Overenie PZP podľa ŠPZ – kontrola online

Povinné zmluvné poistenie, skrátene PZP, zo zákona musí povinne uzavrieť každý držiteľ motorového vozidla. PZP sa zvyčajne uzatvára na jeden rok, preto netreba zabudnúť pravidelne platnosť PZP kontrolovať. V prípade, že vozidlo nemá platné PZP, držiteľovi auta hrozí pokuta.

Na vybavenie najvýhodnejšieho PZP stačí veľmi málo. Cez online kalkulačku si porovnáte ponuky najlacnejšieho a najkvalitnejšieho povinného zmluvného poistenia.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

V súčasnosti už kontrola PZP nepredstavuje náročný proces. Možno overiť napríklad platnosť PZP podľa ŠPZ, resp. evidenčného čísla vozidla.

Overenie PZP podľa ŠPZ sa využíva napríklad aj pri nehode či škodovej udalosti, keď si chce poškodený overiť, či ten, kto spôsobil škodu, má uzavretú poistku na auto a taktiež vie vďaka tomu zistiť aj majiteľa vozidla. Potrebuje k tomu však poznať spomínané evidenčné číslo vozidla. Ako to urobiť, prezradí tento článok.

Povinné zmluvné poistenie

Najčastejšie sa v súvislosti s povinným zmluvným poistením hovorí o povinnom zmluvnom poistení motorového vozidla. Ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za prípadné spôsobenie škôd pri používaní auta, najčastejšie teda ide o škody spôsobené pri dopravnej nehode.

Poistenie vozidla má podľa zákona povinnosť uzavrieť každý držiteľ motorového vozidla. Táto poistka na auto chráni poisteného pred finančnými stratami v dôsledku nepredvídaných škôd alebo nehôd.

Poistenie vozidla na Slovensku vo všeobecnosti zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré:

 • v prípade nehody kryje škody na zdraví alebo majetku spôsobené iným osobám; ide o povinné krytie a treba ho zakúpiť pred registráciou vozidla na Slovensku
 • okrem krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám niektoré poistné zmluvy zahŕňajú aj ďalšie poistné krytie, ako napríklad havarijné poistenie, komplexné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám

Poistený má zo zákonného poistenia zodpovednosti právo na nahradenie:

 • škody na zdraví a nákladov, ktoré vzniknú v prípade, že udalosť má za následok smrť
 • škody pri poškodení, zničení, odcudzení či strate veci
 • nákladov spojených s prípadným súdnym sporom, ak poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistené plnenie alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie
 • ušlého zisku

Povinné zmluvné poistenie ako aj nárok na náhradu škôd sa riadi zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

PZP overenie

Povinné zmluvné poistenie je teda podľa zákona povinné pre všetkých majiteľov vozidiel. Za používanie vozidla bez PZP totiž hrozí pokuta až do výšky 3 320 eur. Avšak držať v hlave, do kedy PZP platí, tiež nie je úplne jednoduché. Našťastie v dnešnej dobe si už možno jednoducho a rýchlo overiť platnosť poistky na auto online.

Platnosť PZP sa overuje napríklad vtedy, keď chce majiteľ vozidla poistku na auto zmeniť a potrebuje vedieť, do kedy trvá. PZP overenie ukáže, do kedy poistka platí, vypovedať poistnú zmluvu totiž možno najneskôr 6 týždňov pred koncom jej platnosti.

Poistku si ľudia zvyknú overovať aj v prípade dopravnej nehody. Či má totiž vinník nehody PZP, možno overiť aj podľa ŠPZ (evidenčného čísla vozidla). Treba si však zapamätať ŠPZ vozidla, ktorého vodič škodu spôsobil, a cez nástroj overenia platnosti PZP možno zistiť, či má dané vozidlo uzatvorenú poistku na auto i to, v ktorej poisťovni.

Kontrola PZP

Skontrolovať PZP možno celkom jednoducho prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Prostredníctvom ich webového portálu možno ľahko overiť platnosť poistky na auto online.

Slovenská kancelária poisťovateľov vznikla podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákon 381/2001 Z. z.).

Úlohou Slovenskej kancelárie poisťovateľov je:

 • spravovať poistný garančný fond
 • viesť register poistenia zodpovednosti
 • vykonávať hraničné poistenie
 • zastupovať poskytovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • uzatvárať dohody so zahraničnými kanceláriami poisťovateľov a ďalšími subjektami, ktoré zodpovedajú za náhrady škody v členských štátoch EÚ
 • spolupracovať so štátnymi orgánmi
 • podieľať sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • funguje ako informačné stredisko, vedie register poistenia zodpovednosti a poskytuje informácie o tom, ako uplatniť a vyrovnať náhradu škody

Prostredníctvom kancelárie poisťovateľov možno vyhľadať PZP podľa ŠPZ, tiež nahlásiť škodovú udalosť, vyhľadať poistnú zmluvu či podať správu o nehode.

Poistka na auto online

V súčasnosti možno už takmer akýkoľvek druh poistenia vybaviť online a taktiež nájsť to najlacnejšie PZP. Rovnako aj v prípade vybavenia povinného zmluvného poistenia, kde celý proces zaberie pár minút a pár klikmi človek dokáže vybrať povinné zmluvné poistenie online.

