ODVOLANIE PLNEJ MOCI

ODVOLANIE PLNEJ MOCI

(§ 33b Občianskeho zákonníka)

meno [        ] bytom [        ] obec [        ]

Vec: Odvolanie plnomocenstva

Ja, podpísaný [        ], trvale bytom [        ], [        ], r.č .: [        ], ako splnomocniteľ, týmto odvolávam plnomocenstvo z [        ], ktorú som Vás [        ], bytom [        ], [        ], r. č .: [        ], splnomocnil ako splnomocnenca pre zastupovanie vo všetkých veciach, týkajúcich sa využitia, prenájmu a správy domu č. [        ] v [        ] v [        ].

V [        ] dňa [        ]

………………………. Podpis

[        ]

splnomocniteľ

r. č .: [        ]

bytom [        ]

obec [        ]

Odvolaním plnej moci splnomocnenia zaniká. Kým nie je odvolanie splnomocnencovi známe, má jeho právne rokovania tie isté účinky, ako by splnomocnenie ešte trvalo.

To neplatí pre toho, kto o odvolaní splnomocnenia vedel, alebo mal alebo mohol vedieť.

Splnomocniteľ sa nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Možno takéto právo obmedziť, tým, že si strany dojednajú dôvody pre odvolanie splnomocnenia.

V prípade, že boli stanovené dôvody pre odvolanie splnomocnenia, nemôže splnomocniteľ odvolať splnomocnenie z iného dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výnimkou sú zvlášť závažné dôvody zo strany splnomocniteľa.

Odvolanie plnomocenstva činí splnomocniteľ, tj. Ten kto plnú moc udeľuje. Výpoveď plnej moci je prejavom vôle splnomocnenca, tj. Ten kto plnú moc prijíma.