Vzor listu vo veci výpovede dohody o pracovnej činnosti

vypoved-dohody-o-pracovnej-cinnosti

VÝPOVEĎ DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

(§ 238 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Výpoveď dohody o pracovnej činnosti

Podľa dohody o pracovnej činnosti zo dňa [ ] vykonávam prácu strážnika v rozsahu troch hodín denne v pracovných dňoch v čase od [ ] do [ ] hodín. V dohode sme nedohodli spôsob jej zrušenia. Dávam výpoveď dohody o pracovnej činnosti.

Keďže som túto výpoveď doručil akciovej spoločnosti dnešným dňom, začala týmto dňom plynúť pätnásťdňová výpovedná doba. Dohoda o pracovnej činnosti teda končí dňom [ ].

V [ ] dňa [ ]

………………. Podpis [ ]  

Ak nevyplýva spôsob zrušenia dohody priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. 15 výpovedná doba začína dňom, v ktorom bola výpoveď doručená.