Pri online vybavení je poistenie najlacnejšie, nakoľko mzdové náklady poisťovne sú nízke.

Vďaka tomu, že si držiteľ vozidla vybaví povinné zmluvné poistenie online, získava výhodu najmä v tom, že si ihneď dokáže porovnať všetky cenové ponuky PZP na trhu. Ak by robil takéto porovnanie na kamenných pobočkách, zabralo by to niekoľko dní.

Okrem iného sú spojené s vybavením PZP online aj výhody v podobe rôznych zliav, prípadne vyšších limitov krytia PZP, ktoré sú výhodné pre držiteľov vozidla.

Občas nezaškodí kontrola PZP

Povinné zmluvné poistenie (skrátene PZP) je vlastne poistenie zodpovednosti za škodu pri prípadnej dopravnej nehode či škodovej udalosti. Je zo zákona povinné pre všetky zaregistrované vozidlá s platnou ŠPZ. Výnimkou nie sú ani vozidlá so špeciálnou ŠPZ na Slovensku.

Či je na vozidlo uzavreté PZP, podľa ŠPZ možno zistiť veľmi jednoducho. V prípade, ak majiteľ vozidla neuzavrie PZP, okrem pokuty riskuje aj to, že v prípade, že spôsobí škodu na inom vozidle, zdraví či majetku, bude musieť spôsobenú škodu zaplatiť z vlastného vrecka.

Vybrať vhodné PZP nemusí byť úplne jednoduché, avšak dnes už existuje množstvo internetových portálov, ktoré vedia ponuky porovnať a vybaviť poistku na auto online. Netreba však prihliadať len na cenu poistenia, ale myslieť treba aj na to, aký je rozsah poistného krytia.

Cenu poistenia stanovuje každá poisťovňa podľa rizikovosti klienta – od škodových, cez rizikových a menej rizikových až po neškodových. Cena PZP sa pohybuje od cca 60 do 300 eur ročne.

Nezaškodí tiež pri PZP overiť platnosť. Poistenie sa zvyčajne uzatvára na jeden rok.

K PZP poisťovne zvyčajne ponúkajú aj možnosť pripoistiť škody, ktoré môžu vzniknúť na vozidle. Pripoistiť si možno napríklad čelné sklo, stret so zverov, živelné udalosti, poisťovne ponúkajú aj úrazové poistenie či rôzny asistenčné služby. Ak má vodič poistené čelné sklo, výmenu čelného skla bude hradiť poisťovňa v prípade jeho poškodenia.

Vybavte si najlepšie PZP cez našu online kalkulačku a porovnajte si najvýhodnejšie ponuky PZP, vďaka čomu ušetríte desiatky eur ročne.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Poistné limity

Podľa zákona ide o najvyššiu hranicu poistného plnenia pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia treba uviesť v poistnej zmluve.

Ak zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

 • 5 240 000 eur za škodovú udalosť, pri ktorej sú zranení či usmrtení, bez ohľadu na ich počet
 • 1 050 000 eur za poškodenie, zničenie, odcudzenie či stratu veci, pri súdnom spore alebo ušlom zisku

Pri uzavretí poistenia vozidla treba pozorne prečítať podrobnosti o poistnej zmluve a porozumieť limitom krytia a spoluúčasti. Treba tiež poznať výluky v poistnej zmluve, pretože niektoré druhy škôd nemusia byť kryté.

Poistná zmluva na auto sa musí obnovovať každý rok a dátum obnovenia sa líši v závislosti od poistnej zmluvy. Treba obnoviť poistnú zmluvu pred uplynutím jej platnosti, aby nedošlo k zániku poistného krytia.

Ako vybaviť PZP

Overiť si platnosť PZP podľa ŠPZ v súčasnosti nie je nič náročné. Avšak čo okrem evidenčného čísla vozidla treba k vybaveniu PZP?

Poisťovne pri uzavretí PZP požadujú:

 • technický preukaz od vozidla
 • občiansky preukaz držiteľa vozidla

PZP sa totiž uzatvára na osobu, ktorá je držiteľom vozidla a je zapísaná v technickom preukaze. V prípade, že majiteľ a užívateľ vozidla nie sú jedna osoba, treba do poistnej zmluvy uviesť obe osoby.

Na cestách sa môže prihodiť dopravná nehoda každému aj pri najväčšej obozretnosti. Čo teda robiť v prípade nehody a ako nahlásiť škodovú udalosť?

V prípade, ak škodovú udalosť spôsobil poistenec, tak má povinnosť vznik škodovej udalosti nahlásiť poisťovni do 15 dní od jej vzniku, ak vznikla na Slovensku. Škodovú udalosť v zahraničí treba nahlásiť do 30 dní od jej vzniku. Pre nahlásenie poistnej udalosti v Kooperative je potrebné pripraviť si tieto doklady:

 • veľký technický preukaz
 • vodičský preukaz
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky

Stačí kópia alebo sken dokladov, ktoré je spolu s vyplneným hlásením možno poslať Kooperative aj cez elektronický formulár prostredníctvom webu poisťovne, prípade cez mobilnú aplikáciu alebo doručením určeného tlačiva na adresu poisťovne.

Ak je poistenec poškodený, môže túto skutočnosť Kooperative nahlásiť prostredníctvom elektronického formulára alebo telefonicky.