Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

Na Slovensku nie je povinné, no v zahraničí sa zíde. Okrem toho chráni majiteľa pri vzniku škody, ktoré spôsobil vodič, ktorému auto prepožičal. Ako vyzerá splnomocnenie na používanie motorového vozidla a kedy sa oplatí?

Samozrejme, človek ho nemusí vypĺňať a podpisovať pri požičiavaní auta kamarátovi či rodinnému príslušníkovi, ktorý sa potrebuje jednorazovo previezť z bodu A do bodu B.

Možno sa však s týmto dokumentom stretol niekto, kto si vypožičiaval firemné auto. Splnomocnením tak prevzal zodpovednosť v prípade akejkoľvek škody, ktorú spôsobí v čase používania vozidla.

Taktiež je vhodné takéto splnomocnenie uzavrieť, ak sa bude auto využívať v cudzine. Podľa predpisov niektorých je povinné takýto dokument mať pri sebe, pokiaľ majiteľ vozidla nie je prítomný. Človek sa tak vyhne naťahovaniu s políciou v cudzej krajine.

Splnomocnenie na používanie motorového vozidla – čo to je?

Ide o dokument, ktorý umožňuje inej osobe jazdiť a používať motorové vozidlo za vlastníka. Splnomocnenie na používanie motorového vozidla môže byť dočasné alebo na dlhšiu dobu, a je udelené v písomnej forme.

Existujú rôzne dôvody, pre ktoré by mohol splnomocniteľ udeliť splnomocnenie na používanie svojho motorového vozidla. Môže to byť napríklad kvôli:

 • dočasnej absencii splnomocniteľa
 • zdravotným dôvodom
 • údržbe vozidla
 • ak je vozidlo určené na firemné použitie

Splnomocnenie na vedenie vozidla musí byť zvyčajne vytvorené vo forme písomnej zmluvy, ktorá obsahuje dôležité informácie ako identifikácia splnomocniteľa a splnomocnenca, účel používania vozidla, obdobie platnosti splnomocnenia a podmienky používania vozidla. Tiež môže obsahovať informácie o poisťovacej zmluve a zodpovednosti za škody.

Je dôležité mať na pamäti, že aj keď je splnomocnenie na auto udelené, vlastník vozidla je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené splnomocneným osobám počas používania vozidla.

Kedy nesmie majiteľ auta splnomocniť

So splnomocnením na auto prichádza zodpovednosť na strane majiteľa aj človeka, ktorý si auto požičiava. Existuje zákon, podľa ktorého majiteľ nesmie svoje auto zveriť do rúk inému človeku, a to v prípade, ak:

 • osoba nespĺňa podmienky na vedenie auta
 • nemá pri sebe platné doklady
 • je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
 • osoba, ktorej schopnosť vedenia je znížená inak
 • totožnosť osoby nepozná

Okrem toho majiteľ nesmie dovoliť, aby sa auto akokoľvek menilo. Týka sa o predovšetkým jeho farby či výmeny dopravných značiek.

Pozor však na objektívnu zodpovednosť. Ak ktokoľvek poruší s vozidlom pravidlá cestnej premávky, pokutu dostane osoba, ktorá je v technickom preukaze zapísaná ako držiteľ auta.

Splnomocnenie na auto – firemné vozidlo

Podpísanie splnomocnenia na používanie motorového vozidla je dôležité v prípade, keď niekomu firma zapožičiava firemné auto, aby sa jasne určili práva a zodpovednosti medzi zamestnancom ako užívateľom vozidla a firmou ako vlastníkom vozidla. Tu sú niektoré dôvody, prečo je toto splnomocnenie potrebné:

 1. Zabezpečenie poverenia: Splnomocnenie je formálnym dokumentom, ktorým firma poveruje zamestnanca ako užívateľa, aby mohol používať ich firemné vozidlo. Bez tohto poverenia by nemal oprávnenie jazdiť s vozidlom a mohlo by to mať právne dôsledky.
 2. Zodpovednosť: Splnomocnenie jasne špecifikuje zodpovednosti a povinnosti oboch strán. Uvedie sa, kto je zodpovedný za údržbu a opravy vozidla, poistenie, platenie paliva a prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť počas používania vozidla. Tým sa minimalizuje potenciálna nejednoznačnosť a konflikty v súvislosti s týmito záležitosťami.
 3. Obmedzenia a podmienky: Splnomocnenie môže obsahovať aj obmedzenia a podmienky týkajúce sa používania vozidla. Napríklad môže sa špecifikovať, že vozidlo sa môže používať iba na pracovné účely, ale nie pre súkromné účely. Taktiež sa môže určiť maximálny počet kilometrov, ktoré môže zamestnanec prejsť, alebo konkrétne miesta, kam môže cestovať.
 4. Právna ochrana: Podpisom splnomocnenia zamestnanec potvrdzuje, že dostal súhlas a poverenie od firmy na používanie vozidla. Tým firmu chráni pred neoprávneným používaním vozidla a poskytuje istotu, že ich vozidlo sa používa v súlade s dohodnutými podmienkami.

