Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

pracovna zmluva

Pracovná zmluva na dobu neurčitú je jednou z najčastejších pracovných zmlúv, s ktorou sa možno stretnúť. Znamená, že pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas. Takýto druh zmluvy má svoje výhody, jednou z nich je napríklad možnosť ľahšieho získania úveru či hypotéky. Vzor pracovnej zmluvy, ako aj ďalšie dôležité kritériá tohto zmluvného zväzku, bude predstavený v nasledujúcich riadkoch.

Pracovná zmluva musí obsahovať dôležité náležitosti, ktoré určuje zákonník práce.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú

Pracovná zmluva na dobu neurčitú je forma pracovného vzťahu, v ktorom sa zamestnanec zaväzuje pracovať pre svojho zamestnávateľa na neurčitú dobu. Neurčitá doba trvania vzťahu, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve, znamená, že sa môže kedykoľvek vypovedať alebo nahradiť, ak obidve strany súhlasia.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú môže byť užitočná pre obidve strany. Pre zamestnávateľa je to dobré, pretože mu poskytuje istotu, že jeho zamestnanec bude pracovať preňho na dlhšiu dobu. Pre zamestnanca je to tiež dobré, pretože mu poskytuje pocit istoty, že bude mať takisto prácu dlhodobo.

Hoci je pracovná zmluva na dobu neurčitú výhodná pre obidve strany, je dôležité poznamenať, že pracovný vzťah môže byť kedykoľvek ukončený, ak je to potrebné. V takýchto situáciách je nevyhnutné, aby obidve strany dodržiavali podmienky, ktoré boli uvedené v pracovnej zmluve.

Výhody pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Pracovná zmluva na dobu neurčitú je v súčasnosti najrozšírenejším druhom zamestnania. Tento druh zmluvy poskytuje zamestnancom a zamestnávateľom viac výhod, ako napríklad lepšiu stabilitu a istotu, ako aj príležitosť pre obidve strany dosiahnuť dlhodobý úspech. Tu je niekoľko výhod pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.

Najväčšou výhodou takejto pracovnej zmluvy je istota zamestnania. Zamestnanec má vďaka tejto zmluve väčšiu istotu, že môže rátať s dobre platenou prácou po dlhú dobu.

Jednou z ďalších veľkých výhod pracovnej zmluvy na dobu neurčitú je to, že ak sa pracovný pomer končí výpoveďou zo strany zamestnávateľa, má zamestnanec nárok na odstupné. Jeho veľkosť však závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ten má nárok ešte na výpovednú dobu. To znamená, že má právo pracovať v danej spoločnosti ešte ďalšie 2 alebo 3 mesiace, čo mu dáva určitý časový priestor na to, aby si našiel novú prácu.

V prípade záujmu o úver alebo hypotéku sa banky lepšie pozerajú na žiadateľa, ktorý im dokladuje pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, a tým pádom jej vybavenie je oveľa ľahšie a jej odsúhlasenie takisto.

Dohoda alebo zmluva o vykonaní práce

Zmluva o vykonaní práce, známa pod pojmom dohoda o vykonaní práce, je dohoda o poskytnutí práce určitou osobou, ktorá bude mať za úlohu vykonávať špecifické práce pre druhú stranu. Táto dohoda musí byť uzavretá medzi zamestnávateľom a pracovníkom a musí byť uvedená všetka potrebná informácia, aby obidve strany vedeli, akým spôsobom bude práca vykonávaná.

Dohoda o vykonaní práce musí obsahovať informácie o tom, akú prácu má pracovník vykonávať, ako často má byť práca vykonávaná a aké sú očakávania ohľadom jej vykonania. Musí obsahovať informácie o tom, aké mzdové nároky má pracovník a aké sú jeho právomoci.

Okrem toho by mala dohoda o vykonaní práce obsahovať informácie o tom, ako často bude pracovník platený a aké sú podmienky jeho odchodu z práce.

Zmluva o vykonaní práce sa uzatvára výnimočne. To znamená, že zamestnávatelia by nemali túto zmluvu nahrádzať prijatím zamestnancov na pracovnú zmluvu. Táto zmluva je ohraničená maximálnym počtom odpracovaných hodín.

Dohoda o vykonaní práce počíta s istými obmedzeniami. Napríklad v počte hodín, vo vykonávaní práce nadčas a podobne.

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Nižšie je uvedený vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú. Ide o návrh na dohodu o pracovných podmienkach medzi pracovníkom a zamestnávateľom.

Táto pracovná zmluva a jej vzor obsahuje všetky podrobnosti týkajúce sa zamestnancovho zamestnania, ako sú požiadavky zamestnávateľa, zodpovednosti zamestnanca, práva zamestnanca a jeho odmeňovanie.

Zmluva na dobu neurčitú sa líši od zmluvy na dobu určitú. Zmluva na dobu neurčitú nie je obmedzená na určitý časový rámec a je platná, kým obe strany nerozviažu kontrakt. V pracovnej zmluve na dobu neurčitú sú uvedené podrobnosti o tom, ako bude tento vzťah fungovať.

Vzor pracovnej zmluvy uvádza presnú pracovnú funkciu zamestnanca, jeho pracovné podmienky, práva a povinnosti, odmeňovanie zamestnanca a podobne.

PRACOVNÁ ZMLUVA, KTOROU SA DOJEDNÁVA PRACOVNÝ POMER NA DOBU NEURČITÚ

(§ 29 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

a

[ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ],

bytom [ ], [ ]

uzatvárajú túto

pracovnú zmluvu:

[ ] Nastupuje do zamestnania dňom [ ] a bude vykonávať prácu stavebného robotníka. Miestom výkonu práce sú [ ] [ ].

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú. Skúšobná doba sa dojednáva na tri mesiace.

Za vykonanú prácu patrí zamestnancovi mzda vo výške [ ] EUR mesačne. Mzda je splatná vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Bude vyplácaná vždy 4. a 19. dňa v mesiaci ako záloha a vyúčtovanie v sídle zamestnávateľa.

Zamestnanec bol pred uzavretím pracovnej zmluvy oboznámený s právami a povinnosťami a s pracovnými a mzdovými podmienkami.

Odo dňa vzniku pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné podmienky ustanovené právnymi predpismi alebo kolektívnou a pracovnou zmluvou.

Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Zamestnancov nárok na dovolenku vyplýva z ustanovenia § 102 ZP.

Výpovednú dobu upravuje ustanovenie § 45 ZP.

Stanovenie týždenného pracovného času a jeho rozvrhnutie upravujú ustanovenia § 83a, § 84 a § 85 ZP.

Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ďalšími pracovnoprávnymi predpismi.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V [ ] dňa [ ]

………………….. podpis

[ ] [ ] a.s.

Ak pracovná zmluva neobsahuje údaje o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný zamestnanca o tom písomne ​​informovať, a to najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru.

To platí aj o zmenách týchto údajov. Informácie musia obsahovať meno zamestnanca a názov a sídlo zamestnávateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a adresu zamestnávateľa, ak je fyzickou osobou, bližšie označenie druhu a miesta výkonu práce.

Ďalšie informácie, ktoré musia byť uvedené v pracovnej zmluve:

 • nárok na dĺžku dovolenky na zotavenie, prípadne uvedenie spôsobu určovania nároku na dovolenku
 • údaj o výpovedných dobách
 • údaj o mzde a spôsobe odmeňovania
 • údaj o splatnosti mzdy
 • údaj o termíne výplaty mzdy
 • údaj o mieste a spôsobu vyplácania mzdy
 • stanovenie týždenného pracovného času a rozvrhnutie pracovného času

K pracovnej zmluve môže zamestnávateľ pre zamestnanca pripraviť aj pracovnú náplň, v ktorej bližšie určí pracovné úlohy.

Ak zamestnávateľ vysiela zamestnanca na výkon práce na územie iného štátu, je povinný ho vopred informovať o dobe trvania tohto vyslania a o mene, v ktorej mu bude vyplácaná mzda.

Informácie týkajúce sa dovolenky, výpovedných dôb a informácie týkajúce sa práce zamestnanca na území iného štátu, môžu byť nahradené odkazom na príslušný pracovnoprávny predpis alebo na kolektívnu zmluvu alebo vnútorný predpis.

Táto povinnosť písomne ​​informovať zamestnancov sa nevzťahuje na pracovné pomery kratšie ako jeden mesiac. Tým nie je dotknutá informačná povinnosť zamestnávateľa pred dohodnutím pracovnej zmluvy podľa § 28 ZP ani povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnancov o skutočnostiach uvedených v § 18.

Zmluva na dobu určitú

Zmluva na dobu určitú je druh zmluvy, ktorý je uzavretý na obmedzené obdobie. Jeho trvanie je vymedzené buď počtom týždňov či mesiacov alebo uvedením presného dátumu. Obdobie trvania takejto zmluvy je najviac dva roky.

