Vyradenie auta z evidencie alebo len dočasné odhlásenie vozidla

Vyradenie auta z evidencie sa najčastejšie spája s predajom vozidla. Starý majiteľ odhlási vozidlo z evidencie, aby ho mohol nový majiteľ prihlásiť na seba. Odhlásiť vozidlo treba aj v prípade, že je nepojazdné či dlhodobo nepoužívané.

Auto možno odhlásiť z evidencie len na nejaký čas. Ide o tzv. dočasné vyradenie vozidla. Dočasne odhlásiť auto možno napríklad ak majiteľ bude dlhší čas v zahraničí a vozidlo nebude používať. Dočasne odhlásiť vozidlo možno na dobu od 1 do 20 rokov.

Kým za trvalé vyradenie vozidla z evidencie sa neplatí správny poplatok, pri dočasnom odhlásení auta sa platí poplatok v závislosti od toho, na aké dlhé obdobie bude auto dočasne odhlásené.

Kedy treba vyradiť vozidlo z evidencie

Každé vozidlo, s ktorým chce jeho majiteľ jazdiť po slovenských cestách, musí byť podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke evidované v evidencii vozidiel. Vozidlá sa zapisujú do evidencie na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Avšak čo s autom, ktoré je pre vek alebo po dopravnej nehode už nepojazdné alebo ho majiteľ už proste nebude nevyužívať? Nepojazdné či nevyužívané vozidlo treba z evidencie vyradiť.

Vyradiť auto z evidencie možno trvalo alebo dočasne. Vyradenie vozidla z evidencie sa vykonáva na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

O vyradenie vozidla z evidencie môže požiadať jeho vlastník, držiteľ auta alebo splnomocnená osoba osobne alebo elektronicky, avšak k tomu treba mať aj elektronický občiansky preukaz s čipom.

Pri vyradení starého vozidla treba zabezpečiť aj jeho ekologické spracovanie u autorizovaného spracovateľa, teda nechať auto zošrotovať. V prípade zošrotovania auta vie potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie vystaviť aj autorizovaný spracovateľ, netreba potom už žiadať o vyradenie dopravný inšpektorát.

Aké doklady treba k vyradeniu auta z evidencie

Auto treba vyradiť z evidencie pri predaji, teda zmene majiteľa vozidla, alebo ak nebude dlhší čas používané. Vyradiť z evidencie treba aj nepojazdné vozidlo. Odhlásiť auto treba aj v prípade, že ho majiteľ chce zaevidovať v zahraničí.

K vyradeniu auta z evidencie treba predložiť tieto doklady:

 • potvrdenie od spracovateľa starých áut
 • platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie, ak o vyradenie vozidla žiada iná osoba ako jeho držiteľ alebo vlastník
 • technický preukaz spolu s tabuľkami s evidenčným číslom vozidla treba odovzdať pri zošrtovaní

Za vyradenie auta z evidencie sa neplatí správny poplatok, keď ide o vozidlá z kategórie M1, N1 a L2 – teda o osobné autá, nákladné autá do 3,5 tony a o malé motocykle. Platí to pre vozidlá odovzdané na likvidáciu spracovateľovi na území Slovenskej republiky.

Ako odhlásiť vozidlo z evidencie

Odhlásenie vozidla z evidencie je na Slovensku nevyhnutným procesom, pretože umožňuje prevod vlastníckeho práva na nového majiteľa alebo likvidáciu vozidla.

Odhlásenie vozidla možno ho vykonať v niekoľkých jednoduchých krokoch:

 • najprv treba pripraviť doklady o vlastníctve, aby mohol majiteľ či držiteľ vozidlo odhlásiť z evidencie
 • treba zhromaždiť všetky dokumenty potrebné na odhlásenie vozidla z evidencie; patrí sem registračný preukaz vozidla, stav tachometra a výsledky emisnej kontroly; ak bolo vozidlo zakúpené prostredníctvom predajcu, mal by byť predajca schopný poskytnúť tieto dokumenty
 • odhlásiť vozidlo z evidencie treba na príslušnom dopravnom inšpektoráte osobne alebo v prípade, že má človek, ktorý vozidlo odhlasuje elektronický občiansky preukaz s čipom, možno vykonať odhlásenie aj elektronicky
 • nepojazdné vozidlo treba nechať riadne zlikvidovať; to zvyčajne zahŕňa vrátenie evidenčných čísel na registračný úrad alebo odvoz vozidla na autorizované miesto likvidácie

Po vykonaní týchto krokov vozidlo úspešne odhlásia z evidencie vozidiel na Slovensku. Ak však vozidlo prevádza predošlý majiteľ na nového majiteľa napríklad pri predaji, treba vykonať iné kroky. Patrí sem registrácia vozidla a zabezpečenie toho, aby mal nový majiteľ všetky potrebné doklady a poplatky.

