v dvoch situáciách, ktoré vedú k tomu, že človek je schopný robiť len niektoré právne úkony: ak je človek postihnutý duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov.

  Súd môže dokonca človeka zbaviť spôsobilosti na právne úkony úplne, a to v prípade, keď je človek postihnutý duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná a nie je vôbec schopný robiť právne úkony.

Obmedzená alebo pozbavená spôsobilosti môže byť ako osoba plnoletá, tak neplnoletá.

Návrh súdu môže podať každý, ale proti svojvoľnému postupu je bránené tým, že súd môže navrhovateľovi uložiť, aby predložil lekárske potvrdenie o duševnom stave vyšetrovaného.

Súd v takomto prípade vždy vypočuje znalca. Na jeho návrh môže nariadiť, aby bola osoba najviac na 3 mesiace vyšetrovaná v zdravotníckom zariadení.