Ako prebieha prihlásenie a odhlásenie vozidla online

Kúpa nového auta si vyžaduje jeho prihlásenie do evidencie vozidiel. Rovnako aj každá zmena majiteľa, či už ide o predaj alebo dedičstvo, si vyžaduje administratívu Čo všetko k tomu vlastník vozidla potrebuje, kam musí ísť a dá sa to vyriešiť aj online?

Každé vozidlo musí jednotlivec nahlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Musí to stihnúť do 30 dní od jeho nadobudnutia na mieste svojho trvalého bydliska. Pokiaľ ide o podnikateľa, auto musí prihlásiť na mieste prevádzkovania.

Keďže ide o administratívnu záležitosť, osoba musí priniesť alebo zaslať množstvo dokumentov. Ktoré to sú a aký je postup nahlasovania a odhlasovania v Slovenskej republike?

Prihlásenie auta

Pri prihlasovaní auta do evidencie vozidiel je najprv dôležité uviesť, kto je jeho držiteľom. Pokiaľ osoba, ktorá vozidlo zapisuje nie je totožná s vlastníkom, musí s ňou prísť na inšpektorát osobne.

Vlastníkom môže byť len právne spôsobilá osoba, staršia ako 15 rokov alebo ak je fyzická či právnická osoba zapísaná v obchodnom registri. Osoby mladšie ako 15 rokov musí zastupovať zákonný zástupca, ktorý bude evidovaný aj ako vlastník vozidla.

Na prihlásenie auta jednotlivec potrebuje:

 • doklad totožnosti
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú majiteľom
 • doklad o nadobudnutí vozidla (kúpna zmluva, leasing a pod.)
 • osvedčenie o evidencii časť II vystavené predajcom vozidla

Čo sa stane, ak človek osvedčenie o evidencii stratil? Jednoducho požiada o jeho kópiu predajcu vozidla. Právnické osoby sa preukážu evidenciou v obchodnom registri. Ak sa však v ňom nenachádzajú, mali by sa preukázať dokladom o zriadení takejto osoby.

Pokiaľ ide iba zmenu majiteľa vozidla, od roku 2023 už nie je nutné vykonávať túto administratívu na mieste trvalého pobytu. Človek teda túto záležitosť vyrieši na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Kupujúci a predávajúci nemusia prísť súčasne, stačí, ak kupujúci bude mať so sebou písomné splnomocnenie na prepis auta (vzor).

Splnomocnenie na prepis auta

Takéto splnomocnenie musí byť overené úradne osvedčeným podpisom notára. Avšak, v súčasnosti sa dá zaslať aj online, prostredníctvom elektronickej služby.

Pokiaľ sa vozidlo prevádza na osobu blízku doterajšiemu držiteľovi vozidla, splnomocnenie na prepis vozidla nie je potrebné. Ide predovšetkým o blízkych príbuzných, ako je rodič, súrodenec či manžel.

Čo všetko musí žiadateľ uviesť:

 • či prenechá tabuľku s evidenčným číslom (TEČ) kupujúcemu
 • či si TEČ nechá

Pokiaľ si tabuľku nechá predávajúci, do jedného roka môže požiadať o pridelenia tohto čísla na svoje iné vozidlo. Nový majiteľ auta si tak musí požiadať o nové TEČ. Pozor treba dávať aj na povinné zmluvné poistenie, ktoré zaniká dňom prepisu majiteľa vozidla. Platí to aj na všetky ostatné doplnkové poistenia na auto, napríklad havarijné poistenie alebo poistenie GAP.

Prihlásenie auta online

Vďaka modernizácii a digitalizovaní slovenských úradov občan nemusí navštevovať inšpektoráty osobne. Môže si tak ušetriť čas a ak sa práve nenachádza na mieste trvalého pobytu, tak aj cestu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo stránku Elektronické služby, kde si môže každý vyriešiť papierové záležitosti z pohodlia domova.

Stačí prejsť do kategórie Životné udalosti a nájsť podkategóriu Vozidlá. V nej sú uvedené všetky dôležité žiadosti, ktoré sú potrebné na zápis, zmenu vlastníka alebo odhlásenie vozidla. Občan však bude potrebovať na prihlásenie auta online:

 • platné osvedčenie o evidencii vozidla s elektronickým čipom

alebo

 • platný občiansky preukaz s elektronickým čipom

Ďalej musí osoba vyplniť online formulár, kde vyplní všetky osobné údaje a priloží všetky potrebné dokumenty, ktoré však musí odovzdať vo formáte PDF. Prihlásenie auta online si tak vyžaduje viac technických zručností a pre staršie osoby to môže byť mätúce.

Odhlásenie auta

Odhlásenie auta sa nevzťahuje na miesto trvalého bydliska a tak vlastník môže vykonať túto administratívnu záležitosť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Osoba môže odhlásiť auto z evidencie vozidiel v takom prípade, ak ide o:

 • staré vozidlo, ktoré podlieha odovzdaniu vozidla spracovateľovi
 • vozidlo, ktoré podlieha spracovaniu v inom štáte
 • vyradenie vozidla z evidencie iných kategórií (M1, N1, L2)
 • fyzicky neexistujúce vozidlo
 • historické vozidlo
 • vozidlo, ktoré bolo evidované v zahraničí
 • iné dôvody

Ministerstvo vnútra SR uvádza všetky potrebné doklady na odhlásenie auta, ktoré sú potrebné k danej kategórii.