Dodržiavaním vyššie uvedených krokov môžu obyvatelia Slovenska ľahko odhlásiť svoje vozidlo z evidencie a uľahčiť si proces prevodu.

Bez ohľadu na situáciu treba pred odhlásením vozidla kontaktovať registračný úrad. Registračný úrad môže poskytnúť informácie o potrebných dokladoch a poplatkoch, ako aj odpovedať na akékoľvek ďalšie otázky čitateľa.

Odhlásenie vozidla z evidencie pri zmene majiteľa

Odhlásiť vozidlo treba aj pri jeho predaji, teda keď mení majiteľa. Odhlásiť vozidlo v tomto prípade treba podľa zákona do 30 dní od zmeny majiteľa. Nový majiteľ potom musí vozidlo do evidencie znovu prihlásiť na seba.

Odhlásenie vozidla z evidencie pri predaji je bez správnych poplatkov.

Odhlásiť vozidlo z evidencie treba na dopravnom inšpektoráte v mieste trvalého bydliska. Treba k tomu technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a v prípade, že pri odhlásení chýba nový majiteľ, tak aj písomné splnomocnenie kupujúceho a tiež doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k autu. Môže to byť faktúra, kúpnopredajná či darovacia zmluva.

Kedy možno dočasne odhlásiť vozidlo z evidencie

Vyradiť vozidlo z evidencie sa oplatí aj v prípade, že vozidlo už je nepojazdné či ho majiteľ nechce používať, no nechystá sa ho predať. Hoci za neodhlásenie auta v tomto prípade nehrozia postihy, avšak za nepoužívané auto by majiteľ musel ďalej platiť zmluvnú poistku, absolvovať emisné a technické kontroly. S vyradením auta z evidencie tieto povinnosti odpadávajú.

Auto možno odhlásiť z evidencie len na nejaký čas. Ide o tzv. dočasné vyradenie vozidla. Dočasne odhlásiť auto možno napríklad vtedy, ak majiteľ bude dlhší čas v zahraničí a vozidlo nebude používať. Dočasne odhlásiť vozidlo možno na dobu od 1 do 20 rokov.

Aké doklady treba k dočasnému odhláseniu auta z evidencie?

Aj o dočasné vyradenie vozidla z evidencie možno požiadať na dopravnom inšpektoráte v mieste trvalého bydliska.

Treba k tomu tieto doklady:

 • technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla
 • ak bola vydaná, tak aj čipovú kartu osvedčenia o evidencii
 • doklad totožnosti

Pri dočasnom odhlásení vozidla netreba odovzdávať tabuľky s evidenčným číslom. Za dočasné vyradenie vozidla z evidencie treba zaplatiť poplatok v závislosti od doby, počas ktorej bude auto dočasne odhlásené.

Poplatok sa pohybuje od 5 eur za 1 rok dočasného odhlásenia vozidla až po 350 eur v prípade dočasného odhlásenia auta na viac ako 10 rokov. Opätovne zaradenie vozidla do evidencie je tiež spoplatnené sumou 5 eur.

Dočasné odhlásenie auta možno vybaviť osobne na príslušnom dopravnom inšpektoráte. V prípade, že majiteľ vozidla vlastní elektronický občiansky preukaz s čipom, možno aj dočasné vyradenie vozidla vybaviť elektronicky.

Prihlásenie auta je povinné zo zákona

Každé vozidlo, s ktorým chce jeho majiteľ jazdiť po cestách, musí prihlásiť do evidencie vozidiel. Vozidlo treba prihlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa trvalého bydliska majiteľa vozidla.

Auto musí nový majiteľ prihlásiť od 30 dní od jeho nadobudnutia. Vybrať si pritom môže, aký druh tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) žiada prideliť.

Môže si zvoliť:

 • pridelenie náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladu dopravného inšpektorátu
 • pridelenie elektro TEČ na elektromobily alebo hybridné automobily
 • pridelenie TEČ z predošlého vozidla majiteľa

K prihláseniu do evidencie vozidiel treba predložiť okrem dokladu totožnosti aj potvrdenie po zákonnej poistne na auto, zmluvu o nadobudnutí vozidla a ďalšie doklady, ktorých zoznam možno nájsť na webe dopravného inšpektorátu.

Prihlásenie do evidencie vozidiel je spoplatnené podľa zákona o správnych poplatkoch. Pri prihlásení auta sa cena odvíja od výkonu motora a násobí sa vekom vozidla. Pri novom vozidle s výkonom motora do 80 kW bude pri prihlásení auta cena začínať na sume 33 eur.

Poplatok za prihlásenie nemusia platiť osoby, ktoré vozidlo zdedili, neplatia ani ťažko zdravotne znevýhodnení občania.

Zvlášť je spoplatnené aj vydanie tabuliek s evidenčným číslom. Za jednu tabuľku so osobitným evidenčným číslom je poplatok 16,50 eur, za vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa platí 33 eur za jednu tabuľku.