Vzor návrhu na zrušenie obmedzenia spôsobilosti

Návrh na zrušenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony

(podľa § 10 ods. 3 Občianskeho zákonníka)

Okresnému súdu v [        ]

(presná adresa súdu)

Navrhovateľka:

[        ], R. Č .: [        ], bytom [        ], obec [        ]

Návrh na zrušenie obmedzení spôsobilosti [        ], bytom tamtiež, na právne úkony

Príloha:

  • kópia lekárskeho osvedčenia z [        ]

I.

Okresný súd v [        ] rozsudkom z [        ] č. J. [        ] Obmedzil spôsobilosť [        ] na právne úkony tak, že nie je spôsobilý nakladať majetkom, ktorého cena presahuje čiastku [        ] Eur, a mesačnou mzdou presahujúce sumu [        ] Eur. Stalo sa tak preto, že [        ] nadmerne požíval alkoholické nápoje.

dôkaz:

spis Okresného súdu v [        ] sp. zn. [        ] II.

Môj manžel, [        ], sa však v priebehu roka [        ] podrobil protialkoholickému liečeniu, ktorého výsledkom bolo, že prestal požívať alkoholické nápoje. Tým tiež odpadol dôvod na to, aby naďalej trvalo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, ku ktorým je v súčasnosti plne spôsobilý.

dôkaz:

– Lekárske osvedčenie z [        ]

– Výsluch [        ], bytom [        ], obec [        ]

– Výsluch [        ], bytom tamtiež

III.

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujem vydanie tohto

rozsudku:

Obmedzenie spôsobilosti [        ], nar. [        ] V [        ], bytom [        ], [        ], na právne úkony, vyslovené rozsudkom Okresného súdu v [        ] z [        ], č.j. [        ] sa zrušuje.

V [        ] dňa [        ]

… ……………………. Podpis

[        ] Navrhovateľ

Po uplynutí doby obmedzenia svojprávnosti všetky obmedzenia zanikajú. Môže sa samozrejme začať konanie o predĺženie doby obmedzenia.

Trovy konania o spôsobilosti na právne úkony platí štát, okrem nákladov na právne zastupovanie. Ak sa dohodne vyšetrovaný človek na zastupovanie s advokátom a nie je to advokát ustanovený ex offo súdom, platí odmenu advokáta sám.

Súd môže, ak to odôvodňujú majetkové pomery vyšetrovaného človeka, požadovať po ňom úhradu trov konania.