Aká vysoká môže byť pokuta za rýchlosť

Prekročenie rýchlosti, jazda na červenú, zákaz predchádzania či alkohol za volantom. Všetko sú to porušenia pravidiel cestnej premávky, za ktoré môže byť vodič potrestaný, či už ide o pokutu, odobratie vodičského preukazu, alebo dokonca odňatie slobody.

Pravdepodobne najčastejším porušením predpisov je prekročenie rýchlosti. Vodiči sa tohto priestupku dopúšťajú pomerne často. Ako vysoko sa až môže vyšplhať pokuta za rýchlosť a od čoho všetkého jej výška vlastne záleží? Na to všetko článok postupne odpovie v nasledujúcich riadkoch.

Okrem pokuty za rýchlosť môže vodič dostať aj pokutu za neplatnú diaľničnú známku. Z toho dôvodu je dôležité si vedieť overiť diaľničnú známku a jej platnosť.

Pokuta za prekročenie rýchlosti

Pokuta za rýchlosť sa udeľuje vtedy, keď bola prekročená maximálna povolnená rýchlosť. Prekročenie rýchlosti možno rozlišovať medzi prekročením rýchlosti v obci a mimo obce. Maximálna povolená rýchlosť vozidiel na území SR:

  • 50 km/h v obci
  • 90 km/h mimo obce
  • 130 km/h na diaľniciach
  • 20 km/h v školských peších zónach

Pokiaľ je na ceste dopravná značka s inou maximálnou povolenou rýchlosťou v danom úseku, je potrebné túto rýchlosť dodržať až do najbližšej križovatky. Okrem maximálnej povolenej rýchlosti je na Slovensku určená aj minimálna povolená rýchlosť, avšak len na diaľnici. Minimálna rýchlosť na diaľnici je 80 km/h (v obci 65 km/h).

Maximálna možná pokuta za rýchlosť

Výška pokuty za rýchlosť sa naposledy menila v auguste 2022. Tieto zmeny prináša novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Najzásadnejšia zmena sa týka práve sprísňovania trestov za prekročenie povolenej rýchlosti a manipuláciu s telefónom počas šoférovania. Aká je teda maximálna možná pokuta za rýchlosť?

Rozdiel je v tom, či bola pokuta udelená na mieste, resp. v blokovom konaní, alebo pri riadnom konaní. O blokové konanie sa jedná vtedy, keď je priestupok spoľahlivo zistený a vodič je ochotný pokutu zaplatiť priamo na mieste. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 €

Vodič však môže odmietnuť pokutu na mieste zaplatiť. Vtedy sa už jedná o riadne konanie. Jedným z dôvodov môže byť, že s priestupkom nesúhlasí. Vtedy celá vec postúpi na dopravný inšpektorát, kde sa priestupok prešetrí.

Vodič ďalej môže odmietnuť zaplatiť jednoducho preto, lebo nemá dosť peňazí. Vtedy polícia vydá blok s poučením, ako je možné zaplatiť a čo sa stane, ak sa tak neurobí. Prevzatie pokutového bloku musí vodič na mieste potvrdiť. Pri riadnom konaní je maximálna možná pokuta za rýchlosť od 500 do 1 000 €.

Hoci sa pokuta za nesprávnu prepravu psa v aute cenovo nedá porovnať s pokutou za rýchlosťou, stále je dobré dbať na bezpečnú dopravu nielen domáceho miláčika, ale aj spolucestujúcich a všetkých účastníkov dopravy.

Pokuta za rýchlosť – závažný priestupok

V prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac, musí sa podrobiť opatreniam ako napr. doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či dokonca preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Taktiež je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti.

Prekročenie rýchlosti sa totiž ráta ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Patrí sem napríklad aj obsluha mobilného zariadenia počas vedenia vozidla.

Prekročenie rýchlosti sa ráta ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.
Prekročenie rýchlosti sa ráta ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Ako zistiť, či som dostal pokutu za rýchlosť

Ako zistiť, či som dostal pokutu za rýchlosť? Ak má človek podozrenie, že pri vedení vozidla spáchal dopravný priestupok a bola mu udelená pokuta alebo iná sankcia, možno si tieto informácie overiť aj pomocou elektronických služieb Ministerstva vnútra.