Vozidlo sa dá odhlásiť aj dočasne, a to tiež na akomkoľvek inšpektoráte, pričom nie je potrebné odovzdať tabuľky s evidenčným číslom. Je však ohraničené dĺžkou trvania odhlásenie, od jedného až do desť rokov. Toto rozmedzie má rôznu výšku poplatkov. Napríklad pri odhlásení auta na jeden rok človek zaplatí 5 €, pri odhlásení na 10 rokov je to 350 €.

Ohlásenie vozidla online

Aj odhlásenie sa dá vykonať online rovnako, ako prihlásenie vozidla. Postup je rovnaký, v kategórii Vozidlá si človek nájde Žiadosť o trvalé alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

Odhlásenie vozidla online treba vykonať do 30 dní odo dňa, kedy táto situácia nastala. Odhlasenie auta online nemusí vykonávať len majiteľ, ale aj iná osoba, ktorá má splnomocnenie na prepis vozidla.

Prihlásiť sa musí prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, alebo iného európskeho dokladu. Vyplní online formulár a taktiež priloží všetky potrebné dokumenty vo formáte PDF.

TIP: Pokiaľ ide iba o zapožičiavanie vozidla, netreba sa zapodievať ďalšími dokumentmi. Pri dlhodobom alebo firemnom vypožičiavaní je však vhodné podpísať splnomocnenie na vedenie vozidla, čím sa právne chráni vlastník aj užívateľ motorového vozidla.

Ohlásenie a prihlásenie auta – cena

S každou zmenou o evidencii vozidla sa spájajú správne poplatky za jej vykonanie. Ich výška sa odráža od výkonu motora, veku vozidla a podľa množstva dodatočných úkonov – napríklad výmena tabuľky s evidenčným číslom a podobne.

Cena prihlásenia auta sa pohybuje v rozmedzí od 33 do 3 900 € podľa výkonu auta. Prvá evidencia vozidla stojí 1 € a každý rok, ktoré má auto navyše, stojí menej. Napríklad za auto, ktoré má 10 rokov, zaplatí osoba 0,16 € a auto s vekom od 16 rokov iba 0,06 €. Tieto sumy sa spočítajú dokopy prostredníctvom vzorca RP = Pkw x RV1-n.

 • RP – výška poplatku
 • Pkw – poplatok v závislosti od výkonu motora
 • RV1-n – zostatková hodnota auta podľa jeho veku

Od tohto poplatku sú oslobodení držitelia, ktorí nadobudli auto dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu. Taktiež držitelia preukazu ŤZP, ktorí získali peňažný príspevok.

Výška poplatku za odhlásenie auta, alebo aj odhlásenie auta online, záleží od jeho kategórie. Pokiaľ ide o motorové vozidlo, ktoré majiteľ odovzdal na spracovanie (vrakovisko), nemusí platiť žiaden poplatok. Ak však ide o dočasné vyradenie, cena sa odráža od doby, na ktorú odhlásené bude:

 • do jedného roka – 5 €
 • jeden až dva roky – 20 €
 • dva až štyri roky – 35 €
 • štyri až šesť rokov – 70 €
 • šesť až desať rokov – 170 €
 • nad desať rokov – 350 €

Opätovné zaradenie do evidencie je vo výške 5 € a občan je od poplatkov oslobodený, ak mu bolo vozidlo odcudzené.

Na čo si dávať pozor na prihlásení a odhlásení vozidla

Pri prihlásení a odhlásení vozidla na Slovensku je dôležité dodržiavať určité postupy a byť obozretný. Tu je niekoľko vecí, na ktoré by si mal občan pri odhlásení a prihlásení vozidla dávať pozor.

Pri kúpe vozidla by sa mal uistiť, že kúpna zmluva je kompletná a obsahuje všetky potrebné informácie o vozidle, vrátane presných údajov o predajcovi a kupujúcom. Kupujúci by mal skontrolovať, či predajca nebol v minulosti zapojený do podvodných aktivít a či nie sú na vozidle žiadne právne obmedzenia alebo záväzky.

Pri prihlásení auta treba dodržiavať všetky požiadavky a termíny stanovené inšpektorátom. Ich nesplnenie môže mať právne dôsledky a viesť k sankciám. Vopred sa treba uistiť, že všetky potrebné dokumenty sú originály alebo overené kópie.

Každý by mal dôkladne skontrolovať údaje vo všetkých dokumentoch a uistiť sa, že sú správne a zhodujú sa s realitou. Človek sa tak vyhne opakovanému zasielaniu alebo návšteve úradu.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) je povinné. Človek môže vopred svoje PZP skontrolovať, či je aktívne a že informácie v poistnej zmluve sú správne.

Poisťovňu treba informovať o akejkoľvek zmene v evidenčnom čísle vozidla alebo vlastníckom stave. Aktualizácia poistenia je dôležitá, aby bol každý primerane poistený.

Pri predaji vozidla treba informovať dopravný inšpektorát o zmene vlastníctva a zabezpečiť, aby boli všetky potrebné dokumenty predložené správnym spôsobom. Žiadateľ by mal dostať potvrdenie o odhlásení, a to aj pri odhlásení vozidla online.

V neposlednom rade treba dbať na bezpečnostné opatrenia pri kúpe a predaji vozidla, ako je overenie totožnosti predajcu a predávajúceho, podpis zmluvy na riadnom mieste a podobne.

Prihlásenie auta online aj jeho odhlásenie je vždy najlepšie konzultovať príslušné postupy a požiadavky s dopravným inšpektorátom alebo odborníkom v oblasti automobilových registrácií, aby sa predišlo možným chybám a problémom.