Splnomocnenie na auto je teda dôležitým dokumentom, ktorý upravuje vzťah medzi zamestnancom a firmou ako vlastníkom vozidla. Zabezpečuje jasnú komunikáciu, zodpovednosti a právnu ochranu pre obe strany.

Splnomocnenie na vedenie vozidla – vzor

V prípade splnomocnenia na vedenie vozidla ide o pomerne jednoduchý dokument, ktorý si môže doma pripraviť každý, kto má počítač a prístup k tlačiarni.

Splnomocnenie na používanie motorového vozidla

Meno a priezvisko splnomocniteľa:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa:
Číslo OP:

Meno a priezvisko splnomocnenca:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Adresa:
Číslo OP:

Týmto splnomocňujem (meno a priezvisko splnomocnenca) na používanie motorového vozidla (značka auta, výrobné číslo, farba auta, evidenčné číslo, typ motora, dátum prvej evidencie, číslo technického preukazu) do všetkých štátov Európskej únie a na území Slovenskej republiky.

Plná moc sa vydáva na dobu neurčitú. / Plná moc sa vydáva na dobu do …. .

V Bratislave, dňa …. Podpis splnomocniteľa

Mnoho tlačív, rovnako, ako aj splnomocnenie na používanie motorového vozidla, občan nájde online. Niekedy stačí vyplniť iba základné osobné údaje a získa hotový dokument.

Splnomocnenie na prihlásenie auta

V Slovenskej republike je splnomocnenie na prihlásenie auta postavené na právnych predpisoch, ktoré upravujú registráciu a evidenciu motorových vozidiel.

Splnomocnenec a splnomocniteľ musia mať písomnú dohodu, ktorá obsahuje potrebné informácie. V dohode by mali byť uvedené údaje o vozidle, ako je registračná značka, VIN číslo, značka a model vozidla a údaje o oboch stranách, vrátane mena, adresy a dokladu totožnosti. Splnomocnenie musí byť notársky overené.

Splnomocnenec musí vyplniť žiadosť o registráciu vozidla, ktorá sa zvyčajne podáva na príslušnom okresnom úrade alebo na dopravnej inšpekcii. Táto žiadosť obsahuje údaje o vozidle a majiteľovi vozidla. Vyplniť ju môže aj online prostredníctvom webového portálu Ministerstva vnútra SR.

Spolu so žiadosťou sa zvyčajne vyžadujú aj ďalšie dokumenty, ako sú doklad totožnosti majiteľa vozidla, technický preukaz, certifikát o schválení typu vozidla a doklad o kúpe vozidla (ktorý môže byť faktúra, kúpna zmluva alebo iný dokument potvrdzujúci vlastníctvo vozidla).

Pri prihlasovaní vozidla sa zvyčajne vyžaduje úhrada rôznych poplatkov, ako je daň z motorových vozidiel, administratívny poplatok a poplatok za vydanie registračných značiek. Na úrade splnomocnenie overia, aby sa zabezpečila jeho legitimita a zhoda s ostatnými dokumentmi.

Po úspešnom dokončení procesu registrácie vozidla bude majiteľovi vydaný technický preukaz, osvedčenie o evidenčnom čísle vozidla (OEČV) a registračné značky.

Koľko stojí prepis auta a jeho prihlásenie

Celý cenník zverejňuje Ministerstvo vnútra SR. Odráža sa od viacerých faktorov – vek auta, výkon motora, ale aj to, či je osoba držiteľom preukazu ŤZP.

Koľko stojí prepis auta, prihlásenie, odhlásenie a iné záležitosti spojené s administratívou vozidla, sa človek dozvie v sekcii Správne poplatky. Cena prihlásenia auta, ktoré je úplne nové a ešte nebolo registrované, začína na sume 33 €. Cena prihlásenia auta sa zvyšuje úmerne s vyšším výkonom motora.

Pokiaľ ide o splnomocnenie na prepis auta, záleží od jednotlivých služieb notára a jeho cenníka, čím sa však navýši cena samotného prepisu. Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci dohodne na spoločnom prepise, na tomto poplatku môžu ušetriť.

K žiadosti o zmene držiteľa vozidla musí osoba predložiť tieto dokumenty:

 • občiansky preukaz
 • splnomocnenie, pokiaľ sa vlastník vozidla rozhodne pre svojho zástupcu
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu
 • osvedčenie o evidencii časť II. a technický preukaz
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I., ak bolo vydané
 • v prípade právnickej osoby doklad o zriadení takejto osoby, ak nie je zapísaný v registri

To všetko odovzdá na dopravnom inšpektoráte alebo zašle prostredníctvom elektronickej komunikácie na stránkach MVSR. Všetky dokumenty musia byť priložené vo formáte PDF.