Ministerstva vnútra poskytuje len informácie spadajúce do jeho gescie. Ide o sankcie, o pohľadávky plynúce zo sankcií a trov konania a tiež o uložené ochranné opatrenia, ktoré sú výsledkom porušení pravidiel cestnej premávky.

Tento druh informácií o pokutách možno získať osobne na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte alebo pomocou elektronickej služby. Každej osobe sú poskytnuté informácie len o vlastných priestupkoch. Služba je bezplatná.

Kedy príde pokuta za rýchlosť

Pokiaľ vodič prekročí rýchlosť a nebol ihneď zastavený políciou, neznamená to ešte, že sa pokute vyhol. Pokuta za prekročenie rýchlosti môže byť vodičovi udelená do dvoch rokov od spáchania priestupku.

Ak je napríklad auto splácané na leasing a v evidencii vozidiel je uvedená ako vlastník leasingová spoločnosť, pokuta je automaticky adresovaná držiteľovi auta. Pokiaľ je auto firemné, patrí teda právnickej osobe a sankcia bude doručená firme.

Ak majiteľ do 15 dní od doručenia výzvy zaplatí dve tretiny z uloženej sumy, pokuta sa považuje za zaplatenú v plnej výške. Po pätnástich dňoch od doručenia výzvy na zaplatenie pokuty za rýchlosť je už majiteľ auta povinný pokutu zaplatiť v plnej výške. Zaplatením sa celá vec ukončuje bez zápisu do evidencie vodičov.

Sadzobník pokút

Sadzobník pokút je dokument uvádzajúci určené sadzby trestov. Výšku pokuty policajt určuje podľa sadzieb uvedených v sadzobníku práve preto, aby boli výšky pokút na území celého Slovenska rovnaké. Policajt môže výšku pokuty (v rámci sadzobníku) zvýšiť alebo znížiť v závislosti od závažnosti priestupku.

V obciMimo obce
najviac o 6 km/h najviac o 6 km/h napomenutím
o 7 až 10 km/h o 7 až 15 km/h 10–30 € 
o 11 až 15 km/h o 16 až 25 km/h 35–40 € 
o 16 až 20 km/h o 26 až 30 km/h 45–50 €
o 21 až 25 km/h o 31 až 35 km/h 100–150 €
o 26 až 30 km/h o 36 až 40 km/h 180–220 €
o 31 až 35 km/h o 41 až 45 km/h 250–280 €
o 36 až 40 km/h o 46 až 50 km/h 300–330 €
o 41 až 45 km/h o 51 až 55 km/h 350–370 €
o 46 až 50 km/h o 56 až 60 km/h 380–400 €
o 51 až 55 km/h o 61 až 65 km/h 500–600 €
o 56 až 60 km/h o 66 až 70 km/h 650–750 €
o viac ako 60 km/h o viac ako 70 km/h 800 €
Sadzobník pokút za rýchlosť podľa poslednej novely zákona č. 8/2009 o cestnej premávke.

Už len samotné náklady na údržbu automobilu vrátanie poistenia môžu byť veľmi vysoké. Pokuty pritom tieto výdavky ešte zvyšujú. Vo všeobecnosti možno považovať pokuty za rýchlosť ako jedni z najdrahších. Najmä prekročenie rýchlosti v obci môže vyjsť šoférov poriadne draho.

Pozor aj na telefón za volantom

Okrem prekračenia rýchlosti je veľmi častým dopravným priestupkom práve obsluha telefónu počas riadenia vozidla. Pokiaľ vodič nepoužíva takzvaný systém „voľné ruky“, dopúšťa sa tým priestupku.

Novela zákona priniesla okrem zvyšovania pokút za rýchlosť aj vyššie sankcie za používanie a obsluhovanie telefónu bez systému „voľné ruky“ za volantom.

No novom sa horná hranica pokút v blokovom konaní zvýšila zo 100 ma 150 €. V riadnom správnom konaní ide o zvýšenie z 200 na 300 €. Zároveň je po novom možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa ráta medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Napriek tomu, že horná hranica pokút za prekročenie rýchlosti sa posúva neustále vyššie, ide stále o častý dopravný priestupok, a to najmä mimo obce. Ak však vodiči nechcú siahať hlboko do vrecka a okrem PZP a ďaľších výdavkov na auto platiť aj pokuty, treba si radšej na svoju rýchlosť dávať pozor. Ako bolo napísané vyššie, často to nemusí skončiť len samotnou pokutou, no napríklad aj zákazom činnosti.