Zmluvu na dobu určitú je možné predĺžiť. Tak ako pri zmluve na dobu neurčitú, aj pri tomto type zmluvy je možné dohodnúť skúšobnú dobu v dĺžke najviac tri mesiace. Ak sa táto zmluva opätovne uzavrie, už viac nie je možné dohadovať skúšobnú dobu.

Zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú nemá nárok po skončení pracovnej zmluvy na odstupné.

Pracovný pomer na dobu určitú a jeho výhody aj nevýhody

Pracovný pomer na dobu určitú je typ pracovného vzťahu, v ktorom je doba trvania pomerne obmedzená. Často sa takýto pomer používa pre pracovníkov na dočasné alebo sezónne pracovné miesta. Výhody a nevýhody pracovného pomeru na dobu určitú sa líšia podľa jednotlivých situácií.

Výhody pracovného pomeru na dobu určitú sú nasledujúce:

 • Flexibilita: Ak človek hľadá prácu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, pracovný pomer na dobu určitú je jednou z najlepších možností. Pracovníci môžu pracovať kedykoľvek v rámci stanoveného časového obdobia a môžu sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci v určitých pracovných dňoch.
 • Možnosť skúseností: Ak človek pracuje na dobu určitú, môže získať skúsenosti a zručnosti, ktoré mu pomôžu zvýšiť jeho pracovnú hodnotu. Často je možné pracovať na rôznych projektoch a v rôznych odvetviach počas doby trvania pracovného pomeru.
 • Možnosť skúseností s pracovným prostredím: Pracovný pomer na dobu určitú poskytuje príležitosť získať nové skúsenosti s pracovným prostredím a zamestnávateľom. To je obzvlášť užitočné pre absolventov školy, ktorí hľadajú prvú prácu.

Nevýhody pracovného pomeru na dobu určitú sú nasledovné:

 • Nedostupnosť pracovných výhod: Pracovníci, ktorí pracujú na dobu určitú, nezískavajú pracovné výhody, ako sú napríklad daňové úľavy.
 • Znížená kariéra: Ak človek pracuje na dobu určitú, nemá možnosť získať postup alebo vyšší plat. Pracovníci na dobu určitú nezískavajú ani skúsenosti s dlhodobým zamestnaním, ktoré môžu zvýšiť ich pracovnú hodnotu.
 • Nízka stabilita: Práca na dobu určitú môže byť neistá a pracovníci sú často vystavení neustálemu riziku, že budú musieť pracovať inak alebo si nájsť novú prácu.

Pracovný pomer na dobu určitú má mnoho výhod aj nevýhod. Ak si človek chce vybrať prácu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, je dôležité, aby zvážil všetky možnosti a urobil vhodné rozhodnutie.

Náležitosti pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva je dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá definuje podmienky ich vzťahu. Je to dôležitý dokument, ktorý upravuje povinnosti oboch strán a zabezpečuje, aby obaja dodržiavali všetky dohodnuté podmienky.

Aké sú náležitosti pracovnej zmluvy? Čo by mala obsahovať?

 • dĺžka zamestnania
 • opis práce
 • popis platu a benefitov
 • podmienky ukončenia zamestnania

Prvé, čo by malo byť v pracovnej zmluve zahrnuté, je dĺžka zamestnania. Je to dôležité, pretože zamestnávateľ a zamestnanec musia mať jasné, ako dlho bude ich pracovný vzťah trvať.

Takisto nevyhnutnou časťou pracovnej zmluvy je opis práce. Pracovná zmluva musí presne opísať, čo je očakávané od zamestnanca a aké budú jeho pracovné úlohy. Mala by tiež zahŕňať akúkoľvek pracovnú náplň, ktorú bude zamestnanec vykonávať.

Popis platu a benefitov musí byť takisto zahrnutý v pracovnej zmluve. Mzda musí byť presne stanovená a malo by tu byť uvedené aj to, aké benefity budú poskytnuté (napríklad dovolenka, príspevok na stravovanie atď.). Takisto je tu dôležité uviesť, kedy a ako často bude zamestnanec vyplácaný.

Posledným, avšak nie najmenej dôležitým bodom pracovnej zmluvy sú podmienky ukončenia zamestnania. Zmluva by mala zahŕňať ako dlho bude trvať výpovedná doba a aké dôsledky bude mať pre obe strany.

Okrem všetkých vyššie uvedených náležitostí pracovnej zmluvy by sa zmluva mala tiež dotknúť akejkoľvek ďalšej problematiky, ktorá sa môže týkať zamestnávateľa a zamestnanca. Je to dôležité, aby sa zabezpečilo, že obe strany majú rovnaké práva a povinnosti.