Vzor oznámenia prevodcu o prevode členstva v družstve

OZNÁMENIA PREVODCU O PREVODE ČLENSTVA V DRUŽSTVE SO SÚHLASOM NADOBÚDATEĽOV

(§ 230 Obchodný zákonník)

Stavebné bytové družstvo [   ]

IČ: [   ]

Adresa [   ]

Vec:
Oznámenie o prevode členstva v družstve vrátane súhlasu nadobúdateľov

V prílohe predkladáme zmluvu o prevode členstva v družstve z [   ] uzavretú podľa § 230 Obchodného zákonníka, z ktorej sú patrné všetky okolnosti prevodu.

Podľa § 230 veta 2. Obchodník zákonníka prechádzajú všetky členské práva a povinnosti spojené s členstvom na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením tejto zmluvy družstvu. Okrem toho týmto prevodca družstve prevod členstva oznamuje a nadobúdateľov s ním vyslovuje súhlas.

V ostatným odkazujeme na obsah citovanej zmluvy.

V [   ], dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . .                                         . . . . . . . . . . . . . . .

podpis                                                               podpis

Príloha:
– zmluva o prevode členstva

Pozri predchádzajúci vzor zmluvy o prevode práv a povinností spojených s členstvom v stavebnom bytovom družstve vrátane prevodu nájmu družstevného bytu

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu orgánov družstva.

Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve.