Návrh na obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom – vzor 2024

navrh-na-obmedzenie-sposobilosti-k-pravnym-ukonom

Návrh na obmedzenie kompetencie je ponuka alebo návrh na obmedzenie práv, právomocí a právomocí spoločnosti, inštitúcie alebo organizácie. Čo znamená obmedzenie spôsobilosti? Kedy môže osoba podať návrh obmedzenia spôsobilosti? Čo znamená zbavenie svojprávnosti?

Ide o prostriedok na zabezpečenie toho, aby sa zdroje prideľovali správne a aby rozhodnutia v určitých oblastiach mohli robiť len pracovníci s potrebnou kvalifikáciou. Obmedzenie kompetencie orgánu by tiež pomohlo znížiť náklady, zvýšiť efektívnosť a chrániť pred podvodmi a zneužívaním.

Na čo slúži obmedzenie spôsobilosti

Aby sa zabezpečilo, že kvalifikovaní odborníci budú schopní pracovať vo zvolenej oblasti, je dôležité, aby profesijné organizácie vytvorili súbor obmedzení kompetencií.

Okrem toho sa od profesionála môže očakávať, že sa zúčastní aktivít ďalšieho vzdelávania pred obnovením svojej licencie. Okrem toho, ak sa zistí, že sa odborník odchýlil od očakávaných profesionálnych štandardov, môže mu byť pozastavená alebo odobratá licencia.

V konečnom dôsledku je účelom vytvorenia takýchto obmedzení kompetencií zabezpečiť, aby pracovníci v danej oblasti boli plne kvalifikovaní a schopní poskytovať kvalitné služby.

Návrh na obmedzenie spôsobilosti – usmernenia

Návrh na obmedzenie spôsobilosti by mal obsahovať usmernenia, ktoré definujú očakávania odborníkov v danej oblasti a dôsledky pre tých, ktorí tieto očakávania nespĺňajú. V usmerneniach by sa napríklad malo uvádzať, že odborník musí byť schopný preukázať vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre oblasť jeho odbornosti.

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – vzor

(podľa § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

Okresnému súdu v [        ]

(presná adresa súdu)

Navrhovateľka:

[        ], R. Č .: [        ], bytom [        ], obec [        ]

Návrh na obmedzenie spôsobilosti [        ], bytom tamtiež, na právne úkony

Príloha:

  • kópie lekárskeho osvedčenia z [        ]

I.

V poslednom období môj manžel [        ] požíva nadmerne alkoholické nápoje. V dôsledku toho chodí denne domov až večer značne opitý a utráca za alkohol všetok svoj ​​zárobok. Jeho zamestnávateľ tiež poukazuje na jeho častú podnapilost v práci. S ohľadom na vyššie uvedené poznatky žiadam, aby bol môj manžel obmedzený na vykonávanie právnych úkonov.

dôkaz:

  • výsluch [        ], bytom [        ], obec [        ]

II.

Podľa lekárskeho osvedčenia z [        ] je stupeň manželovho požívania alkoholu tak značný, že je schopný robiť len niektoré právne úkony. Odporúča sa preto, aby súd obmedzil jeho spôsobilosť na právne úkony tak, že nie je spôsobilý nakladať majetkom, ktorého cena presahuje čiastku [        ] Eur, rovnako ako mesačnou mzdou presahujúcej túto čiastku.

dôkaz:

  • lekárske osvedčenie z [        ]

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Spôsobilosť [        ], nar. [        ] v [        ], bytom [        ], obec [        ], na právne úkony sa obmedzuje tak, že nie je spôsobilý nakladať majetkom, ktorého cena presahuje čiastku [        ] Eur, rovnako ako mesačnou mzdou presahujúce sumu [        ] Eur.

V [        ] dňa [        ]

… ……………………. Podpis

[        ] Navrhovateľ

Návrh na obmedzenie spôsobilosti – trovy konania

Trovy konania predstavujú výdavky spojené s uplatňovaním alebo chránaním práva. Trovy sú však len tie výdavky, ktoré sa dajú preukázať, odôvodniť a tiež účelne vynaložiť. Jednoducho povedané, ide o náklady vedenia sporu na strane žalovaného, žalobcu, ich zástupcov a osôb zúčastnených na právnom konaní. 

Trovy konania o spôsobilosti na právne úkony platí štát, okrem nákladov na právne zastupovanie. Ak sa dohodne vyšetrovaný človek na zastupovanie s advokátom a nie je to advokát ustanovený ex offo súdom, platí odmenu advokáta sám.

Súd môže, ak to odôvodňujú majetkové pomery vyšetrovaného človeka, požadovať po ňom úhradu trov konania. Zákon si pamätá taktiež na situáciu, keď by niekto chcel zneužiť konanie o spôsobilosti na právne úkony.

Ak podá niekto zjavne bezdôvodný návrh na zbavenie spôsobilosti, je povinný nahradiť ujmy, ktoré vyšetrovanému človeku, jeho zástupcovi, opatrovníkovi pre riadenie a štátu vznikli.

Obmedzenie spôsobilosti súdom

Súd môže človeka obmedziť v jeho spôsobilosti na právne úkony v dvoch situáciách, ktoré vedú k tomu, že človek je schopný robiť len niektoré právne úkony: ak je človek postihnutý duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov.

Súd môže dokonca človeka zbaviť spôsobilosti na právne úkony úplne, a to v prípade, keď je človek postihnutý duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná a nie je vôbec schopný robiť právne úkony.

Obmedzená alebo pozbavená spôsobilosti môže byť ako osoba plnoletá, tak neplnoletá.

Návrh súdu môže podať každý, ale proti svojvoľnému postupu je bránené tým, že súd môže navrhovateľovi uložiť, aby predložil lekárske potvrdenie o duševnom stave vyšetrovaného.

Súd v takomto prípade vždy vypočuje znalca. Na jeho návrh môže nariadiť, aby bola osoba najviac na 3 mesiace vyšetrovaná v zdravotníckom zariadení.

Obmedzenie spôsobilosti, ktoré súd uznal môže samozrejme aj zriešiť. Vtedy hovoríme o zrušení návrhu na obmedzenie spôsobilosti.

Návrh na obmedzenie spôsobilosti – posudok znalca 

Znalecký posudok slúži na preverenie spôsobilosti svedka vypovedať v súdnom spore. Slúži na poskytovanie vyjadrení súdu k určitým veciam a na zodpovedanie konkrétnych otázok týkajúcich sa predmetu alebo kvalifikácie svedka alebo iných záležitostí súvisiacich s prípadom.

Výsledkom znaleckého posudku je často obmedzenie spôsobilosti svedka. To znamená, že svedkovi môže byť zakázané vyjadrovať sa k určitým záležitostiam.

Deje sa tak s cieľom zachovať spravodlivosť súdneho konania a zabezpečiť, aby sa súdu predkladali len kompetentné dôkazy. Obmedzenie spôsobilosti je stanovené na ochranu súdu aj svedka. Znalecký posudok by mal byť jasný a stručný a mal by presne vyjadrovať kvalifikáciu svedka.

Znalec si musí byť vedomý obmedzení svojej kompetencie, aby mohol súdu predkladať jasné, presné a spoľahlivé stanoviská.

Úplné obmedzenie spôsobilosti súdom

Súd môže jednotlivca zbaviť autonómie tým, že mu obmedzí jeho slobodu, právo na vlastné rozhodovanie alebo ho zbaví prostriedkov, ktoré mu umožňujú žiť svoj život nezávisle. Toto zbavenie autonómie sa často robí v prípadoch, keď sú jednotlivci obvinení z trestnej činnosti alebo keď sa súd domnieva, že jednotlivec môže urobiť niečo, čo poškodí seba alebo niekoho iného.

V týchto prípadoch môže súd prijať opatrenia, ako napríklad prinútiť obvinených žiť v konkrétnom bydlisku, nosiť monitorovací náramok alebo im obmedziť akýkoľvek kontakt s určitými ľuďmi alebo miestami.

Tieto obmedzenia v konečnom dôsledku ukladá súd, aby zaistil bezpečnosť verejnosti alebo aby obvinenému zabránil v páchaní ďalších trestných činov, ale je dôležité mať na pamäti, že autonómia je základným právom a jej odňatie je niečo, čo by sa malo robiť s veľkou opatrnosťou.

Návrh na obmedzenie spôsobilosti – zhrnutie

Právne obmedzenie kompetencie je myšlienka, že jednotlivec alebo organizácie môžu vykonávať a poskytovať služby len v rámci svojich schopností alebo oprávnenia. Vlády často stanovujú zákonné obmedzenia kompetencií a zabezpečujú, že určité profesie alebo činnosti budú vykonávať kvalifikovaní jednotlivci alebo organizácie.

Sú zavedené zákony na ochranu spotrebiteľov pred tými, ktorí praktizujú nad rámec svojich zákonných obmedzení kompetencií alebo ktorí nemajú náležité vzdelanie alebo licenciu. V mnohých oblastiach sa od pracovníkov vyžaduje, aby boli informovaní o najnovších zákonoch a nariadeniach a pravidelne si obnovovali svoje licencie, aby zostali právne spôsobilí.

Stanovením zákonného obmedzenia kompetencií môžu vlády tiež zabezpečiť, aby osoby bez riadneho školenia a certifikácie neohrozovali spotrebiteľov.

Zníženie počtu zamestnancov s rozhodovacou právomocou by navyše mohlo pomôcť minimalizovať konflikty medzi zamestnancami, uvoľniť zdroje na iné projekty a zlepšiť celkovú obchodnú kultúru. V konečnom dôsledku by návrh na obmedzenie kompetencií mal pomôcť organizáciam dosiahnuť ich ciele udržateľnejším spôsobom.