Ako vykonať odhlásenie auta online

Odhlásenie a prihlásenie vozidla bol vždy dlhý byrokratický proces, pričom bolo všetko nutné riešiť priamo na dopravnom inšpektoráte. Človek tak často musel čeliť dlhým radom a nekonečnému čakaniu.

Od 1. 1. 2023 však začala platiť novela zákona o cestnej premávke, ktorá so sebou prináša niekoľko zásadných zmien. Okrem zrušenia delenia motoristov podľa okresov sa tiež zjednodušil proces prepisu vozidla, ktorý je po novom možné spraviť aj online. Čo všetko sa teda zmenilo a ako to ovplyvní majiteľov vozidiel?

Evidencia vozidiel – novela zákona

Prvá zmena sa týka evidencie vozidiel a ide o spomínané zrušenie delenia motoristov podľa okresov. Tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) boli pred rokom 2023 kategorizované podľa okresov. Pokiaľ sa teda vozidlo predalo z jedného okresu do druhého, bolo pre kupujúceho pri prepise potrebné požiadať aj o nové tabuľky podľa okresu, v ktorom je jeho trvalé bydlisko.

Tomuto deleniu je však koniec. Tabuľky s evidenčnými číslami budú po novom viazané priamo na konkrétne vozidlo a nie na majiteľa. Každé vozidlo teda bude mať jedno evidenčné číslo počas celej doby využívania.

Pokiaľ by si však chcel majiteľ tabuľky s EČV starého vozidla ponechať a použiť ich pre nové, bude mu to umožnené. Ide najmä o tabuľky s voliteľnou logistikou či tabuľku zo skladových zásob dopravného inšpektorátu. Ide o ústupok, keďže sa pri týchto tabuľkách vyberá o niečo vyšší správny poplatok.

Prepis auta – dopravný inšpektorát

Ďalšie zmeny sa týkajú samotného prepisu auta. Do roku 2023 prepis auta pozostával z dvoch krokov, išlo o tzv. dvojkrokový prepis. Pôvodný majiteľ najskôr musel vozidlo odhlásiť na dopravnom inšpektoráte vo svojom okrese. Následne bol kupujúci povinný dané vozidlo prihlásiť do 30 dní od odhlásenia. Platilo to pri prepise v rámci aj mimo okresu. 

Či už išlo o prihlásenie alebo odhlásenie auta, bolo potrebné osobne sa dostaviť na dopravný inšpektorát a vystáť si často dlhú radu. Vzhľadom na to, že tabuľky s evidenčnými číslami boli kategorizované podľa okresov, bolo nutné dostaviť sa na dopravný inšpektorát vo svojom okrese ako pre kupujúceho, tak aj pre predávajúceho.

Po novom je už možný kompletný prepis auta aj s vydaním nových dokladov vybaviť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Pri zmene držiteľa vozidla je žiadateľ povinný predložiť:

 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie, pokiaľ je vlastník (držiteľ) vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, alebo iný doklad o preukázaní vlastníctva vozidla
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • v prípade, ak došlo k strate alebo krádeži pôvodných dokladov, je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie o ich strate alebo krádeži alebo oznámenie vydané iným útvarom Policajného zboru
 • pokiaľ sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony

Pri prepise môže byť prítomný predávajúci aj kupujúci. Aj však nie je prítomný kupujúci, predávajúci musí mať písomné splnomocnenie na uskutočnenie zmeny držby vozidla.

Po novom je už možný kompletný prepis auta aj s vydaním nových dokladov vybaviť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.
Po novom je už možný kompletný prepis auta aj s vydaním nových dokladov vybaviť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Splnomocnenie na prepis auta – vlastník a držiteľ vozidla

Odhlásiť alebo prihlásiť vozidlo môže len jeho vlastník alebo držiteľ. Je však vlastník a držiteľ tá istá osoba? Pre niekoho môžu byť tieto pojmy stále mätúce. Často sa stáva, že ide o dve rozdielne osoby.

Jednoducho povedané, vlastník je osoba, ktorá vozidlo vlastní a musí byť zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla. Môže ísť o fyzickú či právnickú osobu.

Na druhej strane držiteľ vozidla je niekto, kto auto využíva a je zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia. Pokiaľ teda niekto kúpil auto na leasing, s najväčšou pravdepodobnosťou bude vlastníkom leasingová spoločnosť a daná osoba bude uvedená ako držiteľ. Držiteľom vozidla smie byť:

 • fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony
 • právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra

Pokiaľ je vlastníkom vozidla fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ako držiteľ vozidla je zapísaný zákonný zástupca vlastníka vozidla. Ako vlastník vozidla môže byť v dokladoch vozidla zapísaná len jedna osoba. Vlastník aj držiteľ sú oprávnený vozidlo prepísať. Čo však, keď nemôže byť prítomný?

V prípade, že vlastník alebo držiteľ auta nemôže byť pri prepise prítomný, môže za neho konať iná osoba. Tá však musí mať písomné splnomocnenie na prepis auta s úradne overeným podpisom vlastníka alebo držiteľa. Pokiaľ sa vozidlo iba odhlasuje z evidencie, taktiež je potrebné splnomocnenie na odhlásenie auta.

Ako bolo spomenuté vyššie, okrem zjednodušenia procesu na dopravnom inšpektoráte je po novom možné prepísať auto aj online a vyhnúť sa tak dlhým radom. Za akých podmienok je teda možné prepísať vozidlo elektronicky?

Ohlásenie a prihlásenie auta online

Zmena držiteľa/vlastníka online je po novom na Slovensku možná, pričom ide o elektronickú službu ministerstva vnútra. Tak ako môže predávajúci požiadať o odhlásenie auta online, môže tiež kupujúci požiadať o prihlásenie auta online.

Tak isto je možné požiadať online aj o nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Treba mať však na pamäti, že táto online služba je možná len vtedy, keď predajca nevydal osvedčenie o evidencii časť 2 (papierové). Všetky online žiadosti je možné nájsť na stránke portal.minv.sk.

V tomto prípade je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a podpísať sa elektronickým podpisom. Písomné splnomocnenie na prepis auta môže byť nahradené splnomocnením podaným prostredníctvom elektronickej služby.

Okrem prihlásenia auta online je možné online aj vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom vozidla, pričom budú aj spolu s dokladmi kupujúcemu zaslané domov. Žiadateľ uvedie, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ). Možno si vybrať:

 • ponechanie TEČ na vozidle pre kupujúceho
 • ponechanie TEČ u pôvodného držiteľa vozidla, ktorý môže do jedného roka požiadať o pridelenie tejto TEČ na svoje iné vozidlo

Žiadateľ tiež uvedie, či bude nový vlastník totožný s novým držiteľom, či zostane pôvodný vlastník alebo bude vlastníkom iná osoba ako nový držiteľ. Správny poplatok platí žiadateľ, a to aj v tom prípade, ak nie je prítomný kupujúci, čo je zmena oproti doterajšiemu spôsobu prepisovania vozidiel.

Elektronicky možno ešte požiadať aj o výmenu TEČ v prípade, že ich majiteľ či držiteľ vozidla stratil alebo mu boli odcudzené. Bude mu vydaný duplikát. Pokiaľ stratil / bol mu odcudzený len jeden kus, menia sa automaticky obe tabuľky.

Prihlásenie auta – cena

Správny poplatok je potrebné uhradiť pri každej zmene majiteľa vozidla, či už ide o kúpu nového, alebo ojazdeného automobilu. Práve poplatky za prihlásenia priťahujú v roku 2023 veľa pozornosti, nakoľko ich naceňovanie prešlo niekoľkými zmenami. Tá posledná vstúpi do platnosti od 1. júla 2023.

Ide o novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorou sa určuje nový vzorec výpočtu registračného poplatku za prihlásenie auta. Táto aktualizácia bude klásť dôraz okrem výkonu aj na takzvanú emisnú normu vozidla. Vek vozidla cez koeficient zostatkovej hodnoty sa už viac nebude brať do úvahy.

V jednoduchosti to znamená, že pri prihlasovaní staršieho auta s väčším výkonom a horšou emisnou normou žiadateľ zaplatí viac. Vzorec na výpočet poplatku platný od 1. júla 2023: RP = Pkw x EKV

 • RP: registračný poplatok
 • Pkw: počet kilowatov
 • EKV: ekologický koeficient vozidla

Tabuľku pre výpočet ceny za prihlásenie auta, ako aj tabuľku ekologických koeficientov možno nájsť na stránke ministerstva vnútra. V skratke možno poukázať na to, že sadza poplatku stanovená podľa výkonu motora prešla úpravou.

Zatiaľ čo podľa predošlej tabuľky sa cena pohybovala medzi 33 € (do 80 kw) až do 3900 € (254 a viac kw), podľa novej tabuľky je horná hranica pri 210 kw a viac iba 1 000 €, čo je podstatne nižšie. Jednoducho povedané, poplatky na evidenciu vozidla budú od júla o niečo štedrejšie.

Zmenou prešla aj tabuľka pre výpočet ekologického koeficientu vozidla, pričom bola znížená „váha“ koeficientu takmer pri všetkých EURO normách (s výnimkou normy Euro 1). Staršie emisné normy teda nebudú až tak znevýhodnené, ako pred tým.

Zmena sa dotkne tiež majiteľov áut, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina. Tí mali podľa predošlej novely zákona stanovenú pevnú sumu 33 €. No aj tu si budú ľudia musieť siahnuť hlbšie do vrecka, nakoľko emisná norma a výkon vozidla sa dotýka aj ich.

V prípade, že človek žiada aj o vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom, musí okrem poplatku za prihlásenie auta zaplatiť tiež za vydanie nových TEČ. Ide o sumu 16,5 € za jednu tabuľku, čiže 33 € pri jednom vozidle.

Ako je možné vidieť, rok 2023 so sebou priniesol a stále prináša množstvo zmien či už vo výške poplatkov, alebo procesov týkajúcich sa evidencii vozidiel. Vo všeobecnosti možno povedať, že prihlásenie a odhlásenie auta je dnes už menej zložité. Minimálne dlhé čakanie na dopravnom inšpektoráte je možné skrátiť si online